Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Ezdrasza » Rozdział 7
«  2 Ezdrasza 6 2 Ezdrasza 7 2 Ezdrasza 8  »
 Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy Syzennes podkrole Koeles w Syryi a w Fenicyi a [w] Satrabusanes i towarzysze jego napełnili to, csoż było ot krola Daryjasza ujednano, [2] »a pilni byli działa poświętnego, snadnie pomagając starostam żydowskim książętom syrskim. [3] »I pośpieszała się święta działa proroczstwem Aggeasza a Zacharyjasza prorokow. [4] »I dokonali są wszytko przez przykazanie Pana Boga israhelskiego a z rady Cyra a Daryja a Artaksersa krolow perskich. [5] »I dokonał się dom nasz we trzech a we dwudziestu dni miesiąca brzeźnia siodmego lata Daryjasza krola. [6] »A uczynili synowie israhelszczy, kapłani i nauczeni, i jini, jiż byli z jęcstwa przyszli, a k nim się przyjednali podle tego, jakoż pisano w księgach Mojżeszowych. [7] »I ofierowali na poświęcenie kościoła bożego bykow sto, skopow dwieście a baranow cztyrzysta, [8] »kozłow za grzechy wszego Israhela dwanaćcie podle liczby pkolenia israhelskiego. [9] »I stali kapłani i nauczeni, odzieni sąc w biała rucha, każdy w swem pokoleniu nad działy Pana Boga israhelskiego podle tego, jakoż pisano w księgach Mojżeszowych, a wrotni u każdych dźwirzy. [10] »A uczynili synowie israhelszczy z tymi, jiż byli z jęcstwa przyszli, to iste Przyście Panu czwartynaćcie dzień miesiąca pirwego, gdy się poświęcili kapłani i nauczoni. [11] »Ale wszytcy synow[w]ie jęcstwa nie pospołu poświęceni, bo nauczeni wszytcy pospołu poświęceni są. [12] »Potem wszytcy synowie jęcstwa obiatowali Przyście i braci swej kapłanom, i sami sobie. [13] »I jedli synowie israhelszczy, jiż byli z jęcstwa przyszli, i wszytcy, jiż byli ostali wszytkich niegodnych narodow ziemskich, naśladując Pana, [14] »i sławili dzień sławny prześniczny, za siedm dni godując w widzeniu bożem, [15] »jen przemienił radę krola asyrskiego nad nimi, aby posilił jich rękę ku działu Pana Boga israhelskiego. 
«  2 Ezdrasza 6 2 Ezdrasza 7 2 Ezdrasza 8  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.