Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Samuela » Rozdział 28
«  1 Księga Samuela 27 1 Księga Samuela 28 1 Księga Samuela 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy się w tych dnioch stało, iże sebrali Filistynowie swe zastępy, aby się przyprawili ku boju przeciw israhelskiemu ludu. I rzecze Achys ku Dawidowi: „Wiedz to zaiste, iże wynidziesz se mną na twirdze ty a męże twoi”. [2] »Dawid otpowie ku Achys rzekąc: „Ninie wzwiesz, cso uczyni sługa twoj”. Tedy rzecze Achys ku Dawidowi: „A ja cię uczynię strożem głowy mej po wszytki dni. [3] »Zatym Samuel umarł i płakał jego wszytek lud israhelski, a pogrzebli ji w Ramata w mieście jego, a w ty czasy wygnał był Saul z ziemie wszytki wieszczce a guślniki, a pobił ty wszytki, jiż mieli w brzusze wieszcze czary. [4] »Tedy sebrawszy się Filisteowie a przyszli, a wzdziałali sobie twirdze w Sunnam. A zatym takież sebrał Saul wszytek lud israhelski a przyszedł do Jelboe. [5] »A uźrzaw Saul stany filistyńskie i bał się a lękło się sierce jego barzo. [6] »Tedy prosił rady Saul od Boga i nie otpowiedział jemu ani przez sny, ani przez kapłany, ani przez proroki. [7] »I rzekł Saul ku swym sługam: „Szukajcie mi żony, jaż ma wieszczbę, ać k niej pojdę a wzwiem przez nię”. Tedy słudzy rzekną: „Jest jena żona, jeż ma wieszczbę w Endor”. [8] »Tedy Saul przemieniw odzienie a wziąw na się jine rucho i szedł ❬on❭ a dwa męża s nim, i przyszli ku żenie w nocy i rzecze: „Czaruj mi przez gusła a wskrześ mi, jegoż ja tobie powiem.” [9] »Ta żona jemu powie: „Owa ty to dobrze wiesz, cso uczynił Saul a kako zagładził a wygnał z ziemie guślniki a wieszcze. Przecz prześladujesz dusze mej, abych była zabita?” [10] »I przysiągł jej Saul w Bodze rzekąc: „Żyw jest Pan, ❬iże❭ nie stanie się tobie nics złego prze to”. [11] »Tedy ona rzecze: „Kogo chcesz, ać wskrzeszę tobie”. On rzecze: „Samuela mi wskrześ”. [12] »A gdyż uźrzała żona Samuela, zawołała wielikim głosem rzekąc ku Saulowi: „Czemuś mię k temu przyprawił? A wszakoś ty Saul!” [13] »Krol jej rzecze: „Nie boj się. Csoś widziała?” I rzecze niewiasta ku Saulowi: „Bogim widziała jidące z ziemie”. [14] »Tedy Saul rzecze: „Jaka twarz jego?” K temu ona rzecze: „Mąż stary jidzie odziaw się płaszczem”. I zrozumiał Saul, iże Samuel, a pokłoniw się na swe oblicze k ziemi i modlił się. [15] »Tedy rzecze Samuel ku Saulowi: „Przecześ mi niepokoj uczynił, abych był wskrzeszon?” Saul rzecze: „Barzom znędzon, bo Filisteowie bojują przeciwo mnie, a Bog odstąpił ode mnie, a nie chciał mię usłyszeć ani przez proroki, ani przez sny, przetom ciebie i wezwał, aby mi ukazał, cso bych miał czynić. [16] »Tedy rzecze Samuel: „Cso mię pytasz, gdy Bog od ciebie otstąpił a szedł ku nieprzyjacielowi twemu? [17] »Boć tak tobie uczyni Pan, jako mowił przez mię, a odejmie twe krolewstwo ot ciebie, a da je bliźniemu twemu Dawidowi, [18] »boś nie posłuchał głosu bożego, aniś uczynił [jego przykazania] gniewu [a] rozniewania jego nad Amalechem, przetoż to cirpisz, csoć uczynił Pan tobie dziś. [19] »A da cię Bog i lud israhelski z tobą w ręce Filistynow, a za jutra ty i synowie twoi będziecie se mną, a takież da Pan w ręce Filistynow twirdze israhelskie.” [20] »W tę dobę Saul padnie rozpostarw się na ziemi, bo się był urzasł słow Samuelowych a siły nie miał, bo był nie jadł chleba całego tego dnia. [21] »Zatym weszła ta niewiasta ku Saulowi i widziała ji leżącego, bo się był barzo zamącił, i rzecze k niemu: „Owa usłuchała sługa twa głosu twego a położyła❬m❭ duszę mą w ręce twej, a usłuchałam rzeczy twych, jeżeś ku mnie mowił. [22] »A przeto ty takież usłuchaj głosu sługi twej a położęć kęs chleba przed tobą, aby pojadw posilił się a mogł drogę uczynić. [23] »Ale on nie chciał uczynić rzekąc: „Nie będę jeść”. Tedy ji przypędzili słudzy jego a ta niewiasta, iże tak usłuchał jich, wstaw z ziemie i siadł na łożu. [24] »A miała ta niewiasta wielkonocnego cielca w swem domu, a pośpieszywszy i zabiła ji, a wziąwszy mąki i rozmąciła a nawarzyła prześnic [25] »i położyła przed Saulem i przed jego sługami. A gdyż ❬po❭jedli, wstawszy i chodzili przez całą noc tę. 
«  1 Księga Samuela 27 1 Księga Samuela 28 1 Księga Samuela 29  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.