«  1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synowie Issachara to: Tola i Pua, Jaszub i Szimron - ci czterej. [2] »Synowie Toli to: Uzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel. Byli to w rodach Toli naczelnicy rodów swoich ojców, dzielni wojownicy, spisani według swych rodowodów. Ich liczba za dni Dawida wynosiła dwadzieścia dwa tysiące sześciuset. [3] »Synem Uziego był Jizrachiasz, a synami Jizrachiasza byli: Michael, Obadiasz, Joel i Jisziasz - pięciu naczelników. [4] »Dowodzili oni, według swych rodowodów, według rodów swoich ojców, oddziałami zastępów bojowych w sile trzydziestu sześciu tysięcy ludzi, mieli oni bowiem wiele kobiet i przez to dużo dzieci. [5] »A ich bracia we wszystkich rodach Issachara byli dzielnymi wojownikami, w sile osiemdziesięciu siedmiu tysięcy według spisów rodowodowych. [6] »Synowie Beniamina to: Bela, Beker i Jediael - trzej. [7] »Synowie Beli to: Esbon, Uzi, Uzjel, Jerimot i Iri - pięciu naczelników rodów ojców. Byli to dzielni wojownicy, a ich spis obejmował dwadzieścia dwa tysiące trzydziestu czterech mężczyzn. [8] »Synowie Bekera to: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jerimot, Abiasz, Anatot i Alamet - wszyscy oni byli synami Bekera, [9] »spisanymi według rodowodów, naczelnikami rodów swoich ojców, dzielnymi wojownikami, w sile dwudziestu tysięcy dwustu ludzi. [10] »Synem Jediaela był Bilchan, a synowie Bilchana to: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz, Achiszachar. [11] »Byli oni synami Jediaela, naczelnikami rodów ojców, dzielnymi wojownikami w sile siedemnastu tysięcy dwustu wyruszających w zastępie do walki. [12] »Również Szupici i Chupici, synowie Ira. [Synowie Dana to]: Chuszim - synowie Achera. [13] »Synowie Naftalego to: Jachsjel, Guni, Jeser i Szalum. Ci pochodzili od Bilhy. [14] »Synowie Manassesa to: Asriel, którego urodziła jego nałożnica Aramejka, urodziła ona Makira, ojca Gileada. [15] »Makir pojął żonę z Chupitów i Szupitów, i na imię jego siostrze było Maaka. Drugiemu jego synowi było na imię Selofchad, a on miał tylko córki. [16] »Maaka, żona Makira, urodziła syna i dała mu na imię Peresz. Jego bratu było na imię Szeresz, a jego synom Ulam i Rekem. [17] »Synem Ulama był Bedan. Oto synowie Gileada, syna Makira, syna Manassesa. [18] »Jego siostra Hamoleket urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę. [19] »A synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam. [20] »Synowie Efraima to: Szutelach i Bered, jego syn, i Tachat, jego syn, i Eleada, jego syn, i Tachat, jego syn, [21] »i Zabad, jego syn, i Szutelach, jego syn, oraz Ezer i Elad. Tych jednak zabili ludzie z Gat, rodowici mieszkańcy tej ziemi, ponieważ przyszli, aby zabrać im dobytek. [22] »Efraim, ich ojciec, opłakiwał ich przez dłuższy czas, tak że nawet jego bracia przyszli go pocieszyć. [23] »Potem Efraim zbliżył się do swojej żony, ona zaś poczęła, urodziła syna, a on nadał mu imię Beria, ze względu na nieszczęście, do którego doszło w jego rodzinie. [24] »Jego córką była Szeera. To ona zbudowała dolne i górne Bet-Choron oraz Uzen-Szeera. [25] »Synem Berii był Refach, który miał syna Reszefa, a ten syna Telacha, a ten syna Tachana, [26] »a ten syna Ladana, a ten syna Amichuda, a ten syna Eliszamę, [27] »ten zaś syna Nuna, który był ojcem Jozuego. [28] »Ich posiadłości i ich siedziby rozciągały się na Betel wraz z jego osadami na wschód ku Naaran, na zachód ku Gezer wraz z jego osadami i Sychem wraz z jego osadami aż po Aję wraz z jej osadami. [29] »A od strony synów Manassesa ich siedziby rozciągały się po Bet-Szean wraz z jego osadami, Tanak wraz z jego osadami, Megiddo wraz z jego osadami i Dor wraz z jego osadami. W nich mieszkali potomkowie Józefa, syna Izraela. [30] »Synowie Aszera to: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria oraz Serach, ich siostra. [31] »Synowie Berii to: Cheber i Malkiel. On był ojcem Birzaita. [32] »Cheber zrodził Jafleta, Szomera, Chotama oraz Szuę, ich siostrę. [33] »Synowie Jafleta to: Pasak, Bimhal i Aszwat. [34] »Synowie Szomera to: Achi i Rohga, Chuba i Aram. [35] »Synem Helema, jego brata, był: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal. [36] »Synowie Sofacha to: Suach, Charnefer, Szual, Beri, Jimra, [37] »Beser, Hod, Szama, Szilsza, Jitran i Beera. [38] »Synowie Jetera to: Jefune, Pispa i Ara. [39] »Synowie Uli to: Arach, Chaniel i Risja. [40] »Ci wszyscy to synowie Aszera, naczelnicy rodów ojców, nadzwyczaj dzielni wojownicy, najważniejsi książęta, spisani w zastępie bojowym - liczba ich mężczyzn wynosiła dwadzieścia sześć tysięcy. 
«  1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).