«  1 Księga Kronik 26 1 Księga Kronik 27 1 Księga Kronik 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto potomkowie Izraela, według swojej liczby, naczelnicy rodów ojców, dowódcy tysięcy i setek, urzędnicy obsługujący króla w każdej sprawie, oddziały przychodzące i odchodzące, miesiąc w miesiąc, przez cały rok. Każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [2] »Oddziałem pierwszym, na pierwszy miesiąc, dowodził Jaszobam, syn Zabdiela, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [3] »Pochodził on z synów Peresa i był naczelnikiem wszystkich dowódców zastępów w miesiącu pierwszym. [4] »Oddziałem miesiąca drugiego dowodził Dodaj Achochita, cieszący się godnością książęcą, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [5] »Dowódcą zastępu trzeciego, na miesiąc trzeci, był Benajasz, syn głównego kapłana, Jehojady, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [6] »Ten Benajasz był wojownikiem należącym do grona trzydziestu, stał również na ich czele, oddziałem zaś dowodził jego syn Amizabad. [7] »Czwartym, na miesiąc czwarty, był Asael, brat Joaba, po nim zaś Zebadiasz, jego syn, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [8] »Piątym, na miesiąc piąty, był dowódca Szamhut, Jizrachita, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [9] »Szóstym, na miesiąc szósty, był Ira, syn Ikesza, z Tekoa, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [10] »Siódmym, na miesiąc siódmy, był Cheles Pelonita z Efraima, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [11] »Ósmym, na miesiąc ósmy, był Sibekaj Chuszatczyk, z Zarechitów, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [12] »Dziewiątym, na miesiąc dziewiąty, był Abiezer Anatotczyk, Beniaminita, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [13] »Dziesiątym, na miesiąc dziesiąty, był Maheraj Netofatczyk, z Zarechitów, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [14] »Jedenastym, na miesiąc jedenasty, był Benajasz Piratończyk, z Efraima, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [15] »Dwunastym, na miesiąc dwunasty, był Cheldaj Netofatczyk, potomek Otniela, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. [16] »A nad plemionami Izraela stali: nad Rubenem książę Eliezer, syn Zikriego; nad Symeonem Szefatiasz, syn Maaki; [17] »nad Lewim Chaszabiasz, syn Kemuela; nad Aaronem Sadok; [18] »nad Judą Elihu, jeden z braci Dawida; nad Issacharem Omri, syn Michaela; [19] »nad Zebulonem Jiszmajasz, syn Obadiasza; nad Naftalim Jerimot, syn Azriela; [20] »nad Efraimem Ozeasz, syn Azazjasza; nad jedną połową plemienia Manassesa Joel, syn Pedajasza; [21] »nad drugą połową Manassesa, w Gileadzie, Jido, syn Zachariasza; nad Beniaminem Jaasjel, syn Abnera; [22] »nad Danem Azarel, syn Jerochama - to byli książęta plemion Izraela. [23] »Dawid jednak nie brał pod uwagę liczby tych, którzy mieli dwadzieścia lat i mniej, gdyż PAN obiecał rozmnożyć Izraela jak gwiazdy na niebie. [24] »Joab, syn Serui, zaczął ich wprawdzie liczyć, ale nie dokończył, gdyż spadł za to gniew na Izraela i liczba ta nie została umieszczona w Kronikach króla Dawida. [25] »Pieczę nad skarbcami króla sprawował Azmawet, syn Adiela, a nad skarbcami w kraju: w miastach, we wsiach i w warowniach - Jehonatan, syn Uziasza. [26] »Pracami w polu, przy uprawie ziemi, zarządzał Ezri, syn Keluba. [27] »Nad winnicami czuwał Szimi Ramatczyk, nad zapasami wina - Zabdi Szifmitczyk. [28] »Oliwkami i sykomorami w Szefeli zarządzał Baal-Chanan Gederatczyk, składów oliwy pilnował Joasz. [29] »Nad bydłem pasącym się w Szaronie czuwał Szitraj Szarończyk, nad bydłem w dolinach - Szafat, syn Adlaja. [30] »Wielbłądów doglądał Obil Ismaelita, a oślic Jechdejasz Meronotyta. [31] »O owce troszczył się Jaziz Hagryta - ci wszyscy byli książętami dóbr króla Dawida. [32] »Jehonatan, stryj Dawida, był doradcą. Był on człowiekiem rozumnym i uczonym. Jechiel, syn Chakmoniego, czuwał nad synami króla. [33] »Achitofel był królewskim doradcą, a Chuszaj Arkita był przyjacielem króla. [34] »Po Achitofelu doradcą był Jehojada, syn Benajasza, oraz Abiatar. Dowódcą wojsk królewskich był Joab. 
«  1 Księga Kronik 26 1 Księga Kronik 27 1 Księga Kronik 28  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).