Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 48
«  Księga Ezechiela 47 Księga Ezechiela 48 Księga Daniela 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto podział ziemi według nazw plemion: Od kresów północnych, to jest od drogi wiodącej do Chetlon i dalej do Chamat i Chasar-Enon, od północnych granic Damaszku, biegnących przy Chamat, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Dan. [2] »Wzdłuż terytoriów Dana, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Aszer. [3] »Wzdłuż terytoriów Aszera, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Naftali. [4] »Wzdłuż terytoriów Naftalego, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Manasses. [5] »Wzdłuż terytoriów Manassesa, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Efraim. [6] »Wzdłuż terytoriów Efraima, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Ruben. [7] »Wzdłuż terytoriów Rubena, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Juda. [8] »Wzdłuż terytoriów Judy, ze wschodu na zachód, rozciągać się będzie obszar, który złożycie w darze PANU: dwadzieścia pięć tysięcy łokci wszerz, a w kierunku z północy na południe mierzący tyle, ile obszary innych plemion. W środku tego obszaru wznosić się będzie świątynia. [9] »Szczególny dar w postaci ziemi, który złożycie PANU, będzie miał dwadzieścia pięć tysięcy łokci długości i dwadzieścia tysięcy łokci szerokości. [10] »Ten święty szczególny dar podzielony będzie w następujący sposób: Od strony północnej pas długości dwudziestu pięciu tysięcy łokci przypadnie kapłanon. A tak będzie podzielony: Od strony zachodniej na wschód będzie mierzył dziesięć tysięcy. Od strony wschodniej na zachód też będzie mierzył dziesięć tysięcy łokci. Między tymi częściami, w środku obszaru mierzącego pięć tysięcy łokci, wznosić się będzie świątynia PANA. W sumie, od strony południowej będzie to znów dwadzieścia pięć tysięcy łokci długości. [11] »Obszar ten przypadnie kapłanom, wyświęconym potomkom Sadoka, którzy nie odstąpili ode Mnie, lecz - w przeciwieństwie do Lewitów - wiernie Mi służyli nawet w okresie odstępstwa synów Izraela. [12] »Obszar ten więc będzie stanowił dla nich szczególny dar w obrębie szczególnego daru, największą świętość, a rozciągać się będzie aż do granic terytoriów Lewitów. [13] »Lewici otrzymają swój dział na północ od działu kapłanów. Będzie on mierzył dwadzieścia pięć tysięcy łokci wzdłuż i dziesięć tysięcy łokci wszerz na całej swej długości. [14] »Z tej pierwociny ziemi nie będą nic odsprzedawać, nic zamieniać ani nic przenosić, gdyż ona jest poświęcona PANU. [15] »Natomiast pas pięciu tysięcy łokci na południe od działu kapłanów, mierzący również dwadzieścia pięć tysięcy łokci, będzie obszarem wspólnym dla wszystkich, przeznaczonym pod zabudowę, tereny pasterskie i rolnicze. Miasto będzie pośrodku. [16] »Co do rozmiarów miasta, będzie to kwadrat o boku czterech tysięcy pięciuset łokci. [17] »Wokół miasta będzie wolna przestrzeń dwustu pięćdziesięciu łokci z każdej strony, [18] »a pozostała część leżąca przy świętym szczególnym darze, to znaczy dziesięć tysięcy łokci na wschód i dziesięć tysięcy łokci na zachód, przeznaczona będzie pod uprawy. Plony z tej części dostarczać będą wyżywienia dla pracowników miasta. [19] »Właśnie ci pracownicy, pochodzący z różnych plemion Izraela, będą ten pas ziemi uprawiać. [20] »Cały szczególny dar w postaci ziemi mierzyć będzie dwadzieścia pięć tysięcy łokci wzdłuż i dwadzieścia pięć tysięcy łokci wszerz; będzie to kwadrat. Obejmować on będzie święty szczególny dar oraz własność miasta. [21] »A to, co pozostanie z obu stron świętego szczególnego daru i własności miasta, to znaczy pas o szerokości dwudziestu pięciu tysięcy łokci, licząc z północy na południe, i ciągnący się na zachód aż do morza, oraz podobnie szeroki pas od wschodu ciągnący się aż do granicy wschodniej, będzie należał do panującego. Święty szczególny dar i świątynia ze swoim przybytkiem leżeć będą pośrodku. [22] »Dobra panującego będą odrębne od obszarów przekazanych Lewitom i odrębne od terenów oddanych na własność położonemu w ich obrębie miastu. Wszystkie one znajdować się będą między działem Judy i Beniamina. [23] »Co do reszty plemion: Dalej na południe, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Beniamin. [24] »Wzdłuż terytoriów Beniamina, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Symeon. [25] »Wzdłuż terytoriów Symeona, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Issachar. [26] »Wzdłuż terytoriów Issachara, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Zebulon. [27] »Wzdłuż terytoriów Zebulona, ze wschodu na zachód, swój dział otrzyma Gad. [28] »Terytoria Gada rozciągać się będą aż do granicy południowej w Negebie, biegnącej od Tamar do Meribat-Kadesz, wzdłuż Potoku Egipskiego aż po Morze Wielkie. [29] »To jest ziemia, którą losem przydzielicie na dziedziczną własność plemionom Izraela, i taki jest jej podział - oświadcza Wszechmocny PAN. [30] »Samo miasto zbudowane będzie na planie kwadratu. Od północy jego bok mierzyć będzie cztery tysiące pięćset łokci. [31] »Bramy miasta nosić będą nazwy pochodzące od imion plemion Izraela. W murze północnym będą to bramy: Rubena, Judy i Lewiego. [32] »Od strony wschodniej, mierzącej cztery tysiące pięćset łokci, do miasta prowadzić będą trzy bramy: Józefa, Beniamina i Dana. [33] »Strona południowa, długości czterech tysięcy pięciuset łokci, będzie zaopatrzona w trzy bramy: Symeona, Issachara i Zebulona. [34] »I w końcu od strony zachodniej, mierzącej cztery tysiące pięćset łokci, trzy bramy zwać się będą bramami Gada, Aszera i Naftalego. [35] »Obwód miasta mierzyć będzie osiemnaście tysięcy łokci. A nazwa miasta od teraz brzmieć będzie: PAN tam mieszka. 
«  Księga Ezechiela 47 Księga Ezechiela 48 Księga Daniela 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).