«  1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4 1 Księga Kronik 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synowie Judy to Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal. [2] »Reajasz, syn Szobala, był ojcem Jachata, a Jachat był ojcem Achumaja i Lahada - to były rodziny Soreatytów. [3] »Etam był ojcem Jizreela, Jiszmy i Jidbasza, a ich siostra miała na imię Haslelponi. [4] »Był też ojcem Penuela, ojca Gedora, i Ezera, ojca Chuszy. Ci byli synami Chura, pierworodnego Efraty, ojca Bet-Lechema. [5] »Aszchur, ojciec Tekoi, miał dwie żony: Cheleę i Naarę. [6] »Naara urodziła mu Achuzama, Chefera, Temniego i Achasztariego - ci byli synami Naary. [7] »Synami Cheli byli: Seret, Sochar i Etnan. [8] »Kos zrodził Anuba i Sobebę, dał też początek rodowi Acharchela, syna Haruma. [9] »Jabes natomiast był szlachetniejszy od swoich braci. Jego matka dała mu na imię Jabes, wspominając, że urodziła go w bólu. [10] »Jabes modlił się do Boga Izraela tymi słowy: Błogosław mi, proszę, obficie i poszerz moje granice. Niech będzie ze mną Twa ręka i chroń mnie od nieszczęścia, niech też nie dotknie mnie ból. Bóg wysłuchał modlitwy Jabesa. [11] »Kelub, brat Szuchy, był ojcem Mechira, który był ojcem Esztona. [12] »A Eszton był ojcem Bet-Rafy, Paseacha i Techiny, ojca Ir-Nachasza - ci byli potomkami Rechy. [13] »Synami Kenaza byli Otniel i Serajasz. Synami Otniela - Chatat [i Meonotaj]. [14] »Meonotaj był ojcem Ofry, a Serajasz ojcem Joaba, ojca Ge-Charaszima, gdyż byli oni rzemieślnikami. [15] »Synami Kaleba, syna Jefunego, byli: Ir, Ela i Naam. A synem Eli - Kenaz. [16] »Synami Jehalelela byli Zyf, Zyfa, Tiria i Asarel. [17] »Synami Ezry byli: Jeter, Mered, Efer i Jalon. [Bitia] poczęła też Miriam, Szamaja i Jiszbacha, ojca Esztemoi. [18] »Ci więc byli synami Bitii, córki faraona, którą pojął Mered. Z kolei jego żona Judejka urodziła Jereda, ojca Gedora, Chebera, ojca Sochy, i Jekutiela, ojca Zanoacha. [19] »Synami zaś żony Hodiasza, siostry Nachama, byli: ojciec Keili, Garmijczyka, i Esztemoi, Maakity. [20] »Synami Szymona byli Amnon i Rina, Ben-Chanan i Tilon, a synami Jisziego - Zochet i Ben-Zochet. [21] »Synami Szeli, syna Judy, byli: Er, ojciec Leki, i Lada, ojciec Mareszy oraz rodzin prowadzących wytwórnie bisioru w domu Aszbei. [22] »Był nim też Jokim, potomkowie Kozeby oraz Joasz i Saraf, którzy panowali nad Moabem, a potem wrócili do [Bet]-Lechem - z dawna pochodzą te zapisy. [23] »Byli oni garncarzami i mieszkali przy królu w Netaim i Gedera, wykonując zlecone im przez króla prace. [24] »Synami Symeona byli: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach i Saul. [25] »Jego synem był Szalum, jego synem Mibsam, jego synem Miszma. [26] »A synami Miszmy byli: jego syn Chamuel, jego syn Zakur i jego syn Szimi. [27] »Szimi miał szesnastu synów i sześć córek. Jego bracia nie mieli tylu synów i żadna z ich rodzin nie była tak liczna jak potomkowie Judy. [28] »Mieszkali oni w Beer-Szebie, w Molada, w Chasar-Szual, [29] »w Bilha, w Esem, w Tolad, [30] »w Betuel, w Chormie, w Syklag, [31] »w Bet-Markabot, w Chasar-Susim, w Bet-Biri i w Szaaraim - to były ich miasta aż do panowania Dawida. [32] »A ich osadami były: Etam, Ain, Rimmon, Token i Aszan - pięć miast -  [33] »i wszystkie ich okoliczne osady, które otaczały te miasta aż do Baal. To były ich siedziby i tam spisywali się w rodowodach. [34] »A Meszobab, Jamlek, Josza, syn Amazjasza, [35] »Joel, Jehu, syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asjela, [36] »Elioenaj, Jaakoba, Jeszochajasz, Asajasz, Adiel, Jesimiel, Benajasz, [37] »Ziza, syn Szifiego, syna Alona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Szemajasza -  [38] »ci, podani imiennie, byli książętami w swoich rodzinach, a rody ich ojców bardzo się rozrosły. [39] »Dotarli oni aż do wejścia do Gerary, aż do wschodniej części doliny, w poszukiwaniu pastwisk dla swoich owiec. [40] »I znaleźli żyzne i dobre pastwiska, przy czym ziemia była obszerna, spokojna i bezpieczna, gdyż poprzedni jej mieszkańcy byli Chamitami. [41] »Ci zapisani imiennie przybyli na te obszary w dniach Hiskiasza, króla Judy. Zniszczyli oni namioty zarówno Chamitów, jak i Meunitów, którzy tam mieszkali, wytępili ich i zamieszkali na ich ziemiach, ponieważ znaleźli tam pastwiska dla swych owiec. Mieszkają tam też po dzień dzisiejszy. [42] »Spośród nich też, to jest spośród synów Symeona, pięciuset mężczyzn udało się na pogórze Seir. Na ich czele stanęli Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uzjel, synowie Jisziego. [43] »Tam rozbili resztę ocalałych Amalekitów, po czym zajęli ich ziemie i mieszkają tam po dzień dzisiejszy. 
«  1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4 1 Księga Kronik 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).