Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Samuela » Rozdział 26
«  1 Księga Samuela 22 1 Księga Samuela 26 1 Księga Samuela 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[3] »A udziałał sobie twirdze w Gabaa Achyle tego udola, jeż było przeciw puszczy na drodze, a Dawid bydlił na puszczy. A widząc, iże przyszedł Saul po niem na puszczą, [4] »posłał łazęki swe i wzwiedział, iże tam przyszedł Saul. [5] »A wstaw Dawid tajnie i przyszedł na to miasto, gdzie był Saul, a gdy uźrzał to miasto, w niemże spał Saul a Abner syn Ner, książę nad jego rycerstwem, a uźrzaw Saula śpiąc w stanie, a jiny lud wszędy około jego, [6] »w tę dobę rzecze Dawid ku Achymelechowi etejskiemu a ku Abizaj synu Sarwije, bratu Joabowu, rzekąc: „Ktory se mną pojdzie do stanow ku Saulowi?” Rzecze Abizaj: „Ja pojdę z tobą”. [7] »I przyszedł Dawid a Abizaj k ludu w nocy i nalazłasta Saula leżąc a śpiąc w stanie a kopije tcząc w ziemi u jego głowy, a Abner a jiny lud śpiąc około jego. [8] »Tedy rzecze Abizaj ku Dawidowi: „Zawarł dzisia Bog nieprzyjaciela twego w twą rękę, a przeto przebodę ji ja kopijim ku ziemi jeną, a wtore nie będzie trzeba”. [9] »I rzecze Dawid: „Nie zabijaj jego, a kto jest ten, jen swoje ręce podniesie na mazanego bożego, a nie będzie grzeszny?” [10] »I rzecze Dawid: „Tak jiście jako Bog żyw, kromie [ciebie] acz jego Pan sam nie zabije, abo dzień jego przydzie, aby umarł, abo aczby w boju szczedł, [11] »tak mi bądź Pan miłościw, iże nie wzwiodę ręki mej na mazanego bożego. A przeto weźmi kopije, jeż jest u jego głowy, a korczak s wodą, podźważ precz”. [12] »I wziął Dawid kopije a korczak s wodą, jen był u głowy Saulowy, i szłasta przecz, a nie było tu nijenego, kto by to widział a rozumiał, albo uczuł, bo spali wszytcy, bo sen boży je był nadszedł. [13] »A gdyż odydzie Dawid w stronę, ❬a❭ stał na wirzchu gory z daleka, a była wielka szyrz miedzy jimi, [14] »tedy wzwoła Dawid k ludu a ku Abnerowi synu Ner rzekąc: „Abner, Abner, zali mi nie otpowiesz?” Abner k temu rzecze: „Ktoś ty, jiż wołasz a czynisz niepokoj krolowi?” [15] »Tedy rzecze Dawid: „Zali nie jeś ty mąż, a kto jest tobie rowny w israhelskiem ludu?” Przecześ nie strzegł pana twego, krola? Bo wszedł jeden z zastępa nieprzyjaciel, aby zabił pana twego, krola. [16] »Nie jest to dobrze, coś uczynił. Tak jiście jako Bog żyw, wyście dostojni śmierci, iżeście nie strzegli pana waszego, mazanego bożego. A przeto poźrzycie, gdzie jest kopije krolowo a gdzie korczak z wodą, jiż był u jego głowy”. [17] »Tedy poznaw Saul głos Dawidow rzekł: „Twojli jest to głos, synu moj?” Rzecze Dawid: „Moj głos, panie mój, ❬krolu❭”. [18] »A rzekł: „Przecz pan mój, krol, nienawidzi sługi swego a csom uczynił albo cso jest złego w mej ręce? [19] »A przeto proszę tego, panie moj, krolu, słysz słowa sługi twego: Wzbudzali cię Pan przeciwo mnie, ukoj się w wonnej obiecie zażżonej, sąli synowie ludzszczy, złorzeczeni przed Bogiem, jiż mię wyrzucili dziś, abych nie bydlił w dziedzicstwie bożem, rzekąc: „Jidzi, służy cudzym bogom!” [20] »A to już nie bądź przelana krew ma na ziemię przed Panem mym, bo wyszedł krol israhelski, aby szukał pchły żywej, jako szukają kuropatwy na gorach.” [21] »Tedy rzekł Saul: „Zgrzeszyłem, wroć się zasię, synu moj Dawidzie, bo więcej nie chcę nics złego uczynić tobie, przeto iże była tobie droga dusza ma przed oczyma twyma, iżeś mię nie zabił dziś, bo jawno jest, iżem niemądrze czynił a barzom wiela nie wiedział”. [22] »Rzecze Dawid k niemu: „Owa toć kopije krolowo, przydzi jeden z sług krolowych, weźmiż je. [23] »A Bog otpłaci każdemu podle jego sprawiedliwości a wiary, bo cię był Pan podał dzisia w moi ręce i nie chciałem wznieść rę❬ki❭ mej na mazanego bożego. [24] »A jakoż jest uczyniona uwielbiona dusza twa dziś ote mnie, takież uwielbiona bądź dusza ma przed Bogiem, a wyzwol mię ze wszego zamętka”. [25] »Tedy rzecze Saul Dawidowi: „Pożegnany ty, synu moj Dawidzie, a zaiste czyniąc będziesz czynić, a mogąc moc będziesz”. I szedł Dawid swą drogą, a Saul się wrocił na swe miasto. 
«  1 Księga Samuela 22 1 Księga Samuela 26 1 Księga Samuela 27  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.