Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Ezdrasza » Rozdział 9
«  2 Ezdrasza 8 2 Ezdrasza 9  
 Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy wstaw Ezdrasz wynidzie z przystrzesza kościelnego i wszedł do pokoja Jonasowa, syna Nasabi, [2] »tu będąc gościem nie ukuszał chleba ani się wody napił prze grzechy ludzskie. [3] »Zatym było wywołano po wszemu Żydowstwu i w Jerusalem, aby wszytcy, jiż przyszli z jęcstwa, brali się do Jerusalem, [4] »a ktorykoli by nie przyszedł we dwu albo we trzech dnioch podle sądu tych starcow, jiż siedzą na sądzie, aby jemu pobrali jego nabytek, a sam aby był wypowiedzian z pospolstwa luda, jenże jest z jęcstwa przyszedł. [5] »I sebrali się wszytcy, jiż byli z pokolenia Judowa a Benijaminowa we trzech dnioch do Jerusalem, to jest miesiąca dziewiątego dnia XX. [6] »I siedziało wszytko sebranie na mieśćcu kościelnem, trzęsąc się przed zimą. [7] »Tedy powstaw Ezdrasz powie jim: „Wyście nieprawie uczynili, słożywszy się w małżeństwo z żonami cudzego rodu, abyście przydali na grzechy israhelskie. [8] »A już się przyznajcie w swej winie a dajcie wielebność Panu Bogu oćcow naszych. [9] »Napełńcie wolą jego a otstępcie ot poganow tej ziemie, a ot żon cudzego pokolenia”. [10] »I wzwołało wszytko sebranie wielikim głosem rzekąc: „Jakoś rzekł, tak uczynimy, [11] »ale iże jest sebranie wielikie luda, a czas zimny jest, a nie możem[m]y niedostateczni dostać, a ten użytek nie może się skonać w jenem dniu ani we dwu, bosmy w tem wiele zgrzeszyli, [12] »niechać staną wodzowie wszego sebrania i wszytcy, jiż s nami bydlą, a kilkokoli jich ma u siebie żon❬y❭ cudzego rodu, [13] »ać przydą w ustawionem czasu ze wszelkiego miasta kapłani i sędzie, dojąd nie ukrocą gniewu bożego prze taką rzecz. [14] »Tedy Jonatas, syn Ezelow, a Ozyjasz Tetam przyjeli podle tych słow a Bozoramus, a Lenis, a Sateus przypomagali jim. [15] »A na tem wszem ostali wszytcy, ktorzy byli z jęcstwa ❬przyszli❭. [16] »I wybrał sobie Ezdrasz kapłan męże, książęta wielika z jich oćcow podle jimion, i zsadzili się społu na now miesiąca dziesiątego, chcąc pojednać tej rzeczy. [17] »I konano o mężoch, jiż mieli żony cudzego rodu, aż do nowa pirwego miesiąca. [18] »I nalezieni są z kapłanow, jiż się smiesili, a mieli żony cudzego rodu. [19] »Z synow Jesusowych, syna Jozedechowa a z braciej jego: Mazyjasz a Elizerus, a Jorybus, a Jojadeus. [20] »I dali swoi ręce Ezdraszowi na tem, aby zapędzili ot siebie swe żony a takież aby ofierowali w modlebni z swego niewiadomia skopy. [21] »A z synow Semerowych: Mazeasz a Effes, a Johelech, a Azaryjasz. [22] »A z synow Fosore: Lomasyjasz, Izmahelis a Natanee, Nisijo, Jeddus a Talsas, [23] »a z nauczonych: Jozabdus a Semeis, a Akkus, a Kalijus, a Fokreas, a Kolnas, a Helijonas, [24] »z poświętnych śpiewakow: Elijazub, Zakkurus, [25] »a z wrotnych: Sallimus a Kolbanes, [26] »a z Israhela: z synow Forkosy Remijas a Jeddyjas, a[s] Melchyjas, a Michelus, Eleazarus, Jemebijas, Bannas, [27] »a z synow Jolanowych: Machanijasz, Zacharyjasz, Jezelis, Jobdyjus, Erymot, Elijaz, [28] »a z synow Zadonowych: Elijadas, Elijasumus, Otyjas, Jarymot, Zabdys, Tebejas, [29] »a z synow Bebezowych: Johannes a Amanijas, Zabdyjas, Emetys, [30] »a z synow Banin: Ollamus, Maluchus, Jeddes, Jazub, Asabus, Jerymot, [31] »a z synow Abdymowych: Nachus, Moosy, Kalemus, Baanas, Bazeas, Matatyjas, Beseel, Bonnus, Manases, [32] »a z synow Imar: Nomas, Afeas, Melchyjas, Sameas, Symon, Benijamin, Malchus, Manas, [33] »a z synow Azom: Karraneus, Machytyjas, Bannus, Elifalach, Manasses, Semej, [34] »a z synow Banni: Jeremijasz, Moodyjasz, Abramus, Johel, Baneas, Felijas, Jonas, Morymoth, Elijasyb, Mataneus, Elijasys, Ozyjasz, Dyjolus, Samedyjus, Synybrys, Jozefus, [35] »a z synow Nobej, Idelus, Matatyjas, Sabadyjas, Zecheda, Sedym, Jessej, Baneas. [36] »Wszytcy ci byli sobie spojmowali żony cudzej k❬r❭ainy i puścili je od siebie z jich syny. [37] »I przebywali kapłani i nauczoni a jiż byli z Israhela w Jerusalem a we wszej włości społu na now miesiąca siodmego, i byli synowie israhelszczy w swych przebytcech. [38] »A sebrawszy wszytko sebranie społu na siedlisko ot wschodu słuńca świętej brony, [39] »i rzekli Ezdrze biskupowi i ucznemu w piśmie, aby przyniosł zakon Mojżeszow, jen wydan ot Pana Boga Israhelowi. [40] »I przyniosł Ezdrasz biskup zakon przed wszytko sebranie jich ot męża aż do żony i wszytkim kapłanom, aby słyszeli zakon na nowie miesiąca siodmego. [41] »I czetł na siedlisku, jeż jest przed świętą broną kościelną, ot pirwej światłości aż do wieczora przed mężmi i żonami. A przydali wszytcy swą myśl ku zakonu. [42] »I stał Ezdrasz kapłan i uczyciel zakona na stolcu drzewianem, jen był k temu udziałan. [43] »A stali przy niem Matatyjasz, Samus, Ananijasz, Azaryjasz, iryjasz, Ezechyjasz, Balsamus na prawicy, [44] »a na lewicy Faldeus, Misael, Malachyjasz, Abuchas, Sabus, Nabadyjasz, Zachryjasz. [45] »A wziąw Ezdrasz księgi przed wszytkim sebranim, bo siedział nad jine w sławie w widzeniu wszego luda, [46] »a gdyż otworzy zakon, wszytcy proście stali. I pochwali Ezdrasz Pana Boga nawyszszego, Boga zastępow wszechmogącego. [47] »I otpowie wszytek lud: Amen. A podniosszy wz gorę ręce, padli na ziemię kłaniając się Bogu. [48] »I przykazał Ezdrasz, aby cztli zakon: Jezus a Bananeus, a Sarabijas, a Jadynus, a Akkubus, a Sabateus, a Kalites, a Azaryjasz, a Jaradus, a Ananijasz, a Sybyjasz nauczoni, [49] »jiż uczyli lud zakonu bożemu a w tem sebraniu zakon boży cztli, a przekładali każdy ty iste, jiż rozumieli czcieniu. [50] »I powie Acharaces Ezdr❬z❭e, biskupowi i uczycielowi, a nauczonym, jiż uczyli sebranie [51] »rzekąc: „Dzień ten święty jest Panu”. A oni wszytcy płakali, każdy usłyszaw zakon. [52] »I rzekł Ezdrasz k nim: „Rozydąc się jedzcież natuczniejsze wszelkie rzeczy a pijcie nasłodsze, a poślicie dary tym, jiż nie mają, [53] »boć ten dzień święty Bogu, a nie bądźcie smętni, boć Pan wzwielbi was”. [54] »A nauczoni wołali jawnie wszemu ludu rzekąc: „Dzień ten święty jest, nie bądźcie smętni!” [55] »I oteszli wszytcy jeść a pić i godować a dać dary tym, ktorzy nie mieli, aby takież godowali, bo byli wielebnie powyszeni słowy, jimiż byli nauczeni. [56] »I sebrali się wszytcy do Jerusalem, aby sławili wiesiele podle świadeczstwa Pana Boga israhelskiego. 
«  2 Ezdrasza 8 2 Ezdrasza 9  


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.