Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Królewska » Rozdział 17
«  2 Księga Królewska 16 2 Księga Królewska 17 2 Księga Królewska 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W dwunastym roku panowania Achaza, króla Judy, władzę nad Izraelem objął Hoszea, syn Eli, i panował w Samarii dziewięć lat. [2] »Czynił on to, co złe w oczach PANA, jednak nie tak, jak królowie Izraela, którzy panowali przed nim. [3] »Przeciwko niemu wyruszył Szalmaneser, król Asyrii, uczynił go swoim poddanym i zobowiązał do składania daniny. [4] »Lecz gdy król Asyrii wykrył, że Hoszea przeciw niemu spiskuje, że wyprawił posłów do So, do króla Egiptu, i przestał składać królowi Asyrii doroczną daninę, król Asyrii pojmał go, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia. [5] »Następnie król Asyrii najechał cały kraj, przybył pod Samarię i oblegał ją trzy lata. [6] »W dziewiątym roku panowania Hoszei król Asyrii zdobył Samarię, uprowadził ludność Izraela do Asyrii i osiedlił ją w Chelach, nad Chaborem, rzeką Gozanu, oraz w miastach medyjskich. [7] »Stało się tak dlatego, że Izraelici grzeszyli przeciw PANU, swojemu Bogu, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, spod władzy faraona, króla Egiptu, i zaczęli czcić innych bogów. [8] »Postępowali według zwyczajów narodów, które PAN wygonił przed Izraelitami, oraz tych, które ustanowili królowie Izraela. [9] »Izraelici stopniowo zaczęli postępować w sposób sprzeczny z wolą PANA, swego Boga. Pobudowali sobie świątynki, wszędzie, gdziekolwiek mieszkali, od baszty strażniczej po warowne miasto. [10] »Ponastawiali też sobie posągów i aszer na każdym wyższym wzgórzu i pod każdym zielonym drzewem. [11] »Kadzili w tych swoich świątynkach jak narody, które PAN uprowadził przed nimi, i postępowali w sposób budzący gniew PANA. [12] »Służyli różnym plugastwom wbrew temu, że PAN im tego zakazał. [13] »PAN przestrzegał Izraela i Judę za pośrednictwem wszystkich swoich proroków, wszystkich jasnowidzów: Zawróćcie ze swoich złych dróg. Przestrzegajcie moich przykazań i ustaw. Postępujcie zgodnie z Prawem, które nadałem waszym ojcom i przekazałem wam za pośrednictwem moich sług, proroków. [14] »Lecz oni nie słuchali. Usztywnili swój kark, tak jak ich ojcowie, którzy nie zaufali PANU, swojemu Bogu. [15] »Wzgardzili oni Jego ustawami i Jego przymierzem, które zawarł z ich ojcami, nie zważali na Jego przestrogi, których im nie szczędził - poszli za marnością i sami się nią stali, za narodami, które ich otaczały, co do których PAN nakazał im, by nie postępowali jak one. [16] »Oni porzucili wszystkie przykazania PANA, swojego Boga, odlali sobie dwa cielce, sporządzili Aszerę, kłaniali się całemu zastępowi nieba i służyli Baalowi. [17] »Przeprowadzali też swoich synów i córki przez ogień, uprawiali czary i wróżyli - słowem, zaprzedali się czynieniu tego, co złe w oczach PANA, drażniąc Go w ten sposób. [18] »W końcu PAN rozgniewał się na Izraela tak bardzo, że odrzucił ich od siebie, nie pozostało nic poza plemieniem Judy. [19] »Lecz Judejczycy także nie przestrzegali przykazań PANA, swojego Boga, i poszli za zwyczajami przyjętymi w Izraelu. [20] »PAN wzgardził zatem całym potomstwem Izraela i upokorzył ich. Wydał ich w rękę grabieżców, aż w końcu ich od siebie odrzucił. [21] »Gdy bowiem oderwał Izraela od domu Dawida, a Izraelici obwołali królem Jeroboama, syna Nebata, Jeroboam odwiódł Izraela od PANA i doprowadził go do wielkiego grzechu. [22] »Izraelici popełniali więc te same grzechy, co Jeroboam, i nie odstąpili od nich, [23] »aż PAN odsunął Izraela od siebie, jak to zresztą zapowiadał za pośrednictwem wszystkich swoich sług, proroków. Izrael został uprowadzony ze swojej ziemi do Asyrii - i tak pozostało aż po dzień dzisiejszy. [24] »Na ich miejsce król Asyrii sprowadził ludność z Babilonu, z Kuty, z Awwy, z Chamat i z Sefarwaim. Osiedlił ich w miastach Samarii zamiast synów Izraela, a oni posiedli Samarię i zamieszkali w jej miastach. [25] »Zaraz po tym, jak tam osiedli, nie czcili jeszcze PANA i PAN nasłał na nich lwy, które wśród nich grasowały. [26] »Doniesiono wówczas królowi Asyrii: Narody, które uprowadziłeś skądinąd i osiedliłeś w miastach Samarii, nie wiedzą, jak czcić Boga tej ziemi. Dlatego nasłał On na nich lwy, które ich napadają, bo oni nie znają sposobu czczenia Boga tej ziemi. [27] »Wtedy król Asyrii rozkazał: Wyprawcie tam jednego z uprowadzonych stamtąd kapłanów. Niech wróci, niech tam zamieszka i nauczy ludzi, jak czcić Boga tej ziemi. [28] »Przybył tam więc jeden z uprowadzonych z Samarii kapłanów, zamieszkał w Betel i pouczał ludność, w jaki sposób czcić PANA. [29] »Każdy naród sporządzał sobie jednak również swoje bóstwa. Umieszczano je w świątynkach na wzniesieniach, które poczynili sobie ci Samarytanie, każdy z narodów w miejscu swojego zamieszkania. [30] »Na przykład Babilończycy sporządzili sobie Sukkot-Benota, Kutejczycy Nergala, Chamatczycy Aszimę, [31] »Awwejczycy Nibchaza i Tartaka, Sefarwejczycy spalali swoje dzieci dla bożków sefarwejskich Adrameleka i Anameleka, [32] »lecz czcili również PANA, bo spomiędzy siebie ustanowili kapłanów, którzy pełnili posługi w świątynkach na wzniesieniach. [33] »Czcili więc PANA, ale także służyli swoim bogom według zwyczaju narodów, z których zostali uprowadzeni. [34] »Według tych dawnych zwyczajów postępują do dnia dzisiejszego. Nie czczą zatem PANA, nie postępują według Jego ustaw, rozstrzygnięć, Prawa ani przykazania, które PAN nadał synom Jakuba, zmieniając mu imię na Izrael, [35] »a z którymi PAN zawarł przymierze i którym przykazał: Nie czcijcie żadnych innych bogów, nie kłaniajcie się im, nie służcie im, nie składajcie im ofiar. [36] »W ten bowiem sposób możecie czcić tylko PANA, który was wywiódł z ziemi egipskiej z wielką mocą i z podniesionym ramieniem. Tylko Jego czcijcie, Jemu się kłaniajcie i Jemu składajcie ofiary! [37] »Przestrzegajcie ustaw i rozstrzygnięć, Prawa i przykazania, które On dla was spisał. Trzymajcie się ich na zawsze. Nie czcijcie innych bogów! [38] »Nie zapominajcie o przymierzu, które z wami zawarłem, i nie czcijcie innych bogów [39] »poza PANEM, waszym Bogiem, bo tylko On może was wyrwać z mocy wszystkich waszych wrogów. [40] »Oni tego nie posłuchali i postępują według swoich dawnych zwyczajów. [41] »Tak właśnie te narody zaczęły czcić PANA i służyć swoim bóstwom. Podobnie postępują ich synowie i wnukowie aż po dzień dzisiejszy. 
«  2 Księga Królewska 16 2 Księga Królewska 17 2 Księga Królewska 18  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).