Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Nehemiasza » Rozdział 10
«  Księga Nehemiasza 9 Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(10:2) Swoje pieczęcie postawili: namiestnik Nehemiasz, syn Chakaliasza, Sedekiasz, [2] »(10:3) Serajasz, Azariasz, Jeremiasz, [3] »(10:4) Paszchur, Amariasz, Malkiasz, [4] »(10:5) Chatusz, Szebeniasz, Maluk, [5] »(10:6) Charim, Meremot, Obadiasz, [6] »(10:7) Daniel, Gineton, Baruch, [7] »(10:8) Meszulam, Abiasz, Mijamin, [8] »(10:9) Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz - to kapłani. [9] »(10:10) Lewici: Jeszua, syn Azanii, Binuj, z synów Chenadada, Kadmiel [10] »(10:11) i ich bracia: Szebaniasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanan, [11] »(10:12) Mika, Rechob, Chaszabiasz, [12] »(10:13) Zakur, Szerebiasz, Szebaniasz, [13] »(10:14) Hodiasz, Bani, Beninu. [14] »(10:15) Naczelnicy ludu: Pareosz, Pachat-Moab, Elam, Zatu, Bani, [15] »(10:16) Buni, Azgad, Bebaj, [16] »(10:17) Adoniasz, Bigwaj, Adin, [17] »(10:18) Ater, Hiskiasz, Azur, [18] »(10:19) Hodiasz, Chaszum, Besaj, [19] »(10:20) Charif, Anatot, Nebaj, [20] »(10:21) Magpiasz, Meszulam, Chezir, [21] »(10:22) Meszezabel, Sadok, Jadua, [22] »(10:23) Pelatiasz, Chanan, Anajasz, [23] »(10:24) Hoszea, Chananiasz, Chaszub, [24] »(10:25) Halochesz, Pilcha, Szobek, [25] »(10:26) Rechum, Chaszabna, Maazejasz, [26] »(10:27) Achiasz, Chanan, Anan, [27] »(10:28) Maluk, Charam, Baana. [28] »(10:29) A reszta ludu, kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, słudzy świątynni oraz ci wszyscy, którzy ze względu na Prawo Boże oddzielili się od ludów tych ziem, ich żony, synowie i córki, wszyscy zdolni zrozumieć, [29] »(10:30) przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników i pod groźbą klątwy składają przysięgę, że będą postępować zgodnie z Prawem Bożym, nadanym za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać wszystkich przykazań PANA, naszego Pana, będą stosować się do Jego rozstrzygnięć i ustaw. [30] »(10:31) W szczególności, nie będziemy wydawali naszych córek za mąż wśród okolicznych ludów, a ich córek nie będziemy brali za żony naszym synom. [31] »(10:32) Ponadto, jeśli ludy tej ziemi wystawią na sprzedaż w dniu szabatu jakiekolwiek towary lub zboże, nie będziemy ich od nich kupowali ani w szabat, ani w inne święta.Nie będziemy też obsiewali pól co siódmy rok i umorzymy wówczas wszelkie należne długi. [32] »(10:33) Nakładamy także na siebie zobowiązanie, że będziemy łożyć jedną trzecią sykla rocznie na służbę w świątyni naszego Boga, [33] »(10:34) to jest na chleby obecności, na stałe ofiary z pokarmów, na stałe ofiary całopalne, na ofiary szabatnie, na ofiary w dniu nowiu i w ustalone święta, na pozostałe święte ofiary, na ofiary zagrzeszne dla przebłagania za Izraela i na wszelkie prace w świątyni naszego Boga. [34] »(10:35) Następnie my, kapłani, Lewici i lud, rzucaliśmy losy w sprawie dostaw drewna do świątyni naszego Boga, tak by w kolejności mogły je dostarczać rody naszych ojców, w oznaczonych porach, rokrocznie, na podtrzymanie ognia na ołtarzu PANA, naszego Boga, zgodnie z tym, co napisano w Prawie. [35] »(10:36) Zobowiązaliśmy się także, że rokrocznie będziemy przynosić do domu PANA pierwociny naszych pól i pierwociny naszych sadów. [36] »(10:37) Zobowiązaliśmy się dalej, że będziemy przekazywać świątyni naszego Boga, kapłanom tam posługującym, naszych pierworodnych synów oraz - zgodnie z Prawem - pierworodne naszego bydła, to jest rogacizny i owiec. [37] »(10:38) Będziemy też dostarczać kapłanom, do składów świątyni naszego Boga, pierwociny naszego ciasta na chleb, plonów, owoców z drzew, moszczu i oliwy. Lewitom zaś pobierającym dziesięcinę będziemy ją dostarczać w tych wszystkich miejscowościach, gdzie toczą się nasze prace. [38] »(10:39) Przy składaniu dziesięciny, Lewitom towarzyszyć będzie kapłan z rodu Aarona. Dziesięcinę z tej dziesięciny Lewici wniosą do składów w skarbcu świątyni naszego Boga. [39] »(10:40) Do tych właśnie składów synowie Izraela i synowie Lewiego będą dostarczać ofiarowane przez siebie plony zbóż, moszcz oraz oliwę. Tam będą przybory świątynne, pełniący służbę kapłani, odźwierni i śpiewacy. W ten sposób nie zaniedbamy domu naszego Boga! 
«  Księga Nehemiasza 9 Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).