«  Księga Joela 3 Księga Amosa 1 Księga Amosa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowa Amosa, który był jednym z hodowców owiec w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu. Było to w czasach Uzjasza, króla judzkiego, oraz w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, dwa lata przed trzęsieniem ziemi. [2] »Powiedział on: PAN ryczy jak lew z Syjonu i z Jerozolimy wydaje swój głos, lament ogarnia niwy pasterzy, a szczyt Karmelu usycha. [3] »Tak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Damaszku i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż żelaznymi saniami stratowali Gilead. [4] »Dlatego rzucę ogień na dom Chazaela i strawi on pałace Ben-Hadada. [5] »Połamię zawory Damaszku, wytnę mieszkańców z Bikat-Awen wraz z dzierżącym berło Bet-Eden. I lud Aramu pójdzie na wygnanie do Kir - mówi PAN. [6] »Tak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Gazy i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż uprowadzili całą ludność, by ją następnie wydać Edomowi. [7] »Dlatego rzucę ogień na mury Gazy i strawi jej pałace. [8] »Wytnę mieszkańców z Aszdodu i dzierżącego berło Aszkelonu. Zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi i wygubię resztę Filistynów - mówi Wszechmocny PAN. [9] »Tak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Tyru i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż wszystkich uprowadzonych wydali Edomowi, zapominając o bratnim przymierzu. [10] »Dlatego rzucę ogień na mury Tyru i strawi on jego pałace. [11] »Tak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Edomu i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż ścigał mieczem swego brata, stłumił swoją litość, wciąż pałał gniewem i ustawicznie podsycał swą wściekłość. [12] »Dlatego rzucę ogień na Teman i strawi on pałace Bosry. [13] »Tak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Ammonitów i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż rozpruwali brzemienne Gileadu, aby poszerzyć własne granice. [14] »Dlatego rozpalę ogień na murze Rabby i strawi on jej pałace - przy zgiełku w dniu bitwy, w wichrze, w dniu huraganu. [15] »I pójdzie ich król na zesłanie, on, a z nim jego książęta - mówi PAN. 
«  Księga Joela 3 Księga Amosa 1 Księga Amosa 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).