«  Księga Ezdrasza 1 Księga Ezdrasza 2 Księga Ezdrasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto mieszkańcy prowincji [judzkiej], którzy powrócili z niewoli. Są to wygnańcy, których Nebukadnesar, król babiloński, uprowadził do Babilonu. Powrócili oni do Jerozolimy i do Judei - każdy do swojego miasta. [2] »Przybyli z Zorobabelem, Jeszuą, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Mardochajem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem i Baaną. Liczba mężczyzn należących do ludu Izraela: [3] »Synów Pareosza dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch. [4] »Synów Szefatiasza trzystu siedemdziesięciu dwóch. [5] »Synów Aracha siedmiuset siedemdziesięciu pięciu. [6] »Synów Pachat-Moaba, to jest z synów Jeszuy i Joaba, dwa tysiące ośmiuset dwunastu. [7] »Synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech. [8] »Synów Zatu dziewięciuset czterdziestu pięciu. [9] »Synów Zakaja siedmiuset sześćdziesięciu. [10] »Synów Baniego sześciuset czterdziestu dwóch. [11] »Synów Bebaja sześciuset dwudziestu trzech. [12] »Synów Azgada tysiąc dwustu dwudziestu dwóch. [13] »Synów Adonikama sześciuset sześćdziesięciu sześciu. [14] »Synów Bigwaja dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu. [15] »Synów Adina czterystu pięćdziesięciu czterech. [16] »Synów Atera przez Hiskiasza dziewięćdziesięciu ośmiu. [17] »Synów Besaja trzystu dwudziestu trzech. [18] »Synów Joraha stu dwunastu. [19] »Synów Chaszuma dwustu dwudziestu trzech. [20] »Synów Gibara dziewięćdziesięciu pięciu. [21] »Mieszkańców Betlejemu stu dwudziestu trzech. [22] »Mężczyzn z Netofy pięćdziesięciu sześciu. [23] »Mężczyzn z Anatot stu dwudziestu ośmiu. [24] »Synów Azmaweta czterdziestu dwóch. [25] »Mieszkańców z Kiriat-Arim, z Kefiry i z Beerot siedmiuset czterdziestu trzech. [26] »Mieszkańców z Ramy i Geby sześciuset dwudziestu jeden. [27] »Mężczyzn z Mikmas stu dwudziestu dwóch. [28] »Mężczyzn z Betel i z Aj dwustu dwudziestu trzech. [29] »Mieszkańców Nebo pięćdziesięciu dwóch. [30] »Synów Magbisza stu pięćdziesięciu sześciu. [31] »Synów Elama, drugiego, tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech. [32] »Synów Charima trzystu dwudziestu. [33] »Synów Loda, Chadida i Onoi siedmiuset dwudziestu pięciu. [34] »Mieszkańców z Jerycha trzystu czterdziestu pięciu. [35] »Synów Senai trzy tysiące sześciuset trzydziestu. [36] »Kapłanów:synów Jedajasza, z rodu Jeszuy, dziewięciuset siedemdziesięciu trzech; [37] »synów Imera tysiąc pięćdziesięciu dwóch; [38] »synów Paszchura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; [39] »synów Charima tysiąc siedemnastu. [40] »Lewitów:synów Jeszuy i Kadmiela, z synów Hodawiasza, siedemdziesięciu czterech. [41] »Śpiewaków:synów Asafa, stu dwudziestu ośmiu. [42] »Potomków odźwiernych: synów Szaluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akuba, synów Chatity, synów Szobaja - wszystkich stu trzydziestu dziewięciu. [43] »Sług świątynnych: synów Sichy, synów Chasufy, synów Tabaota, [44] »synów Kerosa, synów Siahy, synów Padona, [45] »synów Lebany, synów Chagaby, synów Akuba, [46] »synów Chagaba, synów Salmaja, synów Chanana, [47] »synów Gidela, synów Gachara, synów Reajasza, [48] »synów Resina, synów Nekody, synów Gazama, [49] »synów Uzy, synów Paseacha, synów Besaja, [50] »synów Asny, synów Meunitów, synów Nefisytów, [51] »synów Bakbuka, synów Chakufy, synów Charchura, [52] »synów Basluta, synów Mechidy, synów Charszy, [53] »synów Barkosa, synów Sisery, synów Temacha, [54] »synów Nesjacha, synów Chatify. [55] »Synów sług Salomona: synów Sotaja, synów Hasofereta, synów Perudy, [56] »synów Jali, synów Darkona, synów Gidela, [57] »synów Szefatiasza, synów Chatila, synów Pokereta-Hasebaima, synów Amiego -  [58] »wszystkich sług świątynnych i synów niewolników Salomona trzystu dziewięćdziesięciu dwóch. [59] »A to są powracający z Tel-Melach, z Tel-Charsza, z Kerub, z Adan i z Imer, którzy nie mogli podać domu swoich ojców i dowieść, że wywodzą się z Izraela: [60] »synowie Delajasza, synowie Tobiasza i synowie Nekody - sześciuset pięćdziesięciu dwóch mężów. [61] »Również spośród synów kapłanów: synowie Chobajasza, synowie Hakosa i synowie Barzilaja, który pojął za żonę jedną z córek Barzilaja z Gileadu i nazwał się jego imieniem. [62] »Poszukiwali oni swego wpisu do rodowodów, lecz nie znaleźli, zostali więc, jako nie spełniający warunku czystości, odsunięci od posług kapłańskich. [63] »Namiestnik natomiast powiedział im, aby nie jadali z tego, co najświętsze, dopóki nie pojawi się kapłan upoważniony do ciągnięcia losów urim i tummim. [64] »Całe to zgromadzenie liczyło razem czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób, [65] »nie licząc ich niewolników i niewolnic; tych było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem, a mieli oni też dwustu śpiewaków i śpiewaczek. [66] »Ich koni było siedemset trzydzieści sześć, mułów dwieście czterdzieści pięć, [67] »wielbłądów czterysta trzydzieści pięć, osłów sześć tysięcy siedemset dwadzieścia. [68] »A niektórzy z naczelników rodów, gdy doszli do świątyni PANA w Jerozolimie, złożyli dla świątyni Bożej dobrowolne dary, aby można ją było postawić na jej dawnym miejscu. [69] »Według swych możliwości przekazali oni na fundusz odbudowy sześćdziesiąt jeden tysięcy darejek w złocie, pięć tysięcy min w srebrze i sto szat kapłańskich. [70] »Kapłani i Lewici, część ludu i śpiewacy, odźwierni i słudzy świątyni zamieszkali w swoich miastach. Pozostała część Izraela również zamieszkała w swoich miastach. 
«  Księga Ezdrasza 1 Księga Ezdrasza 2 Księga Ezdrasza 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).