«  1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto grupy potomków Aarona. Synowie Aarona to: Nadab i Abihu oraz Eleazar i Itamar. [2] »Nadab i Abihu zmarli przed swoim ojcem. Ponieważ nie mieli synów, kapłaństwo sprawowali Eleazar i Itamar. [3] »Dawid przydzielił im, to jest Sadokowi, potomkowi Eleazara, i Achimelekowi, potomkowi Itamara, stanowiska w ich służbie. [4] »Kiedy jednak okazało się, że wśród potomków Eleazara jest więcej naczelników niż wśród potomków Itamara, podzielono ich tak, że z rodów Eleazara wzięto szesnastu naczelników, a spośród potomków Itamara - ośmiu. [5] »Zadania przydzielono im losem, jednym i drugim, ponieważ książęta mogący służyć w świątyni, jak i książęta mogący służyć w sprawach Bożych, byli zarówno wśród potomków Eleazara, jak i wśród potomków Itamara. [6] »Spisywał ich zaś Szemajasz, syn Netanela, pisarz z rodu Lewiego, wobec króla, książąt, kapłana Sadoka i Achimeleka, syna Abiatara, oraz naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc jeden ród z linii Eleazara i jeden ród z Itamara. [7] »Pierwszy więc los padł na Jehojariba, na Jedajasza drugi, [8] »na Charima trzeci, na Seorima czwarty, [9] »na Malkiasza piąty, na Mijamina szósty, [10] »na Hakosa siódmy, na Abiasza ósmy, [11] »na Jeszuę dziewiąty, na Szekaniasza dziesiąty, [12] »na Eliasziba jedenasty, na Jakima dwunasty, [13] »na Chupę trzynasty, na Jeszebaba czternasty, [14] »na Bilgę piętnasty, na Imera szesnasty, [15] »na Chezira siedemnasty, na Hapisesa osiemnasty, [16] »na Petachiasza dziewiętnasty, na Jechezkela dwudziesty, [17] »na Jakina dwudziesty pierwszy, na Gamula dwudziesty drugi, [18] »na Delajasza dwudziesty trzeci i na Maazjasza dwudziesty czwarty. [19] »Oto kolejność ich stawiania się do służby w świątyni PANA, według prawa przekazanego im przez ich ojca Aarona, zgodnie z tym, co nakazał mu PAN, Bóg Izraela. [20] »Co do pozostałych potomków Lewiego: z synów Amrama Szubael, z synów Szubaela - Jechdejasz, [21] »z synów Rechabiasza - Jisziasz, naczelnik, [22] »z Jisharitów - Szelomot, z synów Szelomota - Jachat. [23] »Synowie [Hebrona]: Jerijasz, naczelnik, Amariasz - drugi, Jachazjel - trzeci, Jekamam - czwarty. [24] »Synowie Uzjela: Mika.Synowie Miki: Szamir. [25] »Brat Miki: Jisziasz.Synowie Jisziasza: Zachariasz. [26] »Synowie Merariego: Machli i Muszi.Synowie Jaazijasza: Beno. [27] »Synowie Merariego: od Jaazijasza: Beno, Szoham, Zakur i Ibri. [28] »Z synów Machliego: Eleazar, który nie miał synów. [29] »Z Kisza: jego syn Jerachmeel. [30] »Synowie Musziego: Machli, Eder i Jerimot. Wymienieni byli potomkami Lewiego, naczelnikami rodów swoich ojców. [31] »Również oni rzucali losy, tak samo jak ich bracia, potomkowie Aarona. Rzucali je w obecności króla Dawida, Sadoka, Achimeleka i naczelników rodów kapłańskich i lewickich - naczelnik rzucał tak samo, jak jego mniej znaczący brat. 
«  1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).