Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 25
«  Księga Jeremiasza 24 Księga Jeremiasza 25 Księga Jeremiasza 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto Słowo dotyczące ludności Judy. Jeremiasz otrzymał je w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla Judy, który był pierwszym rokiem panowania Nebukadnesara, króla Babilonu. [2] »Prorok Jeremiasz przekazał to proroctwo całemu ludowi Judy oraz wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. Powiedział: [3] »Od trzynastego roku panowania Jozjasza, syna Amona, króla Judy, aż do dnia dzisiejszego, to jest przez dwadzieścia trzy lata, PAN kierował do mnie swe Słowo, a ja przekazywałem je wam nieprzerwanie. Wy jednak nie słuchaliście. [4] »PAN posyłał też do was nieustannie innych swoich proroków. Lecz wy żadnego z tych jego sług nie słuchaliście. W ogóle nie przejęliście się tym, by posłuchać. [5] »A On mówił: Zawróćcie, każdy ze swojej złej drogi. Porzućcie swoje złe czyny. Dzięki temu na zawsze, jak od wieków, mieszkać będziecie w ziemi, którą PAN dał wam i waszym ojcom. [6] »Nie chodźcie za obcymi bogami! Nie służcie im! Nie kłaniajcie się przed nimi! Nie pobudzajcie Mnie do gniewu dziełami swoich rąk, a wówczas nie uczynię wam nic złego. [7] »Wy jednak nie słuchaliście Mnie - oświadcza PAN. - Prowokowaliście Mnie dziełami swoich rąk na własną zgubę. [8] »Dlatego tak mówi PAN Zastępów: Ponieważ nie słuchaliście moich słów, [9] »to Ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona północne - oświadcza PAN. - Wezwę też Nebukadnesara, króla Babilonu, mojego sługę. Następnie sprowadzę ich wszystkich na tę ziemię, na jej mieszkańców i na wszystkie okoliczne narody. Zniszczę was i te narody zupełnie! Uczynię je przedmiotem zgrozy i zdumienia - i ruiną na zawsze. [10] »Sprawię, że umilkną u nich odgłosy wesela i radości, głos nowożeńca i jego wybranki, turkot żaren - i zgasną światła lamp. [11] »I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem. Zamieszkujące ją narody służyć będą królowi Babilonu siedemdziesiąt lat. [12] »A gdy dopełni się siedemdziesiąt lat, nawiedzę również króla Babilonu i jego naród za ich winę - oświadcza PAN. - Nawiedzę ziemię Chaldejczyków i obrócę ją w wieczną pustynię. [13] »I wypełnię względem ich ziemi wszystkie moje słowa, które o niej wypowiedziałem - wszystko, co zostało spisane na tym zwoju, a co prorokował Jeremiasz o wszystkich narodach. [14] »Bo i one same zostaną podbite. Ulegną silnym narodom i potężnym władcom. Odpłacę im stosownie do ich czynów, według dzieła ich rąk. [15] »Oto co powiedział do mnie PAN, Bóg Izraela: Weź z mojej ręki ten kielich napełniony winem gniewu. Napój nim wszystkie narody, do których sam cię wysyłam. [16] »Niech piją i niech się zataczają! Niech szaleją przed mieczem, który Ja między nie poślę. [17] »Wziąłem więc kielich z ręki PANA i napoiłem wszystkie narody, do których mnie PAN posłał. [18] »Napoiłem Jerozolimę i miasta Judy, jej królów i książąt, po to, by stały się rumowiskiem, przedmiotem zgrozy i zdumienia - i przekleństwem, jak dziś. [19] »Napoiłem faraona, króla Egiptu, jego sługi i książąt, cały jego lud [20] »i mieszkających tam ludzi z różnych stron. Napoiłem też wszystkich królów ziemi Us, wszystkich królów filistyńskich, władców Aszkelonu, Gazy i Ekronu, i pozostałych z Aszdodu. [21] »Napoiłem Edom i Moab, Ammonitów [22] »i wszystkich królów Tyru; wszystkich królów Sydonu i królów na wyspach za morzem. [23] »Napoiłem Dedan i Temę, Buz i wszystkich z najdalszych zakątków. [24] »Napoiłem wszystkich królów arabskich, wszystkich królów pomniejszych plemion zamieszkujących pustynię, [25] »wszystkich królów Zimry i wszystkich królów Elamu, wszystkich królów Medii [26] »i wszystkich królów Północy, bliskich i dalekich, jednego po drugim - i wszystkie królestwa świata, które są na powierzchni ziemi. A króla Babilonu napoiłem na końcu! [27] »I powiedz im: Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Pijcie i upijcie się, i wymiotujcie, i padnijcie, i nie powstańcie przed mieczem, który Ja między was posyłam! [28] »A jeśli ktoś odmówiłby wzięcia kielicha z twojej ręki, jeśli byliby tacy, którzy nie chcieliby pić, to powiedz im: Tak mówi PAN Zastępów: Musicie pić! [29] »Rozpoczynam rozprawę w mieście, nad którym wzywano mego imienia, a wy mielibyście ujść bezkarnie? Nie ujdziecie bezkarnie! Właśnie wzywam miecz przeciwko wszystkim mieszkańcom ziemi - oświadcza PAN Zastępów. -  [30] »Prorokuj o tym wszystkim. Mów do nich: PAN grzmi z wysoka, ze swej świętej siedziby wydaje swój głos! Grzmi potężnie nad swoją niwą, podnosi okrzyk niczym wojsko w marszu i kieruje go w stronę wszystkich mieszkańców ziemi. [31] »Zgiełk dociera na krańce świata, gdyż PAN wiedzie spór z narodami, sądzi się z wszelkim ciałem! A bezbożni? Wydał ich pod miecz - oświadcza PAN. [32] »Tak mówi PAN Zastępów: Oto nieszczęście przechodzi z narodu na naród, wielka burza zrywa się z zakątków ziemi. [33] »Zabici przez PANA leżeć będą w tym dniu od krańca ziemi aż po kraniec! Nikt nie będzie po nich płakał. Nikt nie będzie ich zbierał ani grzebał. Będą oni jak nawóz na polu! [34] »Zawódźcie, pasterze, i krzyczcie! Tarzajcie się, przewodnicy owiec! Tak, nadeszły dni waszej rzezi. Potrzaskam was na kawałki jak drogocenne naczynia! [35] »I nie będzie ucieczki dla pasterzy ani ratunku dla przewodników owiec. [36] »Słuchaj! Krzyk pasterzy! Zawodzenie przewodników owiec! To PAN pustoszy ich pastwisko! [37] »Zamrą głosy na niwach spokojnych. Żar gniewu PANA położy im kres. [38] »Opuścił swą kryjówkę jak lew! Tak! Ich ziemia stała się pustkowiem z powodu żaru udręczenia, z powodu żaru Jego gniewu. 
«  Księga Jeremiasza 24 Księga Jeremiasza 25 Księga Jeremiasza 26  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).