Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Królewska » Rozdział 15
«  2 Księga Królewska 14 2 Księga Królewska 15 2 Księga Królewska 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W dwudziestym siódmym roku panowania Jeroboama, króla Izraela, władzę królewską objął Azariasz, syn Amazjasza, króla Judy. [2] »Miał szesnaście lat, kiedy rozpoczął rządy, a panował w Jerozolimie pięćdziesiąt dwa lata. Jego matka miała na imię Jekolia i pochodziła z Jerozolimy. [3] »Azariasz czynił to, co prawe w oczach PANA, dokładnie tak, jak jego ojciec Amazjasz. [4] »Świątynki jednak nie znikły, lud nadal składał w nich ofiary i spalał kadzidła. [5] »PAN zaś dotknął króla trądem, tak że chorował on aż do śmierci, dlatego mieszkał w osobnym domu, a Jotam, syn króla, zarządzał pałacem i kierował krajem. [6] »Pozostałe sprawy Azariasza, wszystkie jego dokonania, zostały opisane w zwoju Dziejów królów Judy. [7] »Gdy Azariasz spoczął ze swoimi przodkami, pochowano go przy nich w Mieście Dawida, a władzę po nim objął jego syn Jotam. [8] »W trzydziestym ósmym roku panowania Azariasza, króla Judy, władzę nad Izraelem, w Samarii, objął Zachariasz, syn Jeroboama. Panował sześć miesięcy. [9] »Czynił on to, co złe w oczach PANA, dokładnie tak, jak jego przodkowie, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które uwikłał on całego Izraela. [10] »Szalum, syn Jabesza, zawiązał przeciwko niemu spisek, zabił go wobec ludu i przejął po nim władzę. [11] »Pozostałe sprawy Zachariasza zostały opisane w zwoju Dziejów królów Izraela. [12] »Na nim spełniło się Słowo PANA, wypowiedziane do Jehu: Twoi synowie będą zasiadać na tronie Izraela do czwartego pokolenia.Tak właśnie się stało. [13] »Szalum, syn Jabesza, objął władzę królewską w trzydziestym dziewiątym roku panowania Uzjasza, króla Judy, i sprawował rządy w Samarii tylko przez miesiąc. [14] »Menachem bowiem, syn Gadiego, wyruszył z Tirsy, przybył do Samarii, zabił tam Szaluma, syna Jabesza, i przejął po nim władzę. [15] »Pozostałe sprawy Szaluma, w tym spisek, który uknuł, zostały opisane w zwoju Dziejów królów Izraela. [16] »Wkrótce potem Menachem uderzył na Tifsach i na wszystko, co do niego należało, oraz na jego obszary od strony Tirsy. Uderzył, ponieważ nie otworzono mu bram, a po pokonaniu miasta wszystkim kobietom w ciąży porozcinał brzuchy. [17] »W trzydziestym dziewiątym roku panowania Azariasza, króla Judy, władzę nad Izraelem przejął Menachem, syn Gadiego, a panował w Samarii dziesięć lat. [18] »Czynił on to, co złe w oczach PANA, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które uwikłał on Izraela. [19] »W tym czasie do kraju wkroczył Pul, król Asyrii, i Menachem dał mu tysiąc talentów srebra, aby zyskać jego poparcie i umocnić władzę w swoim ręku. [20] »Srebro to Menachem wymusił na Izraelu, ściągnął je od wszystkich swoich dzielnych wojowników, po pięćdziesiąt sykli srebra od każdego, aby przekazać je królowi Asyrii. Król Asyrii zawrócił zatem i nie stawał obozem w kraju. [21] »Pozostałe sprawy Menachema wraz ze wszystkim, czego dokonał, zostały opisane w zwoju Dziejów królów Izraela. [22] »Gdy Menachem spoczął ze swoimi przodkami, władzę po nim objął jego syn Pekachiasz. [23] »Pekachiasz, syn Menachema, objął władzę nad Izraelem w pięćdziesiątym roku panowania Azariasza, króla Judy, i rządził w Samarii dwa lata. [24] »Czynił on to, co złe w oczach PANA, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które uwikłał on całego Izraela. [25] »Pekach, syn Remaliasza, jego przyboczny, sprzysiągł się przeciwko niemu i zabił go w Samarii w twierdzy pałacu królewskiego, wraz z Argobem i Ariem - było z nim też pięćdziesięciu Gileadczyków. Po zabiciu go Pekach przejął po nim władzę. [26] »Pozostałe sprawy Pekachiasza, wraz ze wszystkim, czego dokonał, zostały opisane w zwoju Dziejów królów Izraela. [27] »Pekach, syn Remaliasza, przejął władzę nad Izraelem w pięćdziesiątym drugim roku panowania Azariasza, króla Judy, i rządził w Samarii dwadzieścia lat. [28] »Czynił on to, co złe w oczach PANA, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które uwikłał on całego Izraela. [29] »Za rządów Pekacha, króla Izraela, nadciągnął Tiglat-Pileser, król Asyrii, zdobył Ijon, Abel-Bet-Maakę, Janoach, Kadesz, Chasor, Gilead i Galileę, całą ziemię Naftalego i uprowadził ich ludność do Asyrii. [30] »Hoszea zaś, syn Eli, zawiązał spisek przeciw Pekachowi, synowi Remaliasza, zabił go i przejął po nim władzę w dwudziestym roku panowania Jotama, syna Uzjasza. [31] »Pozostałe sprawy Pekacha, wraz ze wszystkim, czego dokonał, zostały opisane w zwoju Dziejów królów Izraela. [32] »W drugim roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, króla Izraela, królem Judy został Jotam, syn Uzjasza. [33] »Miał on dwadzieścia pięć lat, kiedy objął władzę, a panował w Jerozolimie szesnaście lat. Jego matka miała na imię Jerusza, a była córką Sadoka. [34] »Czynił on to, co prawe w oczach PANA, postępował dokładnie tak, jak jego ojciec Uzjasz. [35] »Świątynki jednak nie znikły, lud nadal składał w nich ofiary i spalał kadzidła. Jotam zbudował Bramę Górną świątyni PANA. [36] »Pozostałe sprawy Jotama, wraz ze wszystkim, czego dokonał, zostały opisane w zwoju Dziejów królów Judy. [37] »W tym czasie PAN zaczął nasyłać na Judę Resina, króla Aramu, oraz Pekacha, syna Remaliasza. [38] »Gdy Jotam spoczął ze swoimi przodkami, został pochowany przy nich w Mieście Dawida, swojego praojca, a władzę po nim objął jego syn Achaz. 
«  2 Księga Królewska 14 2 Księga Królewska 15 2 Księga Królewska 16  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).