Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Jozuego » Rozdział 7
«  Księga Jozuego 6 Księga Jozuego 7 Księga Jozuego 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ale synowie israhelszczy przestąpili przykazanie osobiwszy sobie z zaklęcia, bo Achor syn Chamry, syna Zabdy, syna Zare z pokolenia Judowa wziął jest niecso zaklętego i rozgniewał się jest Pan przeciw synom israhelskim. [2] »A gdyż posłał Jozue z Jerycho męże przeciw Haj, jeż to jest przeciw Betanen ku wschodu słunecznej stronie miasta Betel, rzekę jim: „Jicie a wyłazęczcie ziemię”. Jiż to przykazanie napełniwszy wyłazęczyli Haj, [3] »a wrociwszy się powiedzieli jemu: „Nie pojdzie wszystek lud, ale dwa albo trzy tysiące mężow pojdzie i zgładzi miasto. Przecz by się wszystek lud darmo trudził przeciw mało nieprzyjacielom?”. [4] »Przetoż wyszli trzy tysiące bojownikow, a natychmiast tył podali [5] »i pobici są od mężow z miasta Haj i pad[d]ło s nich szeć a trzydzieści człowiekow, i gonili je przeciwnicy od wrot aż do Sebarym, i padali nagle uciekając, i wstraszy się sierce ludzkie a jako woda rozpłynęło się. [6] »Ale Jozue rozdrze rucho swe i natychmiast padnie na ziemi przed skrzynią bożą aż do wieczora, tak on jako wszystcy starszy israhelszczy, i sypali proch na swe głowy, [7] »i rzecze Jozue: „Ach, ach, Panie Boże, czemuś chciał przewieść lud ten to przez jordańską rzekę i poddać nas pod rękę Amorrejskiego, i zatracić? Ach, bychom byli ostali, jakosmy byli poczęli, za Jordanem. [8] »Moj Panie Boże, cso powiem widzę Israhela swym nieprzyjacielom tył podawając? [9] »Usłyszą[li] Kananejszczy i wszystcy bydliciele ziemie tej to, zbierzą się pospołu, otoczą i ogarną nas, i zgładzą imię nasze z ziemie, a cso uczynisz twemu wielikiemu imieniu?” [10] »I rzecze Pan ku Jozue: „Wstań! Przecz leżysz nagle na ziemi? [11] »Zgrzeszył jest lud israhelski a przestąpili są smowę mą, wzięli są z zaklętej rzeczy i ukra[t]dli są, i sełgali, i skryli miedzy swymi sędy. [12] »I nie będzie moc ostać Israhel przed swymi nieprzyjacielmi, ale pobieżą przed nimi, bo się jest pokalał zaklętą rzeczą. Nie będę więcej s wami, dojąd nie potrzecie jego, ktoż jest takim grzechem winien. [13] »Wstań a poświęć ludzi, a powiedz jim: Poświęćcie siebie z jutra, bo to mowi Pan Bog israhelski: Zaklęta rzecz pośrod ciebie jest, Israhel, nie ostojisz się przed nieprzyjacielmi swymi, dojąd nie zgładzisz z siebie tego, jenże pokalan jest tym to grzechem. [14] »I przystąpicie rano wszystcy po pokoleniach waszych, ktoreżkole pokolenie los najdzie, pojdzie po swem przyrodzeniu, po bliskościach i po domiech, a domy po mężoch, [15] »a ktoryżkole w tem grzesze nalezion będzie, spalon będzie ogniem ze wszym swym jimienim, bo jest przestąpił smowę bożą i uczynił niegodną rzecz w Israhel”. [16] »A tak Jozue wstaw rano zjedna Israhela każdego we swem pokoleniu i naleziono jest pokolenie Juda. [17] »Jeż to podle swych czeladzi by spytano, naleziona jest czeladź Zare. A tę po domiech rozdzielili i nalezion jest dom Zabdy, [18] »a w domu wszystki ludzi rozdzieliw, najdzie Achora syna Charmi, syna Zabdi, syna Zare z pokolenia Judaszowa. [19] »I powie Jozue ku Acharowi: „Synu moj, daj sławę Panu Bogu israhelskiemu a spowiadaj się, a ukaż nam, csoś uczynił, a nie zataj”. [20] »Odpowiedział Achor ku Jozue rzekąc k niemu: „Wiernie jaciem zgrzeszył przed Panem Bogiem israhelskim a takociem uczynił: [21] »Gdyżem uźrzał miedzy plonem płaszcz czyrwony, wielmi dobry a dwieście rublow śrebra, a prawidło złote pięćdziesiąt zaważy mające, pożądałem tego i wziął, i skryłem w ziemi przeciw pośrodku stanu mego, ale śrebro w jamieciem pirzcią przysuł”. [22] »Przeto posław Jozue sługi, jiż to bieżawszy do jego stanu, naleźli wszystko skryte na temże mieścu i śrebro pospołu. [23] »A wynioswszy z stanu przynieśli są przed Jozue i przede wszystki syny israhelskie i położyli przed Panem. [24] »Ale Jozue pojąw Achor syna Zaze i śrebro, i p❬ł❭aszcz, i złote pr❬a❭widło, i syny, i dziewki jego, woły, osły i owce, i sta❬n❭ ze wszystkim jimienim, i wszystek Israhel s nim, i wywiodą je do wądołu Achor, [25] »gdzie jest powiedział Jozue: „Przeto żeś nas smęcił, smęć cię Pan w tem to dniu”. I ukamionowano je wszystek Israhel i wszytko, coż było jego, ogniem zeżżono jest. [26] »I smiotano nań wieliką grumadę kamienia, jeż to jest aż do niniejszego dnia, i otwrocił się gniew boży od nich, i nazwano jest imię temu mieścu padoł Achorow aż ❬do❭ dzisia. 
«  Księga Jozuego 6 Księga Jozuego 7 Księga Jozuego 8  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.