«  2 Księga Kronik 10 2 Księga Kronik 11 2 Księga Kronik 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Rechabeam przybył do Jerozolimy, zebrał cały ród Judy i Beniamina, sto osiemdziesiąt tysięcy doborowych, doświadczonych w walce wojowników, aby podjąć walkę z Izraelem i przywrócić sobie królestwo. [2] »Wtedy PAN skierował swoje Słowo do Szemajasza, męża Bożego: [3] »Powiedz Rechabeamowi, synowi Salomona, królowi Judy, i całemu Izraelowi w Judzie oraz Beniaminowi: [4] »Tak mówi PAN: Nie wyruszajcie i nie walczcie z waszymi braćmi. Niech każdy wraca do swojego domu, gdyż ode Mnie wyszła ta sprawa. Posłuchali więc słów PANA i zawrócili z wyprawy przeciw Jeroboamowi. [5] »Rechabeam zamieszkał w Jerozolimie i przebudował niektóre miasta Judy na twierdze. [6] »Były to: Betlejem, Etam, Tekoa, [7] »Bet-Sur, Socho, Adullam, [8] »Gat, Maresza, Zyf, [9] »Adoraim, Lakisz, Azeka, [10] »Sorea, Ajalon i Hebron - były to miasta warowne na obszarze Judy i Beniamina. [11] »Rechabeam umocnił te twierdze, ustanowił w nich książąt i zaopatrzył je w składy żywności, oliwy i wina. [12] »Każde też z miast wyposażył w tarcze i dzidy i w ten sposób wydatnie je dozbroił. Tak więc należały do niego Juda i Beniamin. [13] »Kapłani natomiast i Lewici, rozsiani po całym Izraelu, przybywali do niego z całego ich obszaru. [14] »Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości, a ruszali do Judy i do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od posług kapłańskich na rzecz PANA. [15] »Zamiast nich ustanowili sobie innych kapłanów. Mieli oni obsługiwać świątynki, służyć bożkom w postaci kozłów i cielców, które Jeroboam tam poustawiał. [16] »Za nimi, ze wszystkich plemion Izraela, przybywali do Jerozolimy też ci, którzy całym sercem pragnęli żyć według woli PANA, Boga Izraela, i Jemu, PANU, Bogu swoich ojców, składać ofiary. [17] »Przez to wzmocnili królestwo Judy i wsparli Rechabeama, syna Salomona - na trzy lata, ponieważ przez trzy lata kroczyli drogą Dawida i Salomona. [18] »Rechabeam pojął sobie za żonę Machalat, córkę Jerimota, syna Dawida, oraz Abihail, córkę Eliaba, syna Jessaja. [19] »Urodziła mu ona synów: Jeusza, Szemariasza i Zahama. [20] »Po niej pojął za żonę Maakę, córkę Absaloma, która urodziła mu Abiasza, Attaja, Zizę i Szelomita. [21] »Rechabeam jednak kochał Maakę, córkę Absaloma, bardziej niż pozostałe żony i nałożnice, bo miał osiemnaście żon, sześćdziesiąt nałożnic i był ojcem dwudziestu ośmiu synów oraz sześćdziesięciu córek. [22] »Na czele swoich dzieci Rechabeam postawił Abiasza, syna Maaki. Jego bowiem, księcia wśród braci, Rechabeam zamierzał uczynić królem. [23] »Król postąpił też rozsądnie, rozpraszając swoich synów po całym obszarze Judy i Beniamina, po wszystkich warownych miastach. Rozsyłając ich tam, zadbał, by żyli dostatnio i mieli mnóstwo żon. 
«  2 Księga Kronik 10 2 Księga Kronik 11 2 Księga Kronik 12  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).