«  2 Księga Królewska 25 1 Księga Kronik 1 1 Księga Kronik 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Adam, Set, Enosz, [2] »Kenan, Mahalalel, Jered, [3] »Henoch, Metuszelach, Lamech, [4] »Noe, Sem, Cham i Jafet. [5] »Synowie Jafeta to: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. [6] »Synowie Gomera to: Aszkanaz, Difat i Togarma. [7] »Synowie Jawana to: Elisza i Tarszisz, Kityci i Rodanici. [8] »Synowie Chama to: Kusz i Misraim, Put i Kanaan. [9] »Synowie Kusza to: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy to: Szeba i Dedan. [10] »Kusz natomiast zrodził Nimroda, który jako pierwszy okazał się dzielnym wodzem na ziemi. [11] »Misraim został ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów, [12] »Patrusytów, Kasluchitów - od których pochodzą Filistyni - i Kaftorytów. [13] »Kanaan zrodził Sydona, swojego pierworodnego, i Cheta, [14] »Jebuzytów i Amorytów, Girgaszytów [15] »i Chiwitów, Arkitów i Synitów, [16] »Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. [17] »Synowie Sema to: Elam, Aszur, Arpakszad, Lud, Aram i jego synowie: Us, Chul, Geter i Meszech. [18] »A Arpakszad zrodził Szelacha, Szelach zaś Hebera. [19] »Heberowi natomiast urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została podzielona, a jego brat miał na imię Joktan. [20] »Joktan zrodził Almodada i Szelefa, Chasarwameta, Jeracha, [21] »Hadorama, Uzala, Diklę, [22] »Ebala, Abimaela, Szebę, [23] »Ofira, Chawilę i Jobaba - ci wszyscy byli synami Joktana. [24] »Sem, Arpakszad, Szelach. [25] »Heber, Peleg, Reu, [26] »Serug, Nachor, Terach, [27] »Abram, to jest Abraham. [28] »Synowie Abrahama to: Izaak i Ismael. [29] »Takie ich rodowody: Pierworodnym Ismaela był Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, [30] »Miszma oraz Duma, Masa, Chadad i Tema, [31] »Jetur, Nafisz, a także Kedma - ci byli synami Ismaela. [32] »Synowie Ketury, nałożnicy Abrahama, to: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Jiszbak i Szuach. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan. [33] »Synami Midiana byli natomiast: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Eldaa - ci wszyscy byli synami Ketury. [34] »Abraham był również ojcem Izaaka. Synowie Izaaka to: Ezaw i Izrael. [35] »Synowie Ezawa to: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach. [36] »Synowie Elifaza to: Teman i Omar, Sefi i Gatam, Kenaz i - przez Timnę - Amalek. [37] »Synowie Reuela to: Nachat, Zerach, Szama i Miza. [38] »Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibon, Ana, Diszon, Eser i Diszan. [39] »Synami Lotana byli: Chori i Homam, a siostrą Lotana była Timna. [40] »Synowie Szobala to: Alian i Manachat, i Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibona to: Aja i Ana. [41] »Synem Any był Diszon. A synami Diszona: Chamran i Eszban, Jitran i Keran. [42] »Synowie Esera to: Bilhan, Zaawan i Jakan.Synowie Diszona to: Us i Aran. [43] »A oto królowie, którzy panowali w Edomie, zanim pojawili się królowie w Izraelu: Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba. [44] »Gdy umarł Bela, władzę po nim przejął Jobab, syn Zeracha z Bosry. [45] »Gdy umarł Jobab, władzę po nim przejął Chuszam z ziemi Temanitów. [46] »Gdy umarł Chuszam, władzę po nim przejął Hadad, syn Bedada, który był pogromcą Midianitów na Polu Moabskim, a jego miasto nazywało się Awit. [47] »Gdy umarł Hadad, władzę po nim przejął Samla z Masreki. [48] »Gdy umarł Samla, władzę po nim przejął Szaul z Rechobot nad Rzeką. [49] »Gdy umarł Szaul, władzę po nim przejął Baal-Chanan, syn Achbora. [50] »Gdy umarł Baal-Chanan, władzę po nim przejął Hadad, a jego miasto nazywało się Pai. Jego żona miała na imię Mehetabel i była córką Matred, która była córką Me-Zahaba. [51] »Po śmierci Hadada książętami Edomu byli: książę Timna, książę Alwa, książę Jetet, [52] »książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon, [53] »książę Kenaz, książę Teman, książę Mibsar, [54] »książę Magdiel i książę Iram. Ci byli książętami Edomu. 
«  2 Księga Królewska 25 1 Księga Kronik 1 1 Księga Kronik 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).