Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18 4 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN zaś powiedział do Aarona: Ty, twoi synowie i twój ród będziecie ponosić odpowiedzialność za uchybienia popełnione w świątyni. Ty też i twoi synowie będziecie ponosić winę za uchybienia popełnione przy sprawowaniu posług kapłańskich. [2] »Lecz także twoim braciom, plemieniu Lewiego, rodowi twojego ojca, pozwól służyć przy sobie. Niech dołączą do ciebie i niech ci pomagają w czasie, gdy ty i twoi synowie będziecie służyć przed namiotem spotkania. [3] »Niech pełnią zlecone im przez ciebie obowiązki i doglądają całego namiotu, ale do świętych sprzętów i do ołtarza niech się nie zbliżają, aby nie spotkała ich śmierć, zarówno ich, jak i was. [4] »Niech dołączą do ciebie i pełnią obowiązki związane z namiotem spotkania oraz z całą służbą w namiocie, osoby zaś nieupoważnione niech się do was nie zbliżają. [5] »Co do was, pełnijcie służbę związaną z miejscem świętym i służbę przy ołtarzu, aby już nie wybuchł gniew na synów Izraela. [6] »Oto Ja wziąłem waszych braci, Lewitów, spośród synów Izraela i przekazałem ich, jako oddanych PANU, jako dar dla was, aby wykonywali służbę przy namiocie spotkania. [7] »Ty zaś i twoi synowie spełniać będziecie powinności waszego kapłaństwa w każdej sprawie dotyczącej ołtarza oraz tego, co jest wewnątrz, poza zasłoną - o to będziecie się troszczyć. Wasze kapłaństwo daję wam jako dar. Jeśli do miejsc tylko dla was dostępnych zbliży się ktoś nieupoważniony, poniesie śmierć. [8] »PAN przemówił dalej do Aarona: Oto Ja powierzam twojej pieczy składane Mi szczególne dary, związane ze wszystkim, co poświęcają Mi synowie Izraela. Przekazuję je tobie i twoim synom z racji namaszczenia, na mocy wieczystej ustawy. [9] »Z rzeczy najświętszych, zachowanych od ognia, do ciebie należeć będą wszystkie najświętsze dary związane z ofiarami z pokarmów, ofiarami za grzech i ofiarami za przewinienie składanymi Mi przez lud. Należeć one będą do ciebie i do twoich synów. [10] »Będziesz je spożywał w miejscu najświętszym, to znaczy będzie je spożywał każdy mężczyzna, ponieważ będzie to dla was świętością. [11] »Poza tym należeć do ciebie będą szczególne dary synów Izraela składane przy ofiarach kołysanych. Przekazuję je tobie oraz twoim synom i córkom na mocy wieczystej ustawy. Będzie mógł je spożywać każdy pozostający w czystości mieszkaniec twego domu. [12] »Przekazuję też tobie wszystko, co najlepsze z nowo tłoczonej oliwy, z moszczu i ze zboża, wszystkie składane Mi przez lud pierwociny. [13] »Pierwsze plony wszystkiego, czym obrodzi ziemia, a co składane jest PANU, będą należeć do ciebie. Będzie mógł je spożywać każdy pozostający w czystości mieszkaniec twego domu. [14] »Dalej, do ciebie należeć będzie wszystko, co w Izraelu zostanie Mi ofiarowane na stałe. [15] »Twoim będzie składany Mi w ofierze pierwszy potomek wszelkiego łona, czy to człowiek, czy zwierzę. Pierworodny z ludzi musi być wykupiony, wykupisz też pierworodne ze zwierząt nieczystych. [16] »Okup za jednomiesięczne zwierzę, według twojego oszacowania, wynosić będzie pięć sykli w srebrze według sykla świątynnego, który równa się dwudziestu gerom. [17] »Pierworodne z bydła, pierworodne z owiec lub pierworodne z kóz nie będzie mogło być wykupione. Te zwierzęta są święte. Ich krwią skropisz ołtarz, a ich tłuszcz spalisz jako wdzięczny dar dla PANA, woń miłą PANU. [18] »Natomiast do ciebie należeć będzie ich mięso, podobnie jak mostek ofiary kołysanej i jak prawa łopatka. [19] »Wszystkie szczególne dary wnoszone przy rzeczach poświęconych, które synowie Izraela składać będą PANU, daję tobie, twoim synom i córkom na mocy wieczystej ustawy. Jest to wieczyste przymierze soli ustanowione przed PANEM dla ciebie i dla twojego potomstwa. [20] »PAN powiedział też do Aarona: W ich ziemi nie będziesz dziedziczył i nie będziesz miał wśród nich działu. Ja jestem twoim działem i twoim dziedzictwem wśród synów Izraela. [21] »A co do synów Lewiego, dałem im w ramach dziedzictwa każdą dziesięcinę w Izraelu, w zamian za służbę, którą pełnią w namiocie spotkania. [22] »Synowie Izraela nie będą już przystępować do namiotu spotkania, aby nie popełnić grzechu i nie narazić się na śmierć. [23] »Tylko Lewici będą służyć w namiocie spotkania i oni będą ponosić odpowiedzialność za swoje uchybienia. Jest to wieczysta ustawa dla waszych przyszłych pokoleń. Wśród synów Izraela nie będą posiadać dziedzictwa, [24] »gdyż w ramach ich dziedzictwa przekazuję im dziesięcinę synów Izraela, którą w szczególnym darze składają PANU. Właśnie dlatego powiedziałem, że Lewici nie będą posiadali dziedzictwa wśród synów Izraela. [25] »PAN przemówił też do Mojżesza: [26] »Przekaż Lewitom te słowa: Gdy będziecie od synów Izraela pobierać dziesięcinę, którą dałem wam jako dziedzictwo, to od tej dziesięciny i wy złóżcie dziesięcinę jako szczególny dar dla PANA. [27] »Dar ten zostanie wam poczytany jako dar ziarna z klepiska i jako pełna zawartość z tłoczni. [28] »W ten sposób i wy złożycie PANU szczególny dar ze wszystkich pobieranych przez was dziesięcin synów Izraela, a złożycie ją PANU, to jest kapłanowi Aaronowi. [29] »Ze wszystkich składanych wam darów wy też złożycie szczególny dar PANU, w pełnym wymiarze, z części ofiarowanej przez lud, ze wszystkiego, co najlepsze. [30] »Powiedz im także: Gdy złożycie szczególny dar z tej najlepszej części, to reszta zostanie poczytana Lewitom za plon z klepiska oraz za uzysk z tłoczni. [31] »Będziecie to mogli spożywać na każdym miejscu, wy i wasze rodziny, gdyż jest to wasza zapłata za służbę w namiocie spotkania. [32] »Gdy w swoim szczególnym darze złożycie to, co z przekazanych wam darów najlepsze, wówczas będziecie wolni od grzechu, nie zbezcześcicie tego, co zostało poświęcone przez synów Izraela i nie narazicie się na śmierć. 
«  4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18 4 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).