Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Królewska » Rozdział 4
«  1 Księga Królewska 3 1 Księga Królewska 4 1 Księga Królewska 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak zatem król Salomon został władcą całego Izraela. [2] »A oto jego książęta: Azariasz, syn Sadoka, kapłan. [3] »Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy, pisarze. Jehoszafat, syn Achiluda, kanclerz. [4] »Benajasz, syn Jehojady, dowodzący wojskiem. Sadok i Abiatar, kapłani. [5] »Azariasz, syn Natana, zarządzający namiestnikami. Zabud, syn Natana, kapłan i osobisty doradca króla. [6] »Achiszar, zarządzający pałacem. Adoniram, syn Abdy, przełożony prac przymusowych. [7] »Salomon miał nad całym Izraelem dwunastu namiestników. Oni zaopatrywali króla oraz jego dwór. Każdy z nich czynił to w ustalonym miesiącu. [8] »Oto ich imiona: Ben-Chur na pogórzu Efraima. [9] »Ben-Deker w Makas, w Szaalbim, w Bet-Szemesz, w Elon-Bet-Chanan. [10] »Ben-Chesed w Arubot; do niego należało Socho i cała ziemia Chefer. [11] »Ben-Abinadab nad całym Nafat-Dor; jego żoną była Tafat, córka Salomona. [12] »Baana, syn Achiluda, w Tanak i Megiddo, i w całym Bet-Szeanie - który leżał przy Sartanie pod Jizreelem - od Bet-Szean po Abel-Mechola i aż poza Jokmeam. [13] »Ben-Geber w Ramot-Gilead; do niego należały Osady Jaira, syna Manassesa, które leżą w Gileadzie; do niego należał też okręg Argob w Baszanie, sześćdziesiąt dużych miast z murem i brązowymi zasuwami. [14] »Achinadab, syn Iddo, w Machanaim. [15] »Achimaas w Naftalim; on też pojął za żonę córkę Salomona, Basemat. [16] »Baana, syn Chuszaja, w Aszer i w Bealot. [17] »Jehoszafat, syn Paruacha, w Issacharze. [18] »Szimei, syn Eli, w Beniaminie. [19] »Geber, syn Uriego, w ziemi Gilead, ziemi Sychona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu - jeden namiestnik [odpowiadał za podległy mu obszar] ziemi. [20] »Juda i Izrael miały tyle ludności, ile piasku nad morzem. Wszyscy oni jedli, pili - i weselili się. [21] »A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od Eufratu przez ziemię filistyńską aż po granicę z Egiptem. Wszystkie te królestwa składały mu daniny i służyły Salomonowi przez całe jego życie. [22] »Na dzienne wyżywienie dworu Salomona składało się: trzydzieści korów najlepszej mąki, sześćdziesiąt korów mąki zwykłej, [23] »dziesięć sztuk tucznego bydła, dwadzieścia sztuk bydła branego z pastwiska oraz sto owiec - oprócz jeleni, gazeli, saren i tucznego drobiu. [24] »Salomon bowiem rządził na całym Zarzeczu, od Tifsach aż po Gazę, wszystkimi królami tego obszaru - i cieszył się pokojem ze wszystkich stron wokoło. [25] »Mieszkańcy Judy zatem i Izraela mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim figowcem, od Dan po Beer-Szebę, przez wszystkie dni Salomona. [26] »Salomon miał też cztery tysiące miejsc w stajniach, dla koni do swoich rydwanów, i dwanaście tysięcy jeźdźców. [27] »Wspomniani zaś namiestnicy, każdy w swoim miesiącu, zaopatrywali króla Salomona i wszystkich korzystających z jego stołu. Dbali oni o to, aby niczego nie zabrakło. [28] »Dostarczali również jęczmień i sieczkę dla koni i wierzchowców do miejsc, w których było to potrzebne, każdy w swej kolejności. [29] »A Bóg obdarzył Salomona mądrością, wielkim rozumem i rozległością wiedzy taką, jak piasek na brzegu morskim. [30] »Mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i całą mądrość Egiptu. [31] »Był mądrzejszy niż inni ludzie, niż Etan Ezrachita, niż Heman, Kalkol i Darda, synowie Machola - i cieszył się sławą u wszystkich okolicznych narodów. [32] »Wygłosił też trzy tysiące przypowieści, a jego pieśni było tysiąc i pięć. [33] »Wypowiadał się o drzewach, począwszy od cedru na Libanie po hizop, który wyrasta z muru, o zwierzętach i ptactwie, o płazach i rybach. [34] »Schodzili się zatem ciekawi spośród wszystkich ludów, by słuchać mądrości Salomona, przybywali poddani wszystkich królów ziemi - ludzie, którzy zetknęli się z jego mądrością. 
«  1 Księga Królewska 3 1 Księga Królewska 4 1 Księga Królewska 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).