«  1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Co do Beniamina, został on ojcem Beli - pierworodnego, Aszbela - drugiego, Achracha - trzeciego, [2] »Nochy - czwartego i Rafy - piątego. [3] »Synami Beli byli: Adar, Gera, Abihud, [4] »Abiszua, Naaman, Achoach, [5] »Gera, Szefufan i Churam. [6] »A to synowie Ehuda, którzy byli naczelnikami rodów ojców dla mieszkańców Geby, a zostali przesiedleni do Manachat: [7] »Naaman, Achiasz i Gera; on ich przesiedlił, a był ojcem Uzy i Achichuda. [8] »Szacharaim na polach Moabu - po odprawieniu swoich żon Chuszim i Baary -  [9] »został, ze swojej żony Chodesz, ojcem Jobaba, Sibii, Meszy, Malkama, [10] »Jeusa, Sakiasza i Mirmy. Ci jego synowie byli naczelnikami rodów ojców. [11] »Przez Chuszim zaś Szacharaim został ojcem Abituba i Elpaala. [12] »Synowie Elpaala to: Eber, Miszam, Szemed - który zbudował Ono i Lod wraz z jego osadami -  [13] »Beria i Szema; byli oni naczelnikami rodów ojców u mieszkańców Ajalon; oni wypędzili też mieszkańców Gat. [14] »Achio, Szaszak, Jerimot [15] »oraz Zebadiasz, Arad, Eder, [16] »Michael, Jiszpa i Jocha byli synami Berii. [17] »Zebadiasz, Meszulam, Chizki, Cheber, [18] »Jiszmeraj, Jizlia i Jobab byli synami Elpaala. [19] »Jakim, Zikri, Zabdi, [20] »Elienaj, Silletaj, Eliel, [21] »Adajasz, Berajasz i Szimrat byli synami Szimiego. [22] »Jiszpan, Eber, Eliel, [23] »Abdon, Zikri, Chanan, [24] »Chananiasz, Elam, Antotijasz, [25] »Jifdejasz i Penuel byli synami Szaszaka. [26] »Szamszeraj, Szekariasz, Ataliasz, [27] »Jaareszjasz, Eliasz i Zikri byli synami Jerochama. [28] »Ci byli naczelnikami rodów ojców w rodowodach naczelników, mieszkali zaś w Jerozolimie. [29] »W Gibeonie natomiast mieszkał [Jejel], ojciec Gibeona, którego żonie było na imię Maaka. [30] »Jego pierworodnym synem był Abdon, a pozostałymi: Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, [31] »Gedor, Achio, Zeker i Miklot. [32] »Miklot był ojcem Szimy; oni także wraz ze swoimi braćmi mieszkali naprzeciw swoich braci w Jerozolimie. [33] »Ner był ojcem Kisza, Kisz był ojcem Saula, a Saul był ojcem Jonatana, Malki-Szuy, Abinadaba i Eszbaala. [34] »Synem Jonatana był Merib-Baal, Merib-Baal zaś został ojcem Miki. [35] »Synami Miki byli: Piton, Melek, Tarea i Achaz. [36] »Achaz był ojcem Jehoaddy, Jehoadda ojcem Alemeta, Azmaweta i Zimriego, a Zimri ojcem Mosy. [37] »Mosa był ojcem Biny, Rafa był jego synem, Elasa zaś jego synem i Asel jego synem. [38] »Asel miał sześciu synów. Oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Iszmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan - wszyscy oni byli synami Asela. [39] »A to synowie Eszeka, jego brata: Ulam - pierworodny, Jeusz - drugi i Elipelet - trzeci. [40] »Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, łucznikami. Powiększali oni swoje rodziny o synów i wnuków - było ich stu pięćdziesięciu, a wszyscy byli potomkami Beniamina. 
«  1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).