«  Księga Ezdrasza 4 Księga Ezdrasza 5 Księga Ezdrasza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tym czasie swoją działalność rozpoczęli prorocy Aggeusz i Zachariasz, syn Iddo. Przemawiali oni do Żydów mieszkających w Judei i w Jerozolimie, a czynili to w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. [2] »W związku z tym Zorobabel, syn Szealtiela, i Jeszua, syn Josadaka, wznowili budowę świątyni Bożej w Jerozolimie. Prorocy Boga popierali ich i wspierali w tym dziele. [3] »W tym też czasie zjawili się u nich Tatenaj, namiestnik prowincji położonych za Eufratem, oraz Szetar-Boznaj. Przybyli oni wraz ze swoimi współpracownikami i zapytali: Kto wam udzielił pozwolenia na budowę świątyni i na jej wykończenie? [4] »Zapytali jeszcze: Jakie imiona noszą kierujący budową? [5] »Bóg jednak strzegł starszyzny żydowskiej, tak że nie wstrzymali prac, dopóki sprawozdanie na temat ich działań nie doszło do Dariusza i dopóki nie wróciło od niego pismo w tej sprawie. [6] »A oto odpis pisma, które Tatenaj, namiestnik prowincji położonych za Eufratem, oraz Szetar-Boznaj wraz ze współpracownikami, urzędnikami prowincji zza Eufratu, przesłali do króla Dariusza. [7] »Posłali mu oni sprawozdanie takiej treści: Królowi Dariuszowi przesyłamy życzenia wszelkiej pomyślności! [8] »Zawiadamiamy króla, że udaliśmy się do prowincji judzkiej, do świątyni wielkiego Boga. Stwierdziliśmy, że prace nad nią są w toku. Mury stawia się z obrobionych kamieni, a ściany wykładane są drewnem. Prace posuwają się sprawnie i z powodzeniem. [9] »W związku z tym zapytaliśmy starszych odpowiedzialnych za roboty: Kto wam udzielił pozwolenia na budowę tej świątyni i na jej wykończenie? [10] »Zapytaliśmy ponadto o imiona osób stojących na ich czele, tak byśmy mogli ci je przekazać. [11] »Otrzymaliśmy od nich następującą odpowiedź: Jesteśmy sługami Boga nieba i ziemi. Odbudowujemy świątynię, która została zbudowana dawno, przed wielu laty, a zbudował ją i wykończył wielki król Izraela. [12] »Ponieważ jednak nasi ojcowie rozgniewali Boga niebios, wydał ich w ręce Nebukadnesara, króla Babilonu, Chaldejczyka, który zburzył tę świątynię, a lud uprowadził do Babilonu. [13] »Lecz w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Babilonu, król Cyrus wydał rozkaz, aby odbudowano tę świątynię Bożą. [14] »Król Cyrus nakazał nawet zwrócić złote i srebrne naczynia, które znajdowały się w domu Bożym, a które Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jerozolimie i złożył do świątyni w Babilonie. Zostały one przekazane człowiekowi imieniem Szeszbasar, którego król ustanowił namiestnikiem. [15] »Polecił mu on: Weź te naczynia, idź i złóż je w świątyni w Jerozolimie. Niech ten dom Boży zostanie odbudowany na swym dawnym miejscu. [16] »W związku z tym wspomniany już Szeszbasar przybył, położył fundamenty pod świątynię Bożą w Jerozolimie i od tego czasu aż dotąd jest ona odbudowywana, a prace przy niej nie zostały jeszcze ukończone. [17] »Otóż jeśli król uzna to za stosowne, prosimy o sprawdzenie w skarbcach królewskich w Babilonie, czy rzeczywiście tak jest, to znaczy, czy król Cyrus wydał zezwolenie na odbudowę tej świątyni Bożej w Jerozolimie. Prosimy też o przesłanie nam decyzji króla w tej sprawie. 
«  Księga Ezdrasza 4 Księga Ezdrasza 5 Księga Ezdrasza 6  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).