Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Samuela » Rozdział 29
«  1 Księga Samuela 28 1 Księga Samuela 29 1 Księga Samuela 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy zgromadzli się zastępowie filistyńszczy w Jafet w tem mieście, a israhelski lud zdziałał sobie ćwirdze nad studnicą, jaż jest w Jezrahel. [2] »I chodzili sługi filistyńszczy po stoch w zastępiech a po tysiącoch, ale Dawid a mężowie jego byli w napośledniejszem zastępie z krolem Achys. [3] »Tedy rzeką książęta filistyńska ku krolowi Achys: „Co chcą Żydowie ci?” Achys otpowie książętom filistyńskim: „Zali nie wiecie, iże jest to Dawid, jiż był sługa Saula krola israhelskiego, a jest u mnie wiele dni, a nie nalazłem do niego niczego ot tego dnia, jakoż uciekł ku mnie, aż do tego dnia. [4] »A rozniewawszy się książęta filistyńska rzekli k niemu: „Niechać się wroci mąż a siedzi na swem mieście, na niemżeś ji usadził, ać nie jeździ s nami do boja, aby nie był przeciw nam, gdy poczniem bojować. I kako będzie moc jinako ukoić pana swego jeno nad naszymi głowami? [5] »Wszak jest to ten Dawid, jemuż śpiewano w tańcu rzekąc: „Saul pobił tysiąc, a Dawid dziesięć tysiącow””? [6] »Tedy wezwaw Achys Dawida rzecze k niemu: „Żyw jest Pan, iżeś ty prawy a dobry przede mną, a wyjechanie twe a wjechanie se mną jest na twirdze, a nie nalazłem do ciebie nics złego ode dnia tego, ktoregoś ku mnie przyszedł aż do tego to dnia, ale książętom się nie lubisz. [7] »Przeto wroć się a jidzi w pokoju a nie gniewaj książąt filistyńskich. [8] »Tedy rzecze Dauid krolowi Achys: „Csom uczynił a csoś nalazł do mnie, sługi twego, od tego dnia, jakom był przyszedł a był przed tobą aż do tego dnia, abych nie szedł a bojował s nieprzyjacielmi pana mego, krola”. [9] »Achys otpowiedział i rzekł Dawidowi: „Wiem, iżeś ty dobry przede mną jako anjoł boży, ale książąta filistejska rzekli: „Nie pojdzie s nami w boj”. [10] »Wstań rano ty a sługi pana twego, jiż z tobą przyszli, a gdy w nocy wstaniecie, a pocznie świtać, jidźcież”. [11] »Tedy wstaw w nocy Dawid a mężowie jego, aby jedli rano a wrocili się do ziemie filistyńskiej, ale Filistynowie jechali do Jezrahel. 
«  1 Księga Samuela 28 1 Księga Samuela 29 1 Księga Samuela 30  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.