Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 119
«  Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O, jak szczęśliwi są ci, którzy żyją nienagannie, Postępują zgodnie z Prawem PANA! [2] »O, jak szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają Jego postanowień I szukają Go z całego serca, [3] »Którzy nie wyrządzają innym krzywdy, Lecz zdecydowanie kroczą Jego drogami. [4] »Ty wydałeś swe rozporządzenia, Aby ich ściśle przestrzegano. [5] »Oby moje postępowanie Dowodziło przestrzegania Twych ustaw! [6] »Wtedy bowiem nie zaznam wstydu, Gdy będę zważał na wszystkie Twoje przykazania. [7] »Jestem Ci wdzięczny z całego serca, Gdy poznaję Twe słuszne rozstrzygnięcia. [8] »Pragnę przestrzegać Twoich ustaw - Nie opuszczaj mnie nigdy. [9] »Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe życie? Przez to, że będzie przestrzegał Twego Słowa. [10] »Szukam Cię całym sercem - Spraw, bym nie odstąpił od Twoich przykazań. [11] »W moim sercu przechowuję Twe słowa, Aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. [12] »Błogosławiony jesteś Ty, PANIE, Naucz mnie Twoich ustaw! [13] »Swymi wargami ogłaszam Wszystkie rozstrzygnięcia Twoich ust. [14] »Cieszę się z drogi wytyczonej przez Twe postanowienia Tak, jak z wielkiego bogactwa. [15] »Pragnę rozmyślać o Twoich poleceniach I rozważać Twe ścieżki. [16] »Rozsmakowuję się w Twoich ustawach - Nie zapominam Twojego Słowa. [17] »Okaż wspaniałomyślność swemu słudze, Abym żył i przestrzegał Twego Słowa! [18] »Otwórz moje oczy, Abym podziwiał niezwykłość Twego Prawa. [19] »Jestem gościem na ziemi, Nie ukrywaj przede mną swych przykazań! [20] »Moja dusza omdlewa, Tęskniąc do Twoich rozstrzygnięć. [21] »Skarciłeś pysznych, przeklętych - Ludzi odstępujących od Twoich przykazań. [22] »Zdejmij ze mnie hańbę i pogardę, Bo strzegę Twoich postanowień! [23] »Książęta zasiadają i spiskują przeciwko mnie, Lecz Twój sługa rozważa Twe ustawy. [24] »Tak, Twoje postanowienia są moją rozkoszą - Są moimi doradcami. [25] »Moja dusza przylgnęła do prochu - Ożyw mnie według Twego Słowa. [26] »Opowiedziałem Ci o moich drogach, a Ty mi odpowiedziałeś - Naucz mnie Twoich ustaw! [27] »Spraw, bym pojął drogi wynikające z Twoich poleceń, A będę rozmyślał o Twoich cudach! [28] »Moja dusza płacze zasmucona - Podźwignij mnie według swego Słowa! [29] »Oddal ode mnie drogę kłamstwa, Obdarz mnie łaskawie swoim Prawem! [30] »Obrałem drogę prawdy, Stawiam na Twe rozstrzygnięcia. [31] »Przylgnąłem do Twych postanowień, PANIE - Nie dopuść, bym doznał wstydu! [32] »Biegnę drogą Twoich przykazań, Bo sprawiasz, że dzięki temu rozumiem dużo więcej. [33] »Naucz mnie, PANIE, jak żyć według Twych ustaw, A będę ich strzegł aż do końca. [34] »Daj mi rozsądek, bym trzymał się Twego Prawa I przestrzegał go całym swym sercem! [35] »Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, Bo one sprawiają mi rozkosz! [36] »Skłoń moje serce do Twoich postanowień I odwiedź je od chciwości! [37] »Odwróć mój wzrok od patrzenia na marność, Ożyw mnie na Twych drogach! [38] »Spełnij swemu słudze swoją obietnicę, Aby pogłębić we mnie bojaźń wobec Ciebie. [39] »Odwróć moją hańbę, ponieważ się jej boję, A Twoje rozstrzygnięcia są dobre! [40] »Oto tęsknię do Twych poleceń, Ożyw mnie w swej sprawiedliwości! [41] »Niech spocznie na mnie Twoja łaska, PANIE, I Twe zbawienie - zgodnie z Twą obietnicą, [42] »Abym mógł dać odpór temu, który mi urąga, Ponieważ zaufałem Twemu Słowu. [43] »Spraw, by nigdy nie znikło z moich ust słowo prawdy, Ponieważ wyczekuję Twych poleceń! [44] »Twego Prawa chcę przestrzegać nieprzerwanie - Na wieki i na zawsze. [45] »Będę żył tak, jak żyje człowiek wolny, Ponieważ szukam Twoich poleceń. [46] »Samym królom przedstawię Twe postanowienia I nie będę się wstydził. [47] »Rozkoszuję się Twoimi przykazaniami, Są one moją miłością. [48] »Wznoszę dłonie do Twych przykazań ukochanych I rozważam Twoje ustawy. [49] »Wspomnij Słowo, które dałeś swemu słudze, Na które poleciłeś mi czekać. [50] »To jest dla mnie pociechą w niedoli, Że Twa obietnica mnie ożywia. [51] »Zuchwali szydzą ze mnie bez umiaru, Lecz ja nie odstępuję Twego Prawa. [52] »Mam w pamięci Twe odwieczne polecenia I to, PANIE, niesie mi pociechę. [53] »Budzą we mnie gniew bezbożni ludzie, Którzy lekceważą Twoje Prawo. [54] »Twe ustawy są moimi pieśniami Gdziekolwiek w mej pielgrzymce zatrzymam się na spoczynek. [55] »Wspominam w czasie nocy Twoje imię, I dostrajam się, PANIE, do Twojego Prawa. [56] »Oto co mi się szczęśliwie przydarzyło: Chcę być wierny Twoim poleceniom. [57] »PAN jest moim działem. Tak postanowiłem, By niezmiennie przestrzegać Twoich słów. [58] »Całym sercem szukam Twojej przychylności, Miej nade mną litość zgodnie z Twoją obietnicą! [59] »Zastanawiam się nad moimi drogami I dostosowuję kroki do Twych postanowień. [60] »Śpieszę się, przestaję się ociągać, Aby wiernie przestrzegać Twych przykazań. [61] »Choć powrozy bezbożnych mnie spętały, Wciąż w pamięci zachowuję Twoje Prawo. [62] »O północy wstaję z posłania, aby dziękować Ci Za Twe słuszne rozstrzygnięcia. [63] »Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się Ciebie boją I wytrwale przestrzegają Twych poleceń. [64] »Ziemia jest pełna łaski PANA - Proszę, naucz mnie swoich ustaw! [65] »Wyświadczyłeś, PANIE, dobro swemu słudze - Stało się to zgodnie z Twoim Słowem. [66] »Naucz mnie trafnego sądu i poznania, Ponieważ zawierzyłem Twoim przykazaniom! [67] »Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, Ale teraz strzegę Twych obietnic. [68] »Jesteś dobry i czynisz to, co dobre - Naucz mnie Twoich ustaw! [69] »Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, Lecz ja całym sercem strzegę Twych poleceń. [70] »Nieczułe jest ich serce, niczym obrosłe tłuszczem, Ale dla mnie Twe Prawo jest rozkoszą. [71] »Dobrze się stało, że zostałem upokorzony, Dzięki temu nauczę się Twoich ustaw. [72] »Lepsze jest dla mnie Twoje Prawo Niż tysiące sztuk złota i srebra. [73] »Twoje ręce mnie stworzyły i ukształtowały - Daj mi rozum, bym się uczył Twych przykazań! [74] »Ci, którzy się Ciebie boją, patrzą na mnie z radością, Ponieważ wyczekuję Twego Słowa. [75] »Wiem, PANIE, że Twe rozstrzygnięcia są sprawiedliwe I że przez swą wierność mnie upokorzyłeś. [76] »Niech Twoja łaska będzie mi pociechą, Tak jak obiecałeś swemu słudze! [77] »Okaż mi swe miłosierdzie, abym żył, Gdyż Twoje Prawo jest moją rozkoszą! [78] »Niech wstyd okryje zuchwałych, gdyż gnębią mnie niesłusznie, Ja natomiast rozważam Twoje polecenia! [79] »Niech skupią się przy mnie ci, w których jest bojaźń przed Tobą, Oraz ci, którzy znają Twe postanowienia! [80] »Oby moje serce było nienaganne w przestrzeganiu Twoich ustaw, Tak abym nie doznał wstydu! [81] »Moja dusza tęskni za Twoim zbawieniem I wyczekuję Twojego Słowa. [82] »Moje oczy wyglądają spełnienia Twej obietnicy I pytam: Kiedy mnie pocieszysz? [83] »Choć stałem się niczym bukłak w gęstym dymie, Nie zapomniałem o Twoich ustawach. [84] »Ile dni zostało Twemu słudze? Kiedy wydasz wyrok na mych prześladowców? [85] »Zuchwali wykopali pode mną niejeden dołek - Nie postępują oni zgodnie z Twoim Prawem. [86] »Wszystkie Twe przykazania są prawdą - Niesłusznie mnie prześladują! Pomóż mi! [87] »Prawie położyli mi kres na tej ziemi, Ale ja nie odstąpiłem od Twoich poleceń. [88] »Ożyw mnie według swojej łaski, Abym mógł przestrzegać Twoich postanowień! [89] »PANIE, Twoje Słowo trwa na wieki, Jest ono niewzruszone jak niebiosa. [90] »Twoja prawda rozciąga się na pokolenia, Ugruntowałeś ziemię - i nie przemija. [91] »Według Twoich rozstrzygnięć istnieje do dziś, Ponieważ wszystko służy Tobie. [92] »Gdyby Twe Prawo nie było mą rozkoszą, Szybko zginąłbym w niedoli. [93] »Na wieki nie zapomnę o Twych poleceniach, Bo dzięki nim zachowujesz mnie przy życiu. [94] »Jestem Twój! Zechciej mnie wybawić, Ponieważ zależy mi na Twoich poleceniach! [95] »Bezbożni czyhają na mnie, chcieliby mnie zgubić, Lecz ja opieram się na Twych postanowieniach. [96] »Zauważyłem, że wszelka doskonałość ma swoje granice - Twoje przykazanie otwiera szeroką przestrzeń. [97] »O, jakże kocham Twoje Prawo, Rozmyślam o nim cały dzień! [98] »Twoje przykazanie czyni mnie mądrzejszym od moich wrogów, Ponieważ jest przy mnie wiecznie. [99] »Jestem roztropniejszy od wszystkich mych nauczycieli, Gdyż rozmyślam o Twych postanowieniach. [100] »Jestem rozsądniejszy od starszych, Bo strzegę Twoich poleceń! [101] »Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki Po to, by strzec Twego Słowa. [102] »Nie odstępuję od Twoich rozstrzygnięć, Ponieważ Ty mnie pouczasz. [103] »O, jak słodka jest Twoja obietnica dla mego podniebienia, Słodsza jest niż miód dla mych ust. [104] »Dzięki Twym rozporządzeniom nauczyłem się rozsądku, Dlatego nienawidzę wszelkich ścieżek kłamstwa. [105] »Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg, Jest światłem dla moich ścieżek. [106] »Przysiągłem i potwierdzam: Pragnę przestrzegać Twoich sprawiedliwych rozstrzygnięć. [107] »Jestem bardzo udręczony - Ożyw mnie, PANIE, zgodnie z Twoim Słowem. [108] »Przyjmij, PANIE, szczerą wdzięczność z moich ust I naucz mnie Twoich rozstrzygnięć! [109] »Mimo że ciągle narażam swe życie, Nie zapominam o Twoim Prawie. [110] »Bezbożni zastawili na mnie sidła, Lecz nie odstępuję od Twoich poleceń. [111] »Twe postanowienia są mym dziedzictwem na wieki, Ponieważ są rozkoszą mego serca. [112] »Nakłaniam swe serce do przestrzegania Twych ustaw - Nagroda za to wieczna! [113] »Odcinam się od ludzi chwiejnych, Lecz Twoje Prawo - kocham. [114] »Jesteś moim schronieniem oraz moją tarczą - Wyczekuję Twojego Słowa. [115] »Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, Chcę bowiem strzec przykazań mego Boga. [116] »Wesprzyj mnie zgodnie z Twoją obietnicą, Abym żył i nie został zawstydzony w mej nadziei. [117] »Pomóż mi, abym został wybawiony, A wciąż będę wnikał w Twoje ustawy! [118] »Za nic masz wszystkich, którzy odstępują od Twych ustaw, Gdyż ich fałsz jest zwodniczy. [119] »Wszystkich bezbożnych na ziemi potraktujesz jak żużel, Dlatego właśnie pokochałem Twe postanowienia. [120] »Drży me ciało ze strachu przed Tobą I lękam się Twoich rozstrzygnięć. [121] »Uczyniłem to, co słuszne i sprawiedliwe - Nie wydawaj mnie moim gnębicielom. [122] »Ochroń swego sługę dla jego dobra, Niech mnie nie nękają zuchwali! [123] »Moje oczy tęsknią za Twym wybawieniem I za obietnicą Twej sprawiedliwości. [124] »Postąp ze swoim sługą według swojej łaski I ucz mnie Twoich ustaw! [125] »Jestem Twoim sługą, uczyń mnie rozsądnym, Abym zrozumiał Twe postanowienia! [126] »Czas, aby PAN zaczął działać - Złamano bowiem Jego Prawo. [127] »Dlatego kocham Twoje przykazania Bardziej niż złoto, bardziej niż złoto najczystsze. [128] »Dlatego mam za słuszne wszystkie Twe rozporządzenia I nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamstwa. [129] »Niezwykłe są Twoje postanowienia, Dlatego z całej duszy ich przestrzegam. [130] »Wykład Twoich słów oświeca, Uczy prostych ludzi rozsądku. [131] »Otwieram usta i wzdycham, Bo pragnę Twoich przykazań. [132] »Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, Tak jak rozstrzygnąłeś względem tych, którzy darzą miłością Twe imię! [133] »Nadaj pewność mym krokom zgodnie z Twą obietnicą I nie wydaj mnie na pastwę żadnej niegodziwości! [134] »Wykup mnie od ucisku człowieka, Abym przestrzegał Twoich rozstrzygnięć! [135] »Rozjaśnij oblicze nad swym sługą I ucz mnie Twoich ustaw! [136] »Strumienie łez płyną z moich oczu, Dlatego że Twe Prawo jest deptane. [137] »Jesteś sprawiedliwy, PANIE, I Twoje rozstrzygnięcia są słuszne. [138] »Wydałeś nam swoje sprawiedliwe postanowienia, Ich słuszność jest niepodważalna. [139] »Trawi mnie moja żarliwość, gdy widzę, Że moi nieprzyjaciele zapominają o Twoim Słowie. [140] »Twa obietnica sprawdza się dokładnie, Dlatego Twój sługa ją kocha. [141] »Jestem mało ważny i lekceważony, A jednak nie zapominam o Twych rozporządzeniach. [142] »Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, A Twoje Prawo jest prawdą. [143] »Dopadły mnie niedola i udręka, Lecz Twoje przykazania pozostały mą rozkoszą. [144] »Twoje postanowienia są sprawiedliwe na wieki, Uczyń mnie rozsądnym, abym ożył! [145] »Wołam z całego serca: Odpowiedz mi, PANIE! Będę przestrzegał Twoich ustaw. [146] »Wołam do Ciebie, wybaw mnie, A będę się trzymał Twoich postanowień! [147] »Wstaję przed świtem i wołam o pomoc - Wyczekuję Twego Słowa. [148] »Otwieram oczy, nim wyruszą nocne straże, Aby rozmyślać o Twej obietnicy. [149] »Wysłuchaj mego głosu według swej łaski, PANIE, Zgodnie z Twymi rozstrzygnięciami ożyw mnie! [150] »Przybliżyli się moi prześladowcy, Dalecy od Twego Prawa, [151] »Lecz Ty jesteś bliski, PANIE, A wszystkie Twe przykazania są prawdą. [152] »Od dawna wiedziałem o Twych postanowieniach, Że im nadałeś wartość wieczną. [153] »Wejrzyj na moją nędzę i wybaw mnie, proszę, Gdyż nie zapominam o Twoim Prawie! [154] »Prowadź moją sprawę i wykup mnie, Ożyw zgodnie z Twą obietnicą! [155] »Zbawienie jest dalekie od ludzi bezbożnych, Ponieważ nie szukają Twoich ustaw. [156] »Twoje miłosierdzie jest wielkie, o PANIE, Ożyw mnie według Twoich rozstrzygnięć! [157] »Liczni są moi prześladowcy i gnębiciele, Lecz ja nie odstępuję od Twych postanowień. [158] »Widzę niewiernych i czuję obrzydzenie, Ponieważ nie zważają na Twoją obietnicę. [159] »Zauważ, że kocham Twe rozporządzenia, PANIE - Ożyw mnie według Twojej łaski! [160] »Podstawą Twego Słowa jest prawda, A każde Twe sprawiedliwe rozstrzygnięcie trwa wiecznie. [161] »Książęta prześladują mnie zupełnie bez powodu, Lecz moje serce drży przed Twoim Słowem. [162] »Cieszę się z Twojej obietnicy tak bardzo Jak człowiek, który posiadł wielkie łupy. [163] »Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, Ale Twoje Prawo - kocham. [164] »Siedem razy dziennie wysławiam Cię Za Twe sprawiedliwe rozstrzygnięcia. [165] »Głęboki pokój czeka tych, którzy kochają Twe Prawo, Nie grozi im żadne potknięcie. [166] »Wyczekuję, PANIE, Twego wybawienia I spełniam Twoje przykazania. [167] »Z całej duszy przestrzegam Twoich postanowień - Darzę je głęboką miłością. [168] »Przestrzegam Twych rozstrzygnięć i Twych postanowień, Gdyż wszystkie moje drogi są Ci znane. [169] »Niech dotrze mój krzyk przed Twoje oblicze, PANIE, Udziel mi rozsądku zgodnie z Twoim Słowem! [170] »Niech dotrze me błaganie przed Twoje oblicze - Wybaw mnie zgodnie z Twoją obietnicą! [171] »Niech popłyną z mych ust pieśni uwielbienia, Gdyż uczysz mnie swoich ustaw. [172] »Niech mój język sławi Twoją obietnicę, Bo wszystkie Twe przykazania wyrażają sprawiedliwość. [173] »Niech Twoja ręka będzie mi pomocą, Ponieważ wybrałem Twe rozporządzenia! [174] »Tęsknię za Twoim wybawieniem, PANIE, A Twoje Prawo jest moją rozkoszą. [175] »Niech moja dusza żyje, aby Ciebie chwalić, A Twoje rozstrzygnięcia niech będą moim wsparciem! [176] »Chociaż zabłądziłem jak zagubiona owca, odszukaj swego sługę, Gdyż nie zapomniałem o Twoich przykazaniach. 
«  Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).