Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  2 Księga Mojżeszowa 5 2 Księga Mojżeszowa 6 2 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN zaś oznajmił Mojżeszowi: Teraz zobaczysz, co uczynię faraonowi. Zostanie zmuszony do wypuszczenia ludu, a nawet uczyni to pośpiesznie. [2] »Ponadto Bóg zapewnił Mojżesza: Ja jestem JHWH. [3] »Objawiłem się wprawdzie Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale mojego imienia, JHWH, nie dałem im jeszcze pojąć. [4] »Ustanowiłem również moje przymierze z nimi, by dać im ziemię Kanaan, ziemię ich wędrówek, w której byli gośćmi. [5] »Dotarło też do Mnie wzdychanie synów Izraela, których Egipcjanie zniewolili; wspomniałem o moim przymierzu. [6] »Dlatego powiedz synom Izraela: Ja jestem JHWH. Uwolnię was od ciężarów nałożonych przez Egipcjan, wybawię was z ich niewoli, wykupię was uniesionym ramieniem, za sprawą wielkich sądów. [7] »I przyjmę was sobie za lud, będę wam Bogiem i przekonacie się, że Ja, JHWH, jestem waszym Bogiem, który was wyprowadza spod ciężarów nałożonych przez Egipcjan. [8] »Wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi - dam ją wam na własność, Ja, JHWH. [9] »Tak też przemówił Mojżesz do synów Izraela, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu zniechęcenia oraz ciężkiej pracy. [10] »Mimo to PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [11] »Udaj się do faraona, króla Egiptu, i przemów do niego, by wypuścił synów Izraela ze swojego kraju. [12] »Mojżesz jednak wymawiał się wobec PANA: Skoro nie posłuchali mnie synowie Izraela, to jak mogę liczyć, że posłucha mnie faraon? Zwłaszcza, że mam trudności z wypowiadaniem się. [13] »W odpowiedzi PAN przemówił do Mojżesza i Aarona i rozkazał im iść zarówno do synów Izraela, jak i do faraona, króla Egiptu, i nadal dążyć do wyprowadzenia synów Izraela z ziemi egipskiej. [14] »Oto naczelnicy rodów swoich ojców: Synowie Rubena, pierworodnego Izraela: Henoch i Palu, Chesron i Karmi. To są rodziny Rubena. [15] »Synowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Saul, syn Kananejki. To są rodziny Symeona. [16] »Oto imiona synów Lewiego według ich rodowodów: Gerszon, Kahat i Merari. Lewi dożył stu trzydziestu siedmiu lat. [17] »Synowie Gerszona: Libni i Szimei, stosownie do ich rodzin. [18] »Synowie Kahata: Amram, Jishar, Chebron i Uzziel. Kahat dożył stu trzydziestu trzech lat. [19] »Synowie Merariego: Machli i Muszi. To są rodziny Lewiego, stosownie do ich rodowodów. [20] »Amram natomiast pojął za żonę swoją ciotkę Jokebed. Urodziła mu ona Aarona i Mojżesza. Sam Amram dożył stu trzydziestu siedmiu lat. [21] »Synowie Jishara: Korach, Nefeg i Zikri. [22] »Synowie Uzziela: Miszael, Elisafan i Sitri. [23] »Aaron natomiast pojął za żonę Eliszebę, córkę Aminadaba, a siostrę Nachszona. Urodziła mu ona Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara. [24] »Synowie Koracha: Asir, Elkana i Abiasaf. To są rodziny Koracha. [25] »Eleazar, syn Aarona, pojął za żonę jedną z córek Putiela, a ona urodziła mu Pinechasa. To są naczelnicy rodów lewickich, stosownie do ich rodzin. [26] »Tak przedstawia się ród Aarona i Mojżesza, do których PAN powiedział: Wyprowadźcie synów Izraela z ziemi egipskiej stosownie do ich zastępów. [27] »Właśnie oni, Mojżesz i Aaron, przemawiali do faraona, króla Egiptu, aby doprowadzić do wyzwolenia stamtąd synów Izraela. [28] »W dniu, kiedy PAN przemówił do Mojżesza w ziemi egipskiej, [29] »skierował PAN do niego takie słowa: Ja jestem PAN. Przekaż faraonowi, królowi Egiptu, wszystko, co Ja oznajmiam tobie! [30] »Mojżesz jednak wymawiał się przed PANEM: Ja mam trudności z wypowiadaniem się. Jak więc mogę liczyć na to, że faraon mnie posłucha? 
«  2 Księga Mojżeszowa 5 2 Księga Mojżeszowa 6 2 Księga Mojżeszowa 7  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).