Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 46
«  1 Księga Mojżeszowa 45 1 Księga Mojżeszowa 46 1 Księga Mojżeszowa 47  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Izrael wyruszył zatem ze wszystkim, co do niego należało, i przybył do Beer-Szeby. Tam złożył ofiary Bogu swego ojca Izaaka. [2] »Tam też Bóg przemówił do Izraela w nocnym widzeniu: Jakubie! Jakubie! - zawezwał. Jestem - odpowiedział. [3] »I wtedy usłyszał: Ja jestem Bogiem - Bogiem twojego ojca! Nie bój się iść do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. [4] »Ja pójdę z tobą do Egiptu i Ja sam wyprowadzę cię stamtąd, a Józef zamknie ci oczy. [5] »Wyruszył więc Jakub z Beer-Szeby. Synowie Izraela wieźli swego ojca Jakuba, wraz z dziećmi i żonami, na wozach, które posłał po niego faraon. [6] »Zabrali też swój dobytek i mienie, którego dorobili się w ziemi Kanaan, i przybyli do Egiptu. Przyszedł Jakub, a z nim całe jego potomstwo. [7] »Przyprowadził on z sobą do Egiptu swych synów oraz wnuków, swe córki oraz wnuczki - całe swe potomstwo. [8] »Oto są imiona potomków Izraela, którzy przybyli do Egiptu: Jakub i jego synowie: Pierworodny Jakuba, Ruben. [9] »Synowie Rubena: Henoch, Palu, Chesron i Karmi. [10] »Synowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Saul, syn Kananejki. [11] »Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari. [12] »Synowie Judy: Er, Onan i Szela oraz Peres i Zerach. Er i Onan zmarli w Kanaanie, a synami Peresa byli: Chesron i Chamul. [13] »Synowie Issachara: Tola, Puwa, Job i Szimron. [14] »Synowie Zebulona: Sered, Elon i Jachleel. [15] »To są synowie Lei, których urodziła Jakubowi w Padan-Aram. Była jeszcze Dina, jego córka. Wszystkich razem wziętych jego synów i córek było trzydzieści troje. [16] »Synowie Gada: Sifion, Chagi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli. [17] »Synowie Aszera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi i Beria wraz ze swą siostrą Serach. Synami Berii byli natomiast Cheber i Malkiel. [18] »To są synowie Zilpy, którą Laban dał swej córce Lei i która urodziła te dzieci Jakubowi - razem szesnaście osób. [19] »Synowie żony Jakuba, Racheli: Józef i Beniamin. [20] »Józef w Egipcie został ojcem dwóch synów. Urodziła mu ich Asenat, córka Poti-Fery, kapłana z On. Byli to: Manasses i Efraim. [21] »Synowie Beniamina: Bela i Beker, i Aszbel, Gera i Naaman, Echi i Rosz, Mupim i Chupim, i Ard. [22] »To są synowie Racheli, którzy urodzili się Jakubowi - wszystkich osób czternaście. [23] »Syn Dana: Chuszim. [24] »Synowie Naftalego: Jachseel, Guni, Jeser i Szilem. [25] »To są synowie Bilhy, którą Laban dał swojej córce, Racheli, i która urodziła ich Jakubowi - wszystkich razem siedmiu. [26] »Wszystkich osób pochodzących bezpośrednio od Jakuba, które przyszły wraz z nim do Egiptu, oprócz żon jego synów, było sześćdziesiąt sześć. [27] »A synów Józefa, którzy urodzili mu się w Egipcie, było dwóch. Wszystkich zatem osób z rodu Jakuba, które znalazły się w Egipcie, było siedemdziesiąt. [28] »Jakub posłał Judę przed sobą do Józefa, aby wskazał mu drogę do Goszen - i tak przybyli na miejsce. [29] »Józef kazał zaprząc swój rydwan i wyjechał na spotkanie Izraela, swego ojca, do Goszen. A gdy go zobaczył, rzucił mu się na szyję i długo płakał w jego objęciach. [30] »Wtedy Izrael powiedział do Józefa: Teraz mogę umrzeć, bo zobaczyłem twoją twarz i wiem, że wciąż żyjesz. [31] »Potem Józef powiedział do swych braci i do pozostałych domowników swego ojca: Udam się do faraona! Powiadomię go, że przybyli do mnie moi bracia i rodzina ojca, która mieszkała w ziemi Kanaan. [32] »Powiem mu, że jesteście pasterzami owiec, że od początku zajmowaliście się hodowlą i dlatego przyprowadziliście swoje owce i bydło - i wszystko, co posiadaliście. [33] »A gdy faraon wezwie was i zapyta: Czym się zajmujecie? -  [34] »odpowiecie: Twoi słudzy są hodowcami od młodości do teraz, tak my, jak i nasi ojcowie. Chciałbym bowiem, byście mogli zamieszkać w ziemi Goszen, jako że Egipcjanie starają się trzymać z dala od pasterzy owiec. 
«  1 Księga Mojżeszowa 45 1 Księga Mojżeszowa 46 1 Księga Mojżeszowa 47  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).