«  1 Księga Kronik 2 1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Jizreelitki Achinoam, drugi Daniel z Karmelitki Abigail, [2] »trzeci Absalom, syn Maaki, córki króla Geszuru Talmaja, czwarty Adoniasz, syn Chagit, [3] »piąty Szefatiasz z Abital, szósty Jitream z żony Dawida Egli. [4] »Sześciu synów urodziło mu się w Hebronie, gdzie panował siedem lat i sześć miesięcy. Trzydzieści trzy lata panował natomiast w Jerozolimie. [5] »W Jerozolimie urodzili mu się następujący synowie: Szima, Szobab, Natan i Salomon - czterej synowie z Batszeby, córki Amiela -  [6] »oraz Jibchar, Eliszama, Elipelet, [7] »Nogah, Nefeg, Jafia, [8] »Eliszama, Eliada i Elipelet - dziewięciu. [9] »To byli wszyscy synowie Dawida poza synami z nałożnic. Tamar zaś była ich siostrą. [10] »Synem Salomona był Rechabeam, którego synem był Abiasz, którego synem był Asa, którego synem był Jehoszafat, [11] »którego synem był Joram, którego synem był Achazjasz, którego synem był Joasz, [12] »którego synem był Amazjasz, którego synem był Azariasz, którego synem był Jotam, [13] »którego synem był Achaz, którego synem był Hiskiasz, którego synem był Manasses, [14] »którego synem był Amon, którego synem był Jozjasz. [15] »Synami Jozjasza byli: pierworodnym Jochanan, drugim Jehojakim, trzecim Sedekiasz, a czwartym Szalum. [16] »Synami Jehojakima byli: Jechoniasz i Sidkijasz. [17] »Synami Jechoniasza, który został uprowadzony do niewoli, byli: jego syn Szealtiel [18] »oraz Malkiram, Pedajasz, Szenasar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz. [19] »Synami Pedajasza byli Zorobabel i Szimi. Synem Zorobabela był Meszulam i Chananiasz - Szelomit była ich siostrą -  [20] »oraz Chaszuba, Ohel, Berechiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, tych pięciu. [21] »Synem Chananiasza był Pelatiasz i Izajasz, synowie Refajasza, synowie Arnana, synowie Obadiasza, synowie Szekaniasza. [22] »Synem Szekaniasza był Szemejasz, a synami Szemejasza Chatusz, Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, tych sześciu. [23] »Synem Neariasza byli: Elioenaj, Hiskiasz i Azrikam, ci trzej. [24] »A synami Elioenaja byli: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akub, Jochanan, Delajasz i Anani, tych siedmiu. 
«  1 Księga Kronik 2 1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).