Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto dzieje rodu Ezawa, czyli Edomu. [2] »Ezaw pojął za żony kobiety należące do plemion kananejskich: Adę, córkę Chetyty Elona, Oholibamę, córkę Any, syna Chiwity Sibona, [3] »i Basemat, córkę Ismaela, a siostrę Nebajota. [4] »Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basemat Reuela, [5] »a Oholibama Jeusza, Jalama i Koracha. Byli oni synami Ezawa, którzy urodzili mu się w ziemi kananejskiej. [6] »Ezaw zabrał swoje żony, synów, swoje córki i wszystkich swoich domowników, swoje stada - całe swoje bydło i wszystko, czego się dorobił w ziemi kananejskiej, i przeniósł się w okolice bardziej oddalone od tych, które zajmował jego brat Jakub. [7] »Ich dobytek był zbyt wielki, aby mogli mieszkać razem. Właśnie ze względu na wielkość ich dobytku ziemia nie była w stanie zapewnić im wystarczająco dużego obszaru na mieszkanie. [8] »Ezaw osiedlił się zatem na pogórzu Seir. Okolice zajęte przez Ezawa nazywa się też Edomem. [9] »Oto rodowody potomków Ezawa, praojca Edomu na pogórzu Seir. [10] »Synami Ezawa byli: Elifaz, syn Ady, i Reuel, syn Basemat, żon Ezawa. [11] »Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz. [12] »Timna zaś była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa. Urodziła ona Elifazowi Amaleka. Ci więc byli potomkami Ady, żony Ezawa. [13] »Jeśli chodzi o Reuela, to jego synami byli: Nachat i Zerach, Szama i Miza. Byli oni synami żony Ezawa, Basemat. [14] »Ci natomiast byli synami żony Ezawa, Oholibamy. Była ona córką Any i wnuczką Sibona. Urodziła Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha. [15] »Naczelnikami rodów Ezawa po linii jego pierworodnego Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Kenaz, [16] »Korach, Gatam i Amalek. Byli oni potomkami Ady i naczelnikami rodów Elifaza w ziemi edomskiej. [17] »Wśród synów Reuela, syna Ezawa, naczelnikami byli: Nachat, Zerach, Szama i Miza. Byli oni potomkami żony Ezawa Basemat i naczelnikami w ziemi edomskiej. [18] »Co do synów żony Ezawa, Oholibamy, byli nimi naczelnicy: Jeusz, Jalam i Korach. Byli oni naczelnikami pochodzącymi od żony Ezawa, Oholibamy, córki Any. [19] »Wymienieni byli synami Ezawa, a też naczelnikami pochodzących od niego rodów, które tworzyły Edom. [20] »Ci natomiast byli synami Choryty Seira i zamieszkiwali tę ziemię: Lotan, Szobal, Sibon, Ana, [21] »Diszon, Eser i Diszan. Byli oni naczelnikami Chorytów, synów Seira w ziemi edomskiej. [22] »Synami Lotana byli Chori i Hemam, a siostrą Lotana była Timna. [23] »Ci z kolei byli synami Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. [24] »Co do synów Sibona, byli nimi Aja i Ana - chodzi o tego Anę, który w czasie, gdy pasł osły swego ojca, Sibona, natrafił na pustyni na gorące źródła. [25] »Synem Any był Diszon, a jego córką - Oholibama. [26] »Synami Diszona z kolei byli Chemdan, Eszban, Jitran i Keran. [27] »Co do Esera, jego synami byli Bilhan, Zaawan i Akan. [28] »I w końcu synowie Diszana to Us i Aran. [29] »Naczelnikami Chorytów byli zatem: Lotan, Szobal, Sibon, Ana, [30] »Diszon, Eser i Diszan. Oni byli naczelnikami Chorytów w ziemi Seir według okręgów, nad którymi sprawowali władzę. [31] »Oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, jeszcze zanim król zapanował nad synami Izraela. [32] »Otóż panował w Edomie Bela, syn Beora. Jego miasto nosiło nazwę Dinhaba. [33] »Gdy Bela umarł, zapanował po nim Jobab, syn Zeracha z Bosry. [34] »Gdy umarł Jobab, zapanował po nim Chuszam, z ziemi Temanitów. [35] »Gdy umarł Chuszam, zapanował po nim Hadad, syn Bedada, pogromca Midianitów na polu moabskim. Jego miasto nosiło nazwę Awit. [36] »Gdy umarł Hadad, zapanował po nim Samla z Masreki. [37] »Gdy umarł Samla, zapanował po nim Saul z Rechobot nad rzeką [Eufrat]. [38] »Gdy umarł Saul, zapanował po nim Baal-Chanan, syn Achbora. [39] »Gdy umarł Baal-Chanan, syn Achbora, zapanował po nim Hadar, którego miasto nosiło nazwę Pau. Jego żona miała na imię Mehetabel, a była córką Matred i wnuczką Me-Zahaba. [40] »Oto imiona naczelników rodów Ezawa według ich miejscowości: Timna, Alwa, Jetet, [41] »Oholibama, Ela, Pinon, [42] »Kenaz, Teman, Mibsar, [43] »Magdiel i Iram. To są naczelnicy Edomu według ich siedzib w ziemi, którą posiedli. To dzieje Ezawa, praojca Edomitów. 
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 37  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).