Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto pokolenia synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdyż po potopie urodzili się im synowie. [2] »Synowie Jafeta to: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. [3] »Synowie Gomera to: Aszkanaz, Rifat i Togarma. [4] »Synowie Jawana to: Elisza i Tarszisz, Kitim i Dodanim. [5] »Od nich wywodzą się narody zamieszkujące wyspy, stosownie do swych grup językowych i plemion w obrębie swoich narodów. [6] »Synowie Chama to: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. [7] »Synowie Kusza to: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy to: Saba i Dedan. [8] »Kuszowi natomiast urodził się Nimrod, który jako pierwszy zaczął sobie odważnie poczynać na ziemi. [9] »Był on dzielnym myśliwym przed PANEM. Stąd bierze się powiedzenie: Myśliwy dzielny przed PANEM jak Nimrod. [10] »Jego królestwo obejmowało najpierw Babilon, Erek, Akad i Kalne w ziemi Szinear. [11] »Potem objął on swym panowaniem Aszur, gdzie zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach [12] »i Resen, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach. [13] »Od Misraima z kolei pochodzą Ludyci, Anamici, Lehabici, Naftuchici, [14] »Patrusyci i Kasluchici, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci. [15] »Kanaanowi natomiast urodził się Sydon, jego pierworodny, i Chet. [16] »Od niego pochodzą Jebuzyci, Amoryci, Girgaszyci, [17] »Chiwici, Arkici, Synici, [18] »Arwadyci, Semaryci i Chamatyci. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków. [19] »Granice Kananejczyków rozciągały się od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, następnie w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim - aż do Leszy. [20] »To są synowie Chama, jeśli chodzi o ich podział na plemiona, języki i obszary zamieszkania powstałych z nich narodów. [21] »Semowi, bratu Jafeta, starszemu, również urodzili się synowie. Był on przodkiem wszystkich synów Hebera. [22] »Synowie Sema to: Elam, Aszur, Arpakszad, Lud i Aram. [23] »Synowie Arama to: Us, Chul, Geter i Masz. [24] »Arpakszadowi natomiast urodził się Szelach, któremu z kolei urodził się Heber. [25] »Heberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego dni podzieliła się ziemia, a jego brat miał na imię Joktan. [26] »Joktanowi urodził się Almodad, Szelef, Chasarmawet, Jerach, [27] »Hadoram, Uzal, Dikla, [28] »Obal, Abimael, Saba, [29] »Ofir, Chawila i Jobab - wszyscy oni byli synami Joktana. [30] »Zamieszkiwali oni obszary począwszy od Meszy w kierunku Sefar, aż do gór wschodnich. [31] »To są synowie Sema według ich plemion, według grup językowych, na obszarach, które zajmowały pochodzące od nich narody. [32] »Tak zatem przedstawia się sprawa plemion pochodzących od synów Noego z podziałem na ich rodowody i narody. Od nich właśnie wywodzą się narody, które zamieszkały ziemię po potopie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).