«  1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy cały Izrael zebrał się u Dawida w Hebronie. Stwierdzili: Jesteśmy ze sobą spokrewnieni. [2] »Już dawniej, gdy jeszcze Saul był królem, ty dowodziłeś wojskami Izraela w czasie wojen i tobie PAN, twój Bóg, zapowiedział, że będziesz pasł lud, Izraela, i będziesz nad nim panował jako książę. [3] »W związku z tym przyszli do króla do Hebronu wszyscy starsi Izraela. Dawid zawarł tam z nimi przymierze wobec PANA i został namaszczony na króla nad Izraelem, zgodnie ze Słowem PANA, przekazanym za pośrednictwem Samuela. [4] »Następnie Dawid wraz z całym Izraelem wyruszył na Jerozolimę, to jest Jebus, na obszar zamieszkały przez Jebuzytów. [5] »Mieszkańcy Jebus powiedzieli do Dawida: Nie wkroczysz tutaj! Lecz Dawid zdobył twierdzę Syjon i stała się ona Miastem Dawida. [6] »Dawid powiedział też: Kto pierwszy przełamie opór Jebuzytów, ten zostanie naczelnikiem i wodzem. Pierwszy do miasta wdarł się Joab, syn Serui, i to on został naczelnikiem. [7] »Potem w zdobytej twierdzy zamieszkał Dawid i dlatego nazwano ją Miastem Dawida. [8] »Rozbudował on miasto wokół Millo, Joab zaś odbudował resztę miasta. [9] »Tak Dawid wzrastał w potęgę, a PAN Zastępów był z nim. [10] »Oto najlepsi wojownicy Dawida, którzy należeli do niego i wraz z całym Izraelem dzielnie wspierali go w jego panowaniu, aby ustanowić go królem, zgodnie ze Słowem PANA dotyczącym Izraela. [11] »Oto poczet tych bohaterów Dawida: Jaszobam, syn Chakmoniego, najważniejszy z trzech. On potrafił walczyć włócznią nawet przeciw trzystu i w pewnej bitwie właśnie tylu pobił. [12] »Drugim po nim był Eleazar, syn Dodiego, Achochita. On również należał do trzech bohaterów. [13] »Był on z Dawidem w Pas-Damim. Filistyni zebrali się wówczas do bitwy. Znajdował się tam kawałek pola zasiany jęczmieniem. Wojownicy cofali się przed Filistynami. [14] »Oni jednak stanęli na środku pola, obronili je i pobili Filistynów, a PAN doprowadził do wielkiego zwycięstwa. [15] »Pewnego razu ci trzej spośród trzydziestu najlepszych wojowników zeszli po skale do Dawida do jaskini Adullam. W dolinie Refaim Filistyni rozłożyli się wtedy obozem. [16] »Dawid przebywał w warowni, a w Betlejem stała akurat załoga Filistynów. [17] »Dawid miał wówczas pragnienie i tak sobie powiedział: O, gdyby tak ktoś dał mi się napić wody ze studni przy bramie Betlejem! [18] »Wtedy ci trzej bohaterzy przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody z tej studni przy bramie i przynieśli ją Dawidowi. Lecz Dawid nie chciał pić. Wylał tę wodę w ofierze dla PANA. [19] »Jak najdalej mi, mój Boże, od picia tej wody! - powiedział. - Czy mam pić krew tych wojowników? Przecież z narażeniem własnego życia, tak, z narażeniem życia przynieśli mi ją tutaj! Z tego powodu nie chciał jej skosztować. Tych właśnie dzieł dokonali ci trzej bohaterzy. [20] »Ich dowódcą był Abiszaj, brat Joaba. On również potrafił walczyć włócznią przeciw trzystu, raz nawet tylu pobił i pośród tych trzech cieszył się sławą. [21] »Był wśród nich podwójnie poważany i był ich dowódcą, do ich grona jednak się nie zaliczał. [22] »Benajasz z kolei, syn Jehojady, dzielny wojownik, mogący poszczycić się wieloma dokonaniami, pochodził z Kabseel. On to pokonał dwóch [synów] Ariela z Moabu. Pewnego razu, gdy spadł śnieg, zszedł do cysterny i zabił tam lwa. [23] »Rozprawił się on również z pewnym Egipcjaninem, człowiekiem ogromnym, mierzącym pięć łokci wzrostu. Egipcjanin ten dzierżył w ręce włócznię, której drzewce było jak wał tkacki. Benajasz wyszedł do niego z kijem, wyrwał mu włócznię z ręki i nią go uśmiercił. [24] »Tego właśnie dokonał Benajasz, syn Jehojady, miał więc sławę między trzema bohaterami. [25] »Był on oczywiście poważany przez pozostałych trzydziestu, mimo to do grona tych trzech się nie zaliczał. Dawid postawił go natomiast na czele swej straży przybocznej. [26] »Innymi dzielnymi wojownikami byli: Asael, brat Joaba, Elchanan, syn Dody, z Betlejem, [27] »Szamot z Haroru, Cheles Peletyta, [28] »Ira, syn Ikesza, z Tekoa, Abiezer z Anatot, [29] »Sibekaj z Chuszy, Ilaj z Achoach, [30] »Mahraj z Netofy, Cheled, syn Baany, z Netofy, [31] »Itaj, syn Ribaja, z Gibei Beniaminickiej, Benajasz z Piratonu, [32] »Churaj z Nachale-Gaasz, Arab Abiel, [33] »Azmawet Bacharumita, Eliachba Szaalbonita, [34] »synowie Haszema z Gizonu, Jonatan, syn Szagego, z Haroru, [35] »Achiam, syn Sakara, z Haroru, Elifal, syn Ura, [36] »Chefer Mekeratczyk, Achiasz Pelonita, [37] »Chesro Karmelita, Naaraj, syn Ezbaja, [38] »Joel, brat Natana, Mibchar, syn Hagriego, [39] »Selek Ammonita, Nachraj z Beerot, giermek Joaba, syna Serui, [40] »Ira z Jeter, Gareb z Jeter, [41] »Uriasz Chetyta, Zabad, syn Achlaja, [42] »Adina, syn Szizy, Rubenita, naczelnik trzydziestoosobowego oddziału Rubenitów, [43] »Chanan, syn Maaki, i Joszafat Miteńczyk, [44] »Uzija z Asztarot, Szama i Jejel, synowie Chotama z Aroer, [45] »Jediael, syn Szimriego, i Jocha, jego brat, Tisyjczyk, [46] »Eliel z Machawim oraz Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma Moabita, [47] »Eliel, Obed oraz Jaasjel z Soby. 
«  1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).