Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 26
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(25:19) Po tej pladze (26:1) PAN powiedział do Mojżesza i do Eleazara, syna kapłana Aarona: [2] »Sporządźcie spis całego zgromadzenia synów Izraela od dwudziestego roku życia wzwyż według ich rodów, wszystkich w Izraelu zdolnych do służby wojskowej. [3] »Mojżesz i kapłan Eleazar przekazali więc Izraelitom na stepach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha: [4] »Sporządźcie spis mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, tak jak PAN polecił Mojżeszowi. Oto synowie Izraela, którzy wyszli z ziemi egipskiej: [5] »Ruben, pierworodny Izraela. Synowie Rubena to: Henoch i od niego rodzina Henochitów, Palu i od niego rodzina Paluitów; [6] »Chesron i od niego rodzina Chesronitów oraz Karmi i od niego rodzina Karmitów. [7] »Oto rodziny Rubenitów. Spisem objęto wśród nich czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści osób. [8] »Synem Palu był Eliab, [9] »a synami Eliaba: Nemuel, Datan i Abiram. Był to ten Datan i Abiram, którzy - powołani przez zgromadzenie - zbuntowali się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi wtedy, gdy zbuntowali się przeciw PANU zwolennicy Koracha. [10] »Wtedy też rozstąpiła się ziemia, pochłonęła buntowników wraz z Korachem, a jego zwolenników - dwustu pięćdziesięciu ludzi - pochłonął ogień i w ten sposób stali się przestrogą. [11] »Synowie Koracha jednak wówczas nie pomarli. [12] »Synowie Symeona według ich rodzin to: Nemuel i od niego rodzina Nemuelitów, Jamin i od niego rodzina Jaminitów, Jakin i od niego rodzina Jakinitów, [13] »Zerach i od niego rodzina Zerachitów, Saul i od niego rodzina Saulitów. [14] »To są rodziny Symeonitów - dwadzieścia dwa tysiące dwieście osób. [15] »Synowie Gada według ich rodzin to: Sefon i od niego rodzina Sefonitów, Chagi i od niego rodzina Chagitów, Szuni i od niego rodzina Szunitów, [16] »Ozni i od niego rodzina Oznitów, Eri i od niego rodzina Erytów; [17] »Aroda i od niego rodzina Arodytów, oraz Areli i od niego rodzina Arelitów. [18] »To są rodziny synów Gada. Spisem objęto wśród nich czterdzieści tysięcy pięćset osób. [19] »Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan zmarli w ziemi Kanaan. [20] »Synowie Judy zatem to według ich rodzin: Szela i od niego rodzina Szelitów, Peres i od niego rodzina Peresytów, Zerach i od niego rodzina Zerachitów. [21] »Synami Peresa byli: Chesron i od niego rodzina Chesronitów, Chamul i od niego rodzina Chamulitów. [22] »To są rodziny synów Judy. Spisem objęto wśród nich siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osób. [23] »Synami Issachara według ich rodzin byli: Tola i od niego rodzina Tolaitów, Puwa i od niego rodzina Puwitów, [24] »Jaszub i od niego rodzina Jaszubitów, Szimron i od niego rodzina Szimronitów. [25] »To są rodziny synów Issachara. Spisem objęto wśród nich sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osób. [26] »Synami Zebulona według ich rodzin byli: Sered i od niego rodzina Seredytów, Elon i od niego rodzina Elonitów, Jachleel i od niego rodzina Jachleelitów. [27] »To są rodziny synów Zebulona. Spisem objęto wśród nich sześćdziesiąt tysięcy pięćset osób. [28] »Synami Józefa według ich rodzin byli Manasses i Efraim. [29] »Synowie Manassesa to: Makir i od niego rodzina Makirytów. A ponieważ Makir zrodził Gileada, to od Gileada bierze początek rodzina Gileadytów. [30] »A oto synowie Gileada: Jezer i od niego rodzina Jezerytów, Chelek i od niego rodzina Chelekitów, [31] »Asriel i od niego rodzina Asrielitów, Szekem i od niego rodzina Szekemitów, [32] »Szemida i od niego rodzina Szemidaitów, Chefer i od niego rodzina Cheferytów. [33] »Selofchad, syn Chefera, nie miał synów, miał jedynie córki. Ich imiona to: Machla i Noa oraz Chogla, Milka i Tirsa. [34] »Oto rodziny Manassesa. Spisem objęto wśród nich pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osób. [35] »Oto rodziny synów Efraima: Szutelach i od niego rodzina Szutelachitów, Beker i od niego rodzina Bekerytów, Tachan i od niego rodzina Tachanitów. [36] »A to są synowie Szutelacha: Eran i od niego rodzina Eranitów. [37] »Oto rodziny synów Efraima. Spisem objęto wśród nich trzydzieści dwa tysiące pięćset osób. To byli zatem synowie Józefa według ich rodzin. [38] »Synami Beniamina według ich rodzin byli: Bela i od niego rodzina Belaitów, Aszbel i od niego rodzina Aszbelitów, Achiram i od niego rodzina Achiramitów, [39] »Szufam i od niego rodzina Szufamitów, Chufam i od niego rodzina Chufamitów. [40] »A synami Beli byli Ard i Naaman: od Arda pochodzi rodzina Ardytów, a od Naamana rodzina Naamanitów. [41] »Oto synowie Beniamina według ich rodzin. Spisem objęto wśród nich czterdzieści pięć tysięcy sześćset osób. [42] »To są synowie Dana według ich rodzin: Szucham i od niego rodzina Szuchamitów. Tak się przedstawia sprawa rodzin Dana. [43] »Wśród wszystkich rodzin Szuchamitów spisem objęto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osób. [44] »Synowie Aszera według ich rodzin to: Jimna i od niego rodzina Jimnitów, Jiszwa i od niego rodzina Jiszwitów, Beria i od niego rodzina Beriaitów. [45] »Od synów Berii, od Chebera bierze początek rodzina Cheberytów, od Malkiela zaś rodzina Malkielitów. [46] »A córce Aszera było na imię Sarach. [47] »Oto rodziny synów Aszera. Spisem objęto wśród nich pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osób. [48] »Synowie Naftalego według ich rodzin to: Jachseel i od niego rodzina Jachseelitów, Guni i od niego rodzina Gunitów, [49] »Jeser i od niego rodzina Jeserytów, Szilem i od niego rodzina Szilemitów. [50] »Oto rodziny Naftalego według ich rodzin objętych spisem. Było ich czterdzieści pięć tysięcy czterysta osób. [51] »Wszystkich spisanych Izraelitów było sześćset jeden tysięcy siedemset trzydzieści osób. [52] »PAN przemówił następnie do Mojżesza tymi słowy: [53] »Między tych spisanych, według liczby ich imion, podzielona zostanie w dziedziczne posiadanie ziemia. [54] »Liczniejszemu powiększysz dziedzictwo, mniej licznemu pomniejszysz dziedzictwo. Dziedzictwo każdego odpowiadać będzie danym ze spisu. [55] »Ziemia zaś zostanie rozdzielona przez losowanie. Otrzymają oni dziedzictwo według imion plemion swoich ojców. [56] »Dziedzictwo liczniejszych i mniej licznych zostanie rozdzielone zgodnie z losem. [57] »A oto Lewici objęci spisem według ich rodzin: Gerszon i od niego rodzina Gerszonitów, Kehat i od niego rodzina Kehatytów, Merari i od niego rodzina Merarytów. [58] »To zaś rodziny Lewiego: rodzina Libnitów, rodzina Hebronitów, rodzina Machlitów, rodzina Muszytów i rodzina Korachitów. Kehat był ojcem Amrama. [59] »Żonie Amrama było na imię Jokebed. Była ona córką Lewiego, która urodziła mu się w Egipcie. Urodziła ona Amramowi Aarona i Mojżesza oraz ich siostrę Miriam. [60] »Aaronowi urodzili się Nadab i Abihu oraz Eleazar i Itamar. [61] »Nadaba i Abihu spotkała śmierć, gdy złożyli niewłaściwy ogień przed obliczem PANA. [62] »Co do objętych spisem, było ich dwadzieścia trzy tysiące wszystkich mężczyzn od jednego miesiąca życia wzwyż. Nie zostali oni ujęci w spisie wraz z pozostałymi Izraelitami, ponieważ nie dano im pośród nich dziedzictwa. [63] »Tak zatem przedstawia się sprawa spisu dokonanego przez Mojżesza i kapłana Eleazara. Ten spis Izraela sporządzili oni na stepach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. [64] »Wśród spisanych nie było nikogo objętego spisem wcześniejszym, to jest gdy Mojżesz i kapłan Aaron spisywali Izraela na pustyni Synaj. [65] »Nie było zaś nikogo dlatego, że PAN powiedział o spisanych wówczas, że muszą oni wymrzeć na pustyni. Nie pozostał zatem nikt oprócz Kaleba, syna Jefunego, i Jozuego, syna Nuna. 
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).