Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 33
«  Księga Jeremiasza 32 Księga Jeremiasza 33 Księga Jeremiasza 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto Słowo, które po raz kolejny skierował PAN do Jeremiasza, gdy był przetrzymywany na dziedzińcu wartowni: [2] »Tak mówi PAN, Stwórca [ziemi], PAN, który ją ukształtował i umocnił, Ten, którego imię brzmi JHWH: [3] »Wołaj do Mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom! [4] »Bo tak mówi PAN, Bóg Izraela, o domach tego miasta i domach królów Judy, zburzonych dla wzmocnienia wałów i dla wsparcia obrony; [5] »tak mówi do przystępujących do walki z Chaldejczykami i do zapełniających gruzy trupami tych, których zabiłem w gniewie i wzburzeniu, gdyż zakryłem swą twarz przed tym miastem z powodu całej jego niegodziwości: [6] »Oto Ja jeszcze uzdrowię to miasto. Uleczę jego mieszkańców. Użyczę mu pokoju i dochowam wierności. [7] »Przywrócę powodzenie Judzie i Izraelowi. Odbuduję ich dawną świetność. [8] »I oczyszczę ich z całej ich winy. Bo zgrzeszyli przeciwko Mnie. Odstąpili ode Mnie. Przebaczę im wszystkie przewinienia, ich grzech i ich bunt wobec Mnie. [9] »Będzie to dla Mnie radością i wzbudzi to pieśń pochwalną. Uświetni też mą wielkość wobec wszystkich narodów, bo usłyszą o dobru, które im wyświadczę. Wówczas przestraszą się i zadrżą, widząc szczęście i pokój, których udzielę temu miastu. [10] »Tak mówi PAN: Jeszcze na tym miejscu, które nazywacie pustkowiem bez ludzi i bydła, jeszcze w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy - całkiem wyludnionych, bez jednego zwierzęcia -  [11] »słychać będzie dźwięki wesela. Zabrzmi radosny głos nowożeńca. Zawtóruje mu jego wybranka. Śpiewać będą: Dziękujcie PANU Zastępów, ponieważ dobry jest PAN, a Jego łaska jest wieczna! Słychać też będzie niosących do świątyni PANA ofiary dziękczynne, ponieważ przywrócę tej ziemi jej dawne powodzenie - mówi PAN. [12] »Tak mówi PAN Zastępów: Jeszcze będą na tym miejscu - spustoszonym, bez ludzi i bydła, i przy wszystkich jego miastach - niwy dla pasterzy dających wypoczynek swym stadom. [13] »Jeszcze w miastach pogórza i Szefeli, w miastach Negebu i w ziemi Beniamina, w okolicach Jerozolimy i w miastach Judy będą przechodziły stada pod rękami liczących - mówi PAN. [14] »Oto idą dni - oświadcza PAN - gdy spełnię obietnicę, którą złożyłem domowi Izraela i domowi Judy. [15] »W tych dniach i w tym czasie sprawię, że wyrośnie Dawidowi sprawiedliwa Latorośl. Zaprowadzi On prawo i sprawiedliwość na ziemi. [16] »W tych dniach Juda będzie wybawiony, a Jerozolima będzie cieszyć się bezpieczeństwem. A oto, jak będą ją nazywać: PAN naszą sprawiedliwością. [17] »Tak bowiem mówi PAN: Nie zabraknie Dawidowi mężczyzny, który by zasiadał na tronie domu Izraela. [18] »I kapłanom lewickim nie zabraknie mężczyzny, który by Mi składał całopalenia, ofiary z pokarmów i ofiary krwawe - po wszystkie dni. [19] »Następnie PAN skierował do Jeremiasza Słowo tej treści: [20] »Tak mówi PAN: Gdybyście zdołali zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, tak aby nie było dnia ani nocy w ich porze, [21] »to można by pomyśleć, że uda się zerwać moje przymierze z Dawidem, moim sługą, i że zabraknie mu syna, który by panował na jego tronie, albo kapłanów lewickich na moje usługi. [22] »Jak niezliczone są zastępy niebios i jak niezmierzony piasek morski, tak liczne będzie potomstwo Dawida, mojego sługi, oraz Lewici, którzy Mi służą. [23] »Oto Słowo, które PAN skierował do Jeremiasza: [24] »Czy zauważyłeś, co mówi ten lud? Powtarzają: PAN wybrał u nich dwa rody; już je jednak odrzucił! I tak wzgardzili mym ludem. Przestali go nawet uważać za naród. [25] »Jednak PAN mówi tak: Jak zawarłem przymierze z dniem i nocą i jak ustanowiłem prawa nieba i ziemi, [26] »tak nie odrzucę potomków Jakuba ani Dawida, mojego sługi. Od niego pochodzić będą panujący nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba, bo przywrócę im powodzenie i okażę im miłosierdzie. 
«  Księga Jeremiasza 32 Księga Jeremiasza 33 Księga Jeremiasza 34  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).