Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Nehemiasza » Rozdział 12
«  Księga Nehemiasza 11 Księga Nehemiasza 12 Księga Nehemiasza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto spis kapłanów Lewitów, którzy powrócili z Zorobabelem, synem Szealtiela, i z Jeszuą: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz, [2] »Amariasz, Malluch, Chatusz, [3] »Szechaniasz, Rechum, Meremot. [4] »Iddo, Gineton, Abiasz, [5] »Mijamin, Maadiasz, Bilga, [6] »Szemajasz i Jojarib, Jedajasz, [7] »Salu, Amok, Chilkiasz i Jedajasz. To byli naczelnicy kapłanów i ich braci za dni Jeszuy. [8] »Lewici natomiast to: Jeszua, Binuj, Kadmiel, Szerebiasz, Jehuda, Mataniasz, prowadzący chóry dziękczynne - on i jego bracia. [9] »Bakbukiasz zaś i Uni oraz ich bracia stali naprzeciw nich w czasie sprawowania posług w świątyni. [10] »Jeszua zrodził Jojakima, Jojakim zrodził Eliasziba, a Eliaszib Jojadę. [11] »Jojada zrodził Jonatana, Jonatan natomiast Jaduę. [12] »Za dni Jojakima naczelnikami rodów byli następujący kapłani: dla rodziny Serajasza Merajasz, dla rodziny Jeremiasza Chananiasz. [13] »Dla rodziny Ezdrasza Meszulam, dla rodziny Amariasza Jehochanan. [14] »Dla rodziny Mallucha Jonatan, dla rodziny Szebaniasza Józef. [15] »Dla rodziny Charima Adna, dla rodziny Merajota Chelkaj. [16] »Dla rodziny Iddo Zachariasz, dla rodziny Ginetona Meszulam. [17] »Dla rodziny Abiasza Zikri, dla rodziny Miniamina..., dla rodziny Moadiasza Piltaj. [18] »Dla rodziny Bilgi Szamua, dla rodziny Szemajasza Jehonatan. [19] »Dla rodziny Jojariba Matenaj, dla rodziny Jedajasza Uzi. [20] »Dla rodziny Salu Kalaj, dla rodziny Amoka Eber. [21] »Dla rodziny Chilkiasza Chaszabiasz, dla rodziny Jedajasza Netaneel. [22] »Co do Lewitów, to za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadui, za panowania Dariusza Persa, spisani zostali naczelnicy rodów oraz kapłani. [23] »Synowie Lewiego, naczelnicy rodów, zostali zapisani w zwoju Kronik aż do czasów Jochanana, syna Eliasziba. [24] »Naczelnikami Lewitów byli zatem: Chaszabiasz, Szerebiasz, Jeszua i jego synowie, Kadmiel oraz ich bracia, którzy - zgodnie z zarządzeniem Dawida, męża Bożego - stali naprzeciw posługujących, chór przy chórze, i śpiewali hymny dziękczynne, [25] »to jest Mataniasz, Bakbukiasz oraz Obadiasz. Meszulam, Talmon i Akub byli odźwiernymi trzymającymi straż przy bramach składów. [26] »Ci służyli za dni Jojakima, syna Jeszuy, syna Josadaka, oraz w czasach namiestnika Nehemiasza i Ezdrasza, kapłana i uczonego. [27] »Na poświęcenie muru Jerozolimy sprowadzono do miasta Lewitów ze wszystkich miejscowości. Uroczystość ta miała się bowiem odbyć w atmosferze radości i wdzięczności, ze śpiewem, przy wtórze cymbałów, harf i lutni. [28] »Zgromadzili się więc śpiewacy zarówno z okolic Jerozolimy, jak i z osiedli wokół Netofy, [29] »z Bet-Hagilgal, z pól Geby i z Azmawet. Śpiewacy bowiem pozakładali sobie osiedla wokół Jerozolimy. [30] »Kapłani zatem i Lewici oczyścili najpierw siebie samych, a potem lud, bramy i mur. [31] »Następnie kazałem książętom judzkim wstąpić na mur. Ustawiłem tam dwa duże chóry dziękczynne. Jeden ruszył w prawo po murze w kierunku Bramy Śmietnisk. [32] »Za tym chórem poszedł Hoszajasz wraz z połową książąt Judy [33] »oraz Azariasz, Ezdrasz i Meszulam, [34] »Juda i Mijamin, Szemajasz i Jeremiasz [35] »oraz niektórzy z synów kapłańskich z trąbami. Natomiast Zachariasz, syn Jonatana, który był synem Szemajasza, a ten synem Mataniasza, który był synem Michajasza, syna Zukkura, potomka Asafa, [36] »oraz jego bracia: Szemajasz i Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda i Chanani poszli z instrumentami muzycznymi męża Bożego Dawida. Ezdrasz zaś, uczony, szedł przed nimi. [37] »Poszli oni w stronę Bramy Źródlanej, a następnie w górę po schodach Miasta Dawida, wejściem na mur w okolicach pałacu Dawida i aż do Bramy Wodnej na wschodzie. [38] »Drugi zaś chór dziękczynny, za którym podążałem ja wraz z połową ludu, poszedł w lewo, po murze, od Baszty Pieców do Muru Szerokiego. [39] »Potem od Bramy Efraimskiej poprzez Bramę Staromiejską, Rybną, przy Baszcie Chananela i Baszcie Stu aż do Bramy Owczej. Zatrzymaliśmy się przy Bramie Strażniczej. [40] »Następnie oba chóry dziękczynne stanęły w domu Bożym. Byłem tam również ja wraz z połową dostojników. [41] »Byli też kapłani: Eljakim, Maasejasz, Miniamin, Michajasz, Elioenaj, Zachariasz, Chananiasz - z trąbami -  [42] »oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzi, Jehochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Śpiewacy wznosili pieśni, a dyrygował nimi Jizrachiasz. [43] »W tym dniu złożono liczne krwawe ofiary. Radowano się! To sam Bóg napełnił wszystkich wielką radością. Radowały się też kobiety i dzieci, a radość Jerozolimy słychać było z daleka! [44] »W tym dniu wyznaczono też nadzorców nad składami, gdzie miano gromadzić zapasy, złożone w darze plony, pierwociny i dziesięciny, które pochodziły z pól wokół miast zgodnie z postanowieniem Prawa dotyczącym kapłanów i Lewitów. Służba kapłanów i Lewitów cieszyła Judeę. [45] »Pełnili oni służbę na rzecz swojego Boga oraz posługiwali przy oczyszczeniu. Podobnie służyli śpiewacy i odźwierni. Czynili to zgodnie z zarządzeniem Dawida i jego syna Salomona. [46] »Bo już za dni Dawida i Asafa, od dawna, wyznaczano dyrygentów dla chórów, odpowiedzialnych za śpiew pochwalny i dziękczynny na cześć Boga. [47] »Zarówno za dni Zorobabela, jak i za dni Nehemiasza cały Izrael dbał o codzienne zaopatrzenie śpiewaków i odźwiernych oraz o dostarczanie poświęconych darów Lewitom. Lewici z kolei składali poświęcone dary potomkom Aarona. 
«  Księga Nehemiasza 11 Księga Nehemiasza 12 Księga Nehemiasza 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).