«  1 Księga Kronik 1 1 Księga Kronik 2 1 Księga Kronik 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar i Zebulon, [2] »Dan, Józef i Beniamin, Naftali, Gad i Aszer. [3] »Synami Judy byli Er, Onan i Szela. Tych trzech urodziła mu Bat-Szua, Kananejka. Er jednak, pierworodny Judy, postępował niegodziwie w ocenie PANA, na tyle, że PAN położył kres jego życiu. [4] »Tamar, synowa Judy, także urodziła mu synów. Byli to Peres i Zerach. Wszystkich synów Judy było zatem pięciu. [5] »Synami Peresa byli Chesron i Chamul. [6] »Synami Zeracha byli Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara - było ich wszystkich pięciu. [7] »Synem Karmiego był Akar, który sprowadził nieszczęście na Izraela, zawłaszczając sobie to, co było obłożone klątwą. [8] »Synem Etana był Azariasz. [9] »Chesronowi zaś urodzili się: Jerachmeel, Ram i Kaleb. [10] »Ram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Nachszona, księcia synów Judy. [11] »Nachszon był ojcem Salmy, a Salma ojcem Boaza. [12] »Boaz był ojcem Obeda, a Obed ojcem Jessaja. [13] »Pierworodnym Jessaja był Eliab, drugim Abinadab, trzecim Szima, [14] »czwartym Nataneel, piątym Raddaj, [15] »szóstym Osem i siódmym Dawid. [16] »Ich siostrami były Seruja i Abigail. Synami Serui byli Abiszaj, Joab i Asael - ci trzej. [17] »Abigail z kolei urodziła Amasę, a ojcem Amasy był Ismaelita Jeter. [18] »Kaleb, syn Chesrona, z Azubą, swoją żoną, i z Jeriot, mieli synów: Jeszera, Szobaba i Ardona. [19] »Gdy Azuba umarła, Kaleb pojął sobie za żonę Efrat, która mu urodziła Chura. [20] »Chur był ojcem Uriego, a Uri ojcem Besalela. [21] »Potem Chesron zbliżył się do córki Makira, ojca Gileada. Pojął ją za żonę, gdy miał sześćdziesiąt lat. Urodziła mu ona Seguba. [22] »Segub był ojcem Jaira, do którego należały dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead. [23] »Geszur i Aram przejęli od nich potem Osady Jaira wraz z Kenat i jego osadami, razem sześćdziesiąt miast. Ci wszyscy byli synami Makira, ojca Gileada. [24] »Po śmierci Chesrona Kaleb zbliżył się do Efrat, żony swego ojca Chesrona, a ona urodziła mu Aszchura, ojca Tekoi. [25] »Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: Ram, jego pierworodny, oraz Buna, Oren, Ozem i Achiasz. [26] »Jerachmeel miał też drugą żonę. Nosiła ona imię Atara i była matką Onama. [27] »Synami Rama, pierworodnego Jerachmeela, byli: Maas, Jamin i Eker. [28] »Synami Onama byli Szamaj i Jada. Synami Szamaja z kolei: Nadab i Abiszur. [29] »Żona Abiszura nosiła imię Abihail, a urodziła Abiszurowi Achbana i Molida. [30] »Synami Nadaba byli Seled i Apaim. Seled umarł, nie mając synów. [31] »Synami Apaima był Jiszi, synem Jisziego Szeszan, a synem Szeszana Achlaj. [32] »Synami Jady, brata Szamaja, byli Jeter i Jonatan. Jeter umarł, nie mając synów. [33] »Synami Jonatana byli Pelet i Zaza. Wszyscy wymienieni byli synami Jerachmeela. [34] »Szeszan z kolei nie miał synów, tylko same córki. Miał też Szeszan sługę, Egipcjanina imieniem Jarcha. [35] »I dał Szeszan Jarsze, swojemu słudze, swoją córkę za żonę, a ta urodziła mu Ataja. [36] »Ataj był ojcem Natana, a Natan ojcem Zabada. [37] »Zabad był ojcem Eflala, a Eflal ojcem Obeda. [38] »Obed był ojcem Jehu, a Jehu ojcem Azariasza. [39] »Azariasz był ojcem Chelesa, Cheles ojcem Elasy. [40] »Elasa był ojcem Sismaja, a Sismaj ojcem Szaluma. [41] »Szalum był ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz ojcem Eliszamy. [42] »Synem Kaleba, brata Jerachmeela, był Mesza, jego pierworodny, który był ojcem Sifa, a drugim synem Maresza, ojciec Hebrona. [43] »Synami Hebrona byli Korach, Tapuach, Rekem i Szema. [44] »Szema był ojcem Rachama, który był ojcem Jorkoama. Rekem natomiast był ojcem Szamaja. [45] »Synem Szamaja był Maon, który z kolei był ojcem Bet-Sura. [46] »Efa, nałożnica Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazeza. Charan natomiast zrodził Gazeza. [47] »Synami Jahdaja byli Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf. [48] »Ponadto nałożnica Kaleba Maaka urodziła Szebera i Tirchanę. [49] »Urodziła też Szaafa, ojca Madmany, Szewę, ojca Makbeny oraz ojca Gibei. Córką Kaleba była Aksa. [50] »Ci byli synami Kaleba.Synami Chura, pierworodnego Efrat, byli: Szobal, ojciec Kiriat-Jearima, [51] »Salma, ojciec Bet-Lechema, i Charef, ojciec Bet-Gadera. [52] »Szobal, ojciec Kiriat-Jearima, miał synów: Haroego, Choziego i Manachata. [53] »Rody Kiriat-Jearima to: Jitryjczycy, Putyjczycy, Szumatczycy i Miszraitczycy - od nich też wywodzą się Soreatczycy i Esztaulici. [54] »Synami Salmy byli: Bet-Lechem i Netofatczycy, Atrot-Bet-Joab i połowa Manachatczyków, Soryjczycy. [55] »Rodziny pisarzy, zamieszkujące Jabes, to Tiratczycy, Szimatczycy i Szuchatczycy. Są oni Kenitami, którzy wywodzą się od Chamata, ojca rodu Rekaba. 
«  1 Księga Kronik 1 1 Księga Kronik 2 1 Księga Kronik 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).