«  2 Księga Kronik 30 2 Księga Kronik 31 2 Księga Kronik 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy wszystko dobiegło już końca, obecni tam Izraelici wyszli do miast Judy i całkowicie potłukli posągi, wycięli aszery, zniszczyli świątynki i ołtarze w całej Judzie i Beniaminie, w Efraimie i w Manassesie, po czym wszyscy Izraelici powrócili do swoich posiadłości i miast. [2] »Następnie Hiskiasz wyłonił grupy kapłańskie i lewickie. Każdego z kapłanów i Lewitów przydzielił do grupy odpowiedzialnej za określoną dziedzinę: za ofiary całopalne, za ofiary pokoju, za inne posługi, za pieśni dziękczynne i za uwielbienie w bramach obozu PANA. [3] »Ponadto część swojego królewskiego majątku przekazywał na ofiary całopalne, poranne i wieczorne, na ofiary całopalne w szabaty, w każdy nów miesiąca i w oznaczone święta, zgodnie z ustaleniami Prawa PANA. [4] »Hiskiasz polecił też ludowi, mieszkańcom Jerozolimy, aby przekazywali kapłanom i Lewitom należną im część po to, by mogli oni umacniać się w stosowaniu Prawa PANA. [5] »Gdy polecenie króla stało się już znane, Izraelici zgromadzili pierwociny zboża i moszczu, oliwy i miodu oraz wszelkich innych płodów rolnych i przynieśli dziesięcinę w całej jej obfitości. [6] »Izraelici i Judejczycy, mieszkańcy miast Judy, przynosili ją i układali w stosy. Odprowadzali też dziesięcinę z bydła i owiec oraz dziesięcinę z darów poświęconych PANU, ich Bogu. [7] »Stosy te zaczęli układać w trzecim miesiącu, a skończyli w siódmym. [8] »Kiedy przyszedł Hiskiasz w towarzystwie książąt i wszyscy oni zobaczyli te stosy, błogosławili PANA i Jego lud Izrael. [9] »Hiskiasz zaczął rozmawiać z kapłanami i Lewitami o tych stosach [10] »i wtedy arcykapłan Azariasz, z rodu Sadoka, odpowiedział: Odkąd zaczęto przynosić te dary do świątyni PANA, mamy jedzenia pod dostatkiem, a nawet wiele zostaje, gdyż PAN pobłogosławił swojemu ludowi - i stąd ta cała obfitość. [11] »Hiskiasz polecił więc urządzić w świątyni PANA spichlerze. Wkrótce tak też się stało. [12] »Wnoszono do nich wiernie dziesięcinę i wszelkie inne poświęcone dary, a przełożonym spichlerzy został Lewita Konaniasz oraz - jako jego zastępca - jego brat Szimei. [13] »Nadzorcami z ich upoważnienia byli: Jechiel, Azazjasz, Nachat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismachiasz, Machat i Benajasz, zgodnie z postanowieniem króla Hiskiasza i Azariasza, przełożonego świątyni Bożej. [14] »Natomiast Lewita Kore, syn Jimny, odźwierny Bramy Wschodniej, został nadzorcą do spraw dobrowolnych darów składanych Bogu. Miał on rozdzielać złożone PANU dary oraz rzeczy najświętsze. [15] »Pod jego nadzorem pracowali: Eden, Miniamin, Jeszua, Szemajasz, Amariasz i Szekaniasz w miastach kapłańskich. Mieli oni dbać o wydawanie zaopatrzenia swoim braciom podzielonym na grupy, zarówno wielkim, jak i małym, [16] »niezależnie od ich rodowodu, mężczyznom od trzeciego roku życia wzwyż, wszystkim przychodzącym do świątyni PANA, by pełnić codzienną służbę stosownie do swoich obowiązków i stosownie do swojej grupy. [17] »Wpisywania kapłanów do rodowodu dokonywano według rodu ich ojców. W przypadku Lewitów wpis czyniono według obowiązków pełnionych przez ich grupy, od dwudziestego roku życia wzwyż. [18] »We wpisie ujmowano całe ich potomstwo, żony, synów i córki, ponieważ wiernie poświęcali się sprawom świętym. [19] »Natomiast co do synów Aarona, kapłanów mieszkających na pastwiskach swoich miast, to w każdym mieście imiennie wyznaczono ludzi odpowiedzialnych za wydawanie przydziału każdemu mężczyźnie spośród kapłanów oraz wszystkim Lewitom wpisanym do rodowodów. [20] »Tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie. Czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed PANEM, swoim Bogiem. [21] »W każde dzieło, którego się podjął, czy to w sprawie służby w świątyni Bożej, czy w sprawie Prawa i przykazania przy dochodzeniu woli Boga, wkładał całe swoje serce - i szczęściło mu się. 
«  2 Księga Kronik 30 2 Księga Kronik 31 2 Księga Kronik 32  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).