Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Samuela » Rozdział 23
«  2 Księga Samuela 22 2 Księga Samuela 23 2 Księga Samuela 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto ostatnie słowa Dawida. Oświadczenie Dawida, syna Jessaja, oświadczenie męża postawionego wysoko, pomazańca Boga Jakuba, wspaniałego twórcy pieśni Izraela. [2] »Duch PANA przemawia przeze mnie, a Jego słowo jest na mym języku. [3] »Przemówił Bóg Izraela, przemówiła do mnie Skała Izraela: Panujący nad ludźmi, sprawiedliwy, panujący w bojaźni Bożej, [4] »jest jak poranek o wschodzie słońca, poranek bez chmur - z jego blasku i deszczu wyrasta z ziemi trawa. [5] »Czy nie jest tak z moim domem u Boga? Czy nie zawarł ze mną wiecznego przymierza, ujmującego wszystko i pewnego? On potwierdzi me zwycięstwo, da zakwitnąć mej rozkoszy! [6] »A nikczemnicy? Ci będą jak cierń! Rozwiani będą oni wszyscy! Nikt po takich bowiem nie wyciąga ręki. [7] »Ten zaś, kto chciałby ich dotknąć, zbroi się w żelazo i bierze drzewce włóczni - spłoną oni w ogniu we własnej siedzibie. [8] »Oto imiona bohaterów Dawida: Joszeb-Baszebet, Tachkemonita, główny spośród trzech. Pewnego razu, uzbrojony we włócznię, rozprawił się z ośmiuset przeciwnikami - pobił ich za jednym razem. [9] »Drugim po nim wśród trzech bohaterów Dawida był Eleazar, syn Dodiego, wnuk Achochiego. Był to jeden z trzech rycerzy, którzy byli przy Dawidzie. Gdy zebrani do bitwy Filistyni rzucali swe bluźnierstwa, a Izraelici zaczęli wycofywać się w góry, [10] »on stanął i raził Filistynów tak, że zdrętwiała mu ręka i przywarła do miecza. PAN doprowadził w tym dniu do wielkiego zwycięstwa. Ustępujące wojsko zawróciło wzmocnione jego przykładem, ale tylko po to, aby złupić poległych. [11] »Trzecim po nich był Szama, syn Agego z Hararu. Pewnego razu, gdy Filistyni ściągnęli do Lechi, gdzie znajdowało się pole obsiane soczewicą, wojsko zaś uciekło przed Filistynami, [12] »on zajął miejsce w środku tego pola, obronił je i pobił Filistynów, a PAN zapewnił wielkie zwycięstwo. [13] »Pewnego razu w czasie żniw ci trzej spośród trzydziestu głównych bohaterów przybyli do Dawida do jaskini Adullam, podczas gdy oddział Filistynów obozował w dolinie Refaim. [14] »Dawid przebywał w tym czasie w twierdzy, a w Betlejem stacjonowała akurat załoga filistyńska. [15] »Dawid poczuł wtedy pragnienie i powiedział: O, gdyby tak ktoś dał mi się napić wody ze studni przy bramie Betlejem! [16] »Wówczas ci trzej bohaterowie przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni przy bramie Betlejem i przynieśli ją Dawidowi. On jednak nie chciał jej pić. Wylał ją w ofierze dla PANA. [17] »Ani myślę, PANIE, to uczynić - powiedział. - Czy miałbym pić krew ludzi, którzy udali się po nią z narażeniem życia? Nie chciał jej zatem pić. Tego dokonali ci trzej bohaterowie. [18] »A na czele tych trzech stał Abiszaj, brat Joaba, syn Serui. Walczył on włócznią lepiej niż trzystu, których też pobił, dlatego cieszył się sławą wśród tych trzech. [19] »Był on przez tych trzech poważany. I choć został ich wodzem, nie zaliczał się do ich grona. [20] »Benajasz z kolei, syn Jehojady, człowiek dzielny, który dokonał wielu niezwykłych czynów, pochodził z Kabseel. On pokonał dwóch synów Ariela z Moabu. On też pewnego dnia, kiedy spadł śnieg, zszedł do cysterny i pokonał tam lwa. [21] »Powalił on również pewnego Egipcjanina, człowieka wysokiego wzrostu. Egipcjanin ten miał w ręce włócznię, a Benajasz wyszedł do niego z kijem, wyrwał Egipcjaninowi włócznię z ręki i zabił go jego własną włócznią. [22] »Z powodu tych czynów Benajasz, syn Jehojady, cieszył się sławą między tymi trzema bohaterami. [23] »Poważany był też przez pozostałych trzydziestu. Do grona tych trzech nie zaliczał się jednak. Dawid ustanowił go dowódcą swojej straży przybocznej. [24] »Do wspomnianych trzydziestu zaliczali się: Asael, brat Joaba, Elchanan, syn Dody z Betlejem, [25] »Szama z Charodu, Elika z Charodu, [26] »Cheles Peletyta, Ira, syn Ikesza, z Tekoa, [27] »Abiezer z Anatot, Mebunaj z Chuszy, [28] »Salmon z Achoach, Mahraj z Netofy, [29] »Cheled, syn Baany, z Netofy, Itaj, syn Ribaja z Gibei Beniaminickiej, [30] »Benajasz z Piratonu, Hidaj z Nachale-Gaasz, [31] »Abi-Albon z Arby, Azmawet Barchumita, [32] »Eliachba Szaalbonita, Bene-Jaszen, Jehonatan, [33] »Szama z Hararu, Achiam, syn Szarara, z Araru, [34] »Elipelet, syn Achasbaja, syna Maakity, Eliam, syn Achitofela z Gilonu, [35] »Chesro Karmelita, Paaraj Arbita, [36] »Jigal, syn Natana, z Soby, Bani Gadyta, [37] »Selek Ammonita, Nacharaj z Beerot, giermek Joaba, syna Serui, [38] »Ira z Jeter, Gareb z Jeter, [39] »Uriasz Chetyta - razem trzydziestu siedmiu. 
«  2 Księga Samuela 22 2 Księga Samuela 23 2 Księga Samuela 24  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).