Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Nehemiasza » Rozdział 7
«  Księga Nehemiasza 6 Księga Nehemiasza 7 Księga Nehemiasza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy mur był już odbudowany, kazałem wstawić wrota. Wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i Lewici. [2] »Władzę nad Jerozolimą powierzyłem Chananiemu, mojemu bratu, oraz Chananiaszowi, komendantowi twierdzy, był on bowiem człowiekiem prawym, jak mało kto. [3] »Poleciłem im: Bramy Jerozolimy otwierajcie, dopiero gdy słońce zacznie nieco przypiekać, a zamykajcie je i ryglujcie, póki stoją [straże]. Formujcie też warty z mieszkańców Jerozolimy, jedne niech stoją na posterunkach, drugie przed własnymi domami. [4] »Miasto bowiem było wprawdzie duże i przestronne, lecz mało w nim było mieszkańców i domy nie były w pełni odbudowane. [5] »Następnie mój Bóg położył mi na serce, abym zgromadził przedstawicieli rodów, ludzi sprawujących władzę oraz pozostały lud i ujął wszystkich w spisach rodowych. W trakcie związanych z tym czynności odkryłem zwój z rodowodami pierwszych powracających. Było w nim napisane: [6] »Oto mieszkańcy prowincji [judzkiej], ci, którzy powrócili z niewoli. Są to wygnańcy, których uprowadził Nebukadnesar, król Babilonu. Powrócili oni do Jerozolimy i do Judei - każdy do swojego miasta. [7] »Przybyli z Zorobabelem, Jeszuą, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mordochajem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem [i] Baaną. Liczba mężczyzn należących do ludu Izraela: [8] »Synów Parosza dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch. [9] »Synów Szefatiasza trzystu siedemdziesięciu dwóch. [10] »Synów Aracha sześciuset pięćdziesięciu dwóch. [11] »Synów Pachat-Moaba, [to jest] synów Jeszuy i Joaba, dwa tysiące ośmiuset osiemnastu. [12] »Synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech. [13] »Synów Zatu ośmiuset czterdziestu pięciu. [14] »Synów Zakaja siedmiuset sześćdziesięciu. [15] »Synów Binuja sześciuset czterdziestu ośmiu. [16] »Synów Bebaja sześciuset dwudziestu ośmiu. [17] »Synów Azgada dwa tysiące trzystu dwudziestu dwóch. [18] »Synów Adonikama sześciuset sześćdziesięciu siedmiu. [19] »Synów Bigwaja dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu. [20] »Synów Adina sześciuset pięćdziesięciu pięciu. [21] »Synów Atera, przez Hiskiasza, dziewięćdziesięciu ośmiu. [22] »Synów Chaszuma trzystu dwudziestu ośmiu. [23] »Synów Besaja trzystu dwudziestu czterech. [24] »Synów Charifa stu dwunastu. [25] »Synów Gibeona dziewięćdziesięciu pięciu. [26] »Mężczyzn z Betlejemu i z Netofy stu osiemdziesięciu ośmiu. [27] »Mężczyzn z Anatot stu dwudziestu ośmiu. [28] »Mężczyzn z Bet-Azmawet czterdziestu dwóch. [29] »Mężczyzn z Kiriat-Jearim, z Kefiry i Beerot siedmiuset czterdziestu trzech. [30] »Mężczyzn z Ramy i z Geby sześciuset dwudziestu jeden. [31] »Mężczyzn z Mikmas stu dwudziestu dwóch. [32] »Mężczyzn z Betel i z Aj stu dwudziestu trzech. [33] »Mężczyzn z Nebo, tego drugiego, pięćdziesięciu dwóch. [34] »Synów Elama, drugiego, tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech. [35] »Synów Charima trzystu dwudziestu. [36] »Mieszkańców Jerycha trzystu czterdziestu pięciu. [37] »Synów Loda, Chadida i Ono siedmiuset dwudziestu jeden. [38] »Synów Senai trzy tysiące dziewięciuset trzydziestu. [39] »Kapłanów:synów Jedajasza, z rodu Jeszuy, dziewięciuset siedemdziesięciu trzech. [40] »Synów Imera tysiąc pięćdziesięciu dwóch. [41] »Synów Paszchura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu. [42] »Synów Charima tysiąc siedemnastu. [43] »Lewitów: synów Jeszuy i Kadmiela, z synów Hodwy, siedemdziesięciu czterech. [44] »Śpiewaków:synów Asafa stu czterdziestu ośmiu. [45] »Odźwiernych: synów Szaluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akuba, synów Chatity, synów Szobaja, stu trzydziestu ośmiu. [46] »Sług świątynnych: synów Sichy, synów Chasufy, synów Tabaota, [47] »synów Kerosa, synów Sii, synów Padona, [48] »synów Lebany, synów Chagaby, synów Salmaja, [49] »synów Chanana, synów Gidela, synów Gachara, [50] »synów Reajasza, synów Resina, synów Nekody, [51] »synów Gazama, synów Uzy, synów Paseacha, [52] »synów Besaja, synów Meunitów, synów Nefisytów, [53] »synów Bakbuka, synów Chakufy, synów Charchura, [54] »synów Baslita, synów Mechidy, synów Charszy, [55] »synów Barkosa, synów Sisery, synów Temacha, [56] »synów Nesjacha, synów Chatify; [57] »synów sług Salomona:synów Sotaja, synów Sofereta, synów Peridy, [58] »synów Jali, synów Darkona, synów Gidela, [59] »synów Szefatiasza, synów Chatila, synów Pokeret-Hasebaima, synów Amona -  [60] »wszystkich sług świątynnych i synów niewolników Salomona było trzystu dziewięćdziesięciu dwóch. [61] »A to są powracający z Tel-Melach, z Tel-Charsza, z Kerub, Adon i z Imer, którzy nie mogli podać domu swoich ojców i dowieść, że wywodzą się z Izraela: [62] »synowie Delajasza, synowie Tobiasza i synowie Nekody - sześciuset czterdziestu dwóch. [63] »Również spośród kapłanów:synowie Chobajasza, synowie Hakosa, synowie Barzilaja, który pojął za żonę jedną z córek Barzilaja z Gileadu i nazwał się jego imieniem. [64] »Poszukiwali oni swego wpisu do rodowodów, lecz nie znaleźli, zostali więc, jako nie spełniający warunku czystości, odsunięci od posług kapłańskich. [65] »Namiestnik natomiast powiedział im, aby nie jadali z tego, co najświętsze, dopóki nie pojawi się kapłan upoważniony do ciągnięcia losów urim i tummim. [66] »Całe to zgromadzenie liczyło razem czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób, [67] »nie licząc ich niewolników i niewolnic; tych było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem, a mieli oni też dwustu czterdziestu pięciu śpiewaków i śpiewaczek. [69] »(7:68) Wielbłądów mieli czterysta trzydzieści pięć, osłów sześć tysięcy siedemset dwadzieścia. [70] »(7:69) Część naczelników rodów złożyła dar na dzieło Boże: namiestnik przekazał do skarbca tysiąc darejek w złocie, pięćdziesiąt czasz, trzydzieści szat kapłańskich i pięćset [min srebra]. [71] »(7:70) Inni naczelnicy rodów przekazali do skarbca na dzieło Boże dwadzieścia tysięcy darejek w złocie i dwa tysiące dwieście min srebra. [72] »(7:71) Dar reszty ludu wyniósł: dwadzieścia tysięcy darejek w złocie, dwa tysiące min srebra oraz sześćdziesiąt siedem szat kapłańskich. [73] »(7:72) W końcu kapłani i Lewici, odźwierni i śpiewacy oraz część ludu wraz ze sługami świątynnymi [zamieszkała w Jerozolimie]. Pozostała część Izraela osiadła w swoich miastach. Gdy nadszedł miesiąc siódmy, synowie izraelscy mieszkali już w swoich miastach. 
«  Księga Nehemiasza 6 Księga Nehemiasza 7 Księga Nehemiasza 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).