«  1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak cały Izrael został spisany w rodowodach odnotowanych w zwoju Królów Izraela. Judejczycy zaś zostali uprowadzeni do Babilonu z powodu swojej niewierności. [2] »Pierwszymi osiedleńcami, którzy po powrocie na nowo objęli swoją własność, swoje miasta, byli Izraelici, kapłani, Lewici oraz słudzy świątynni. [3] »A w Jerozolimie zamieszkali następujący spośród potomków Judy, Beniamina, Efraima i Manassesa: [4] »Utaj, syn Amichuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego, z synów Peresa, syna Judy. [5] »Spośród Szilonitów: Asajasz, pierworodny, i jego synowie. [6] »Spośród potomków Zeracha: Jeuel - i sześciuset dziewięćdziesięciu ich braci. [7] »Spośród potomków Beniamina: Sallu, syn Meszulama, syna Hodawiasza, syna Hasenui; [8] »Jibnejasz, syn Jerochama; Ela, syn Uziego, syna Mikriego, i Meszulam, syn Szefatiasza, syna Reuela, syna Jibniasza. [9] »Ich braci według ich rodowodów było dziewięciuset pięćdziesięciu sześciu - wszyscy oni byli naczelnikami rodów swoich ojców. [10] »Z kapłanów: Jedajasz, Jehojarib, Jakin, [11] »Azariasz, syn Chilkiasza, syna Meszulama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, zwierzchnik świątyni Bożej; [12] »Adajasz, syn Jerochama, syna Paszchura, syna Malkiasza, i Maasaj, syn Adiela, syna Jachzery, syna Meszulama, syna Meszilemita, syna Imera. [13] »Ich braci, naczelników rodów ich ojców, było tysiąc siedmiuset sześćdziesięciu, ludzi obeznanych z pracą związaną ze służbą w świątyni Bożej. [14] »Z Lewitów: Szemajasz, syn Chaszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza spośród synów Merariego; [15] »Bakbakar, Cheresz, Galal, Mataniasz, syn Miki, syna Zikriego, syna Asafa; [16] »Obadiasz, syn Szemajasza, syna Galala, syna Jedutuna, i Berechiasz, syn Asy, syna Elkany, mieszkający w osiedlach Netofatczyków. [17] »Odźwierni: Szalum, Akub, Talmon i Achiman oraz ich bracia - Szalum był ich naczelnikiem -  [18] »i dotąd [służy] we wschodniej Bramie Królewskiej. Oni byli odźwiernymi w oddziałach potomków Lewiego. [19] »A Szalum, syn Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha, i jego bracia z rodu jego ojca, Korachici, odpowiadali za służbę stróżów progów namiotu, podobnie jak ich ojcowie stali nad obozem PANA jako strzegący wejścia. [20] »Pinechas, syn Eleazara, był wówczas ich przełożonym - niech przebywa przed obliczem PANA! [21] »Zechariasz, syn Meszelemiasza, był odźwiernym u wejścia do namiotu spotkania. [22] »Wszystkich wybranych na odźwiernych przy progach było dwustu dwunastu. Byli oni wpisani do rodowodów w swoich osiedlach, a ustanowił ich Dawid i Samuel, jasnowidz, z powodu ich wierności. [23] »Oni więc i ich synowie byli odpowiedzialni za bramy domu PANA, w domu namiotu spotkania. [24] »Odźwiernymi byli z czterech stron: od wschodu, od zachodu, od północy i od południa. [25] »Ich bracia, mieszkający w swoich osiedlach, mieli przychodzić na siedem dni, w swoim czasie, by pełnić służbę z nimi, [26] »ci czterej główni odźwierni bowiem pozostawali na stanowisku zawsze - byli oni Lewitami odpowiedzialnymi za komnaty i skarbce domu Bożego. [27] »Przy domu Bożym nawet nocowali, gdyż na nich spoczywała odpowiedzialność i oni każdego poranka mieli dozór nad kluczem. [28] »Niektórym zaś z nich powierzono opiekę nad przyborami do służby. Ich zadaniem było przynosić je i odnosić w odpowiedniej ilości. [29] »Niektórzy z nich byli wyznaczeni nad sprzętami i nad wszystkimi świętymi naczyniami, ponadto nad odpowiedniej jakości mąką, winem, oliwą, kadzidłem i wonnościami. [30] »A niektórzy z synów kapłanów przygotowywali wonne mieszaniny. [31] »Matitiasz, spośród Lewitów, pierworodny Szaluma Korachity, sprawował nadzór nad przygotowywaniem pieczywa używanego w służbie świątynnej. [32] »Niektórzy spośród Kehatytów, spośród ich braci, odpowiadali za rozkładanie w rzędach co szabat chleba obecności. [33] »A ci, którzy śpiewali, naczelnicy rodów u Lewitów, pozostawali w komnatach wolni od innych zobowiązań, ponieważ pełnili swoje obowiązki za dnia oraz nocą. [34] »Wszyscy wymienieni byli naczelnikami rodów u Lewitów, naczelnikami według rodowodów - i ci mieszkali w Jerozolimie. [35] »W Gibeonie mieszkał Jejel, ojciec Gibeona, którego żonie było na imię Maaka. [36] »Jego pierworodnym synem był Abdon, a pozostałymi: Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, [37] »Gedor, Achio, Zachariasz i Miklot. [38] »Miklot był ojcem Szimama; oni także wraz ze swoimi braćmi mieszkali naprzeciw swoich braci w Jerozolimie. [39] »Ner był ojcem Kisza, Kisz był ojcem Saula, a Saul był ojcem Jonatana, Malki-Szuy, Abinadaba i Eszbaala. [40] »Synem Jonatana był Merib-Baal, Merib-Baal zaś został ojcem Miki. [41] »Synami Miki byli: Piton, Melek, Tachrea i Achaz. [42] »Achaz był ojcem Jaary, Jaara był ojcem Alemeta, Azmaweta i Zimriego, a Zimri był ojcem Mosy. [43] »Mosa był ojcem Biny, Rafajasz był jego synem, Elasa zaś jego synem i Asel jego synem. [44] »Asel miał sześciu synów. Oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Iszmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan - wszyscy oni byli synami Asela. 
«  1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).