«  1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(5:27) Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari. [2] »(5:28) Synami Kehata byli: Amram, Jishar, Hebron i Uzjel. [3] »(5:29) Synami Amrama byli: Aaron, Mojżesz - i Miriam. Synami Aarona byli: Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar. [4] »(5:30) Eleazar był ojcem Pinechasa, Pinechas ojcem Abiszui. [5] »(5:31) Abiszua był ojcem Bukiego, a Buki ojcem Uzjego. [6] »(5:32) Uzi był ojcem Zerachiasza, a Zerachiasz ojcem Merajota. [7] »(5:33) Merajot był ojcem Amariasza, a Amariasz ojcem Achituba. [8] »(5:34) Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achimaasa. [9] »(5:35) Achimaas był ojcem Azariasza, a Azariasz ojcem Jochanana. [10] »(5:36) Jochanan był ojcem Azariasza, który był kapłanem w świątyni zbudowanej przez Salomona w Jerozolimie. [11] »(5:37) Azariasz był ojcem Amariasza, a Amariasz ojcem Achituba. [12] »(5:38) Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Szaluma. [13] »(5:39) Szalum był ojcem Chilkiasza, a Chilkiasz ojcem Azariasza. [14] »(5:40) Azariasz był ojcem Serajasza, a Serajasz ojcem Jehosadaka. [15] »(5:41) Jehosadak wraz z Judą i Jerozolimą został uprowadzony do niewoli. Stało się tak z woli PANA, której wykonawcą był Nebukadnesar. [16] »(6:1) Synami Lewiego byli: Gerszom, Kehat i Merari. [17] »(6:2) A to są imiona synów Gerszoma: Libni i Szimi. [18] »(6:3) Synami Kehata byli: Amram, Jishar, Hebron i Uzjel. [19] »(6:4) Synami Merariego byli: Machli i Muszi. A to są rodziny Lewiego według ich rodów: [20] »(6:5) Synem Gerszoma był Libni, a jego synem Jachat, jego synem Zimma, [21] »(6:6) jego synem Joach, jego synem Iddo, jego synem Zerach i jego synem Jeatraj. [22] »(6:7) Synowie Kehata: jego syn Aminadab, jego syn Korach, jego syn Asir, [23] »(6:8) jego syn Elkana i jego syn Ebiasaf, i jego syn Asir, [24] »(6:9) jego syn Tachat, jego syn Uriel, jego syn Uzjasz i jego syn Saul. [25] »(6:10) Synowie Elkany: Amasaj i Achimot. [26] »(6:11) Elkana - synowie Elkany to: jego syn Sofaj i jego syn Nachat, [27] »(6:12) jego syn Eliab, jego syn Jerocham, jego syn Elkana. [28] »(6:13) A synami Samuela byli: pierworodny Joel i drugi Abiasz. [29] »(6:14) Synowie Merariego: Machli, jego syn Libni, jego syn Szimi, jego syn Uza, [30] »(6:15) jego syn Szimi, jego syn Chagiasz i jego syn Asajasz. [31] »(6:16) To zaś są ci, których Dawid wyznaczył do pieśni w domu PANA, odkąd spoczęła tam skrzynia. [32] »(6:17) Usługiwali oni pieśnią przed przybytkiem namiotu spotkania do wybudowania przez Salomona domu PANA w Jerozolimie. Stawali oni do służby według ustalonego porządku. [33] »(6:18) Z synów Kehata stawali zatem wraz ze swoimi synami: śpiewak Heman, syn Joela, syna Samuela, [34] »(6:19) syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha, [35] »(6:20) syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja; [36] »(6:21) syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sefaniasza, [37] »(6:22) syna Tachata, syna Asira, syna Ebiasafa, syna Koracha, [38] »(6:23) syna Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela. [39] »(6:24) Jego brat Asaf stawał po jego prawej stronie. Asaf zaś był synem Berechiasza, syna Szimy, [40] »(6:25) syna Michaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza, [41] »(6:26) syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza, [42] »(6:27) syna Etana, syna Zimmy, syna Szimiego, [43] »(6:28) syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego. [44] »(6:29) Z lewej strony stawali ich bracia, synowie Merariego: Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Maluka, [45] »(6:30) syna Chaszabiasza, syna Amazjasza, syna Chilkiasza, [46] »(6:31) syna Amsiego, syna Baniego, syna Szemera, [47] »(6:32) syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego. [48] »(6:33) Lewici, ich bracia, byli wyznaczeni do sprawowania wszelkiej służby w przybytku domu Bożego. [49] »(6:34) Aaron zaś i jego synowie kadzili na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzidlanym przy wszelkiego rodzaju świętych zajęciach właściwych dla miejsca najświętszego, w celu przebłagania za Izraela, zgodnie ze wszystkimi poleceniami Mojżesza, sługi Bożego. [50] »(6:35) Oto synowie Aarona: jego syn Eleazar, jego syn Pinechas, jego syn Abiszua, [51] »(6:36) jego syn Buki, jego syn Uzi, jego syn Zerachiasz, [52] »(6:37) jego syn Merajot, jego syn Amariasz, jego syn Achitub, [53] »(6:38) jego syn Sadok i jego syn Achimaas. [54] »(6:39) A oto ich siedziby według ich osad w ich granicach: synom Aarona, rodzinie Kehatytów, przypadł losem [55] »(6:40) Hebron w ziemi Judy wraz z otaczającymi go pastwiskami. [56] »(6:41) Jednak pola tego miasta i jego osiedla przekazano Kalebowi, synowi Jefunego. [57] »(6:42) Synom Aarona przypadły także miasta schronienia: Hebron i Libna wraz z jej pastwiskami, Jattir i Esztemoa wraz z jej pastwiskami, [58] »(6:43) Chilez wraz z jego pastwiskami, Debir wraz z jego pastwiskami, [59] »(6:44) Aszan wraz z jego pastwiskami, [Jutta wraz z jej pastwiskami] i Bet-Szemesz wraz z jego pastwiskami. [60] »(6:45) Od plemienia Beniamina przypadły im: Gibeon wraz z jego pastwiskami, Geba wraz z jej pastwiskami, Alemet wraz z jego pastwiskami i Anatot wraz z jego pastwiskami - wszystkich przekazanych im miast było trzynaście według ich rodzin. [61] »(6:46) Pozostałym synom Kehata od rodzin plemienia Efraima i od rodzin plemienia Dana, i od połowy plemienia Manassesa przypadło losem dziesięć miast. [62] »(6:47) Synom Gerszoma według ich rodzin, od plemienia Issachara, od plemienia Aszera, od plemienia Naftalego i od plemienia Manassesa w Baszanie przypadło trzynaście miast. [63] »(6:48) Synom Merariego według ich rodzin, od plemienia Rubena, od plemienia Gada i od plemienia Zebulona przypadło losem dwanaście miast. [64] »(6:49) Dali więc synowie Izraela Lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami. [65] »(6:50) Od plemienia synów Judy, od plemienia synów Symeona i od plemienia synów Beniamina przekazano te miasta, które wymieniono z nazwy. [66] »(6:51) Co do niektórych spośród rodzin synów Kehata, miasta należące do ich granic pochodziły także od plemienia Efraima. [67] »(6:52) Dano im zatem miasta schronienia: Sychem wraz z jego pastwiskami, na pogórzu Efraima, Gezer wraz z jego pastwiskami, [68] »(6:53) Jokmeam wraz z jego pastwiskami, Bet-Choron wraz z jego pastwiskami, [69] »(6:54) a od plemienia Dana - Eltekę wraz z jej pastwiskami, [Gibbeton wraz z jego pastwiskami], Ajalon wraz z jego pastwiskami i Gat-Rimmon wraz z jego pastwiskami. [70] »(6:55) Od połowy plemienia Manassesa z kolei: Aner wraz z jego pastwiskami i Bileam wraz z jego pastwiskami - to właśnie przekazano pozostałym rodzinom synów Kehata. [71] »(6:56) Synom Gerszoma od połowy plemienia Manassesa przypadły: Golan w Baszanie wraz z jego pastwiskami i Asztarot wraz z jego pastwiskami. [72] »(6:57) Od plemienia Issachara: Kedesz wraz z jego pastwiskami, Dabrat wraz z jego pastwiskami, [73] »(6:58) Ramot wraz z jego pastwiskami i Anem wraz z jego pastwiskami. [74] »(6:59) Zaś od plemienia Aszera: Maszal wraz z jego pastwiskami, Abdon wraz z jego pastwiskami, [75] »(6:60) Chukok wraz z jego pastwiskami i Rechob wraz z jego pastwiskami. [76] »(6:61) I w końcu od plemienia Naftalego: Kedesz w Galilei wraz z jego pastwiskami, Chamon wraz z jego pastwiskami i Kiriataim wraz z jego pastwiskami. [77] »(6:62) Synom Merariego, pozostałym, dano od plemienia Zebulona: [Jokneam wraz z jego pastwiskami], Rimmon wraz z jego pastwiskami, Tabor wraz z jego pastwiskami, [Nachalal wraz z jego pastwiskami]. [78] »(6:63) Za Jordanem natomiast, naprzeciw Jerycha, na wschód od Jordanu, od plemienia Rubena: Beser na pustyni wraz z jego pastwiskami i Jachsę wraz z jej pastwiskami, [79] »(6:64) Kedemot wraz z jego pastwiskami i Mefaat wraz z jego pastwiskami. [80] »(6:65) Od plemienia Gada: Ramot w Gileadzie wraz z jego pastwiskami, Machanaim wraz z jego pastwiskami, [81] »(6:66) Cheszbon wraz z jego pastwiskami i Jaaser wraz z jego pastwiskami. 
«  1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).