Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 3
«  4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto dzieje Aarona i Mojżesza w czasie, gdy PAN przemawiał do Mojżesza na górze Synaj. [2] »Synami Aarona byli: Nadab, pierworodny, Abihu, Eleazar i Itamar. [3] »Ci synowie Aarona zostali namaszczeni na kapłanów i wprowadzeni w swój urząd. [4] »Nadab i Abihu zostali jednak pozbawieni życia w obecności PANA, gdy zbliżyli się do PANA na pustyni Synaj z niewłaściwym ogniem. Nie mieli oni synów. Służbę kapłańską pełnili zatem przy swoim ojcu Aaronie Eleazar i Itamar. [5] »Wówczas PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [6] »Sprowadź plemię Lewiego, postaw je przed obliczem kapłana Aarona i przekaż mu je do usług. [7] »Niech wspierają go w jego zadaniach i spełniają powinności całego zgromadzenia względem namiotu spotkania; niech służą w przybytku, [8] »strzegą wszystkich sprzętów namiotu spotkania i spełniają obowiązki synów Izraela związane ze służbą w przybytku. [9] »Lewitów poruczysz Aaronowi oraz jego synom. Będą mu oni całkowicie oddani jako przedstawiciele synów Izraela. [10] »Aarona natomiast oraz jego synów ustanowisz, aby pełnili obowiązki kapłańskie, obcy zaś, który by się zbliżył, poniesie śmierć. [11] »PAN przemówił też do Mojżesza tymi słowy: [12] »Oto Ja biorę sobie Lewitów spośród synów Izraela w zamian za każdego pierworodnego, który u synów Izraela otwiera łono matki. Lewici zatem będą należeli do Mnie, [13] »ponieważ do Mnie należy każdy pierworodny. W dniu, w którym pozbawiłem życia każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, poświęciłem też sobie każdego pierworodnego w Izraelu, od człowieka po bydlę. To, co pierworodne, ma należeć do Mnie - Ja jestem PAN. [14] »Następnie PAN przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj tymi słowy: [15] »Spisz wszystkich mężczyzn plemienia Lewiego w porządku ich rodów i rodzin, liczących miesiąc życia oraz starszych. [16] »Mojżesz postąpił zgodnie z poleceniem PANA, dokładnie tak, jak mu nakazano. [17] »Synami Lewiego według swoich imion byli: Gerszon, Kehat i Merari. [18] »A oto imiona synów Gerszona w porządku swoich rodzin: Libni i Szimei. [19] »Synowie Kehata w porządku swoich rodzin to: Amram, Jishar, Hebron i Uzziel. [20] »Synowie zaś Merariego w porządku swoich rodzin to: Machli i Muszi. To są rodziny Lewiego według swoich rodów. [21] »Do Gerszona należą rodziny Libnitów i Szimeitów - to są rodziny Gerszonitów. [22] »Liczba spisanych mężczyzn w wieku od miesiąca wzwyż wynosiła w ich przypadku siedem tysięcy pięciuset. [23] »Rodziny Gerszonitów będą obozować za przybytkiem po jego zachodniej stronie. [24] »Księciem rodu Gerszonitów będzie Eliasaf, syn Laela. [25] »Pod strażą synów Gerszona, jeśli chodzi o namiot spotkania, będzie przybytek, a dokładnie namiot, jego okrycie i kotara u wejścia do namiotu spotkania. [26] »Ponadto pod ich strażą będą osłony dziedzińca, kotara do wejścia na dziedziniec otaczający przybytek i ołtarz, oraz podtrzymujące ogrodzenie sznury. [27] »Do Kehata należą rodziny Amramitów, Jisharytów, Hebronitów i Uzzielitów - to są rodziny Kehatytów. [28] »Liczba wszystkich mężczyzn, w wieku od miesiąca wzwyż, wynosiła w ich przypadku osiem tysięcy sześciuset ludzi pełniących służbę w świątyni. [29] »Rodziny synów Kehata będą obozowały po południowej stronie przybytku. [30] »Księciem rodu Kehatytów będzie Elisafan, syn Uzziela. [31] »Pod ich strażą będzie skrzynia, stół, świecznik, ołtarze, święte sprzęty potrzebne do pełnienia służby oraz kotara z jej osprzętem. [32] »Księciem książąt Lewiego będzie Eleazar, syn kapłana Aarona. Będzie on sprawował nadzór nad pełniącymi służbę w świątyni. [33] »Do Merariego należą rodziny Machlitów oraz Muszytów - to są rodziny Merarytów. [34] »Liczba wszystkich spisanych u nich mężczyzn w wieku od miesiąca wzwyż wynosiła sześć tysięcy dwustu. [35] »Księciem rodu Merarytów będzie Suriel, syn Abichaila. Obozować oni będą po północnej stronie przybytku. [36] »Pod nadzorem Merarytów będą deski przybytku, jego poprzeczki i słupy, jego podstawy, wszystkie sprzęty wraz z ich oprzyrządowaniem. [37] »Ponadto słupy wokół dziedzińca, ich podstawy, ich kołki oraz sznury. [38] »Przed przybytkiem, po stronie wschodniej, naprzeciw namiotu spotkania, będą obozowali Mojżesz i Aaron oraz jego synowie pełniący straż w świątyni w zastępstwie za synów Izraela - jeśliby zaś zbliżył się obcy, poniesie śmierć. [39] »Wszystkich spisanych Lewitów, których przeglądu dokonał Mojżesz i Aaron w porządku ich rodzin, zgodnie z poleceniem PANA, wszystkich mężczyzn zatem w wieku od miesiąca wzwyż, były dwadzieścia dwa tysiące. [40] »Następnie PAN powiedział do Mojżesza: Spisz wszystkich pierworodnych mężczyzn w Izraelu, w wieku od miesiąca wzwyż, i odnotuj liczbę ich imion. [41] »Potem wydzielisz dla Mnie Lewitów - gdyż ja jestem PAN - w zamian za wszystkich pierworodnych wśród synów Izraela. Przydzielisz Mi też bydło Lewitów w zamian za wszystko, co pierworodne wśród bydła synów Izraela. [42] »Mojżesz spisał zatem, zgodnie z poleceniem PANA, wszystkich pierworodnych wśród synów Izraela. [43] »Liczba imion wszystkich pierworodnych mężczyzn w wieku od miesiąca wzwyż wyniosła według tego spisu dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy. [44] »Wtedy PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [45] »Wydziel Mi Lewitów w zamian za wszystkich pierworodnych synów Izraela, a bydło Lewitów w zamian za ich bydło. Lewici będą należeć do Mnie - ja jestem PAN. [46] »Jako okup za tych dwustu siedemdziesięciu trzech pierworodnych synów Izraela przewyższających liczbę Lewitów, [47] »wyznacz po pięć sykli na osobę. Pobierzesz tę opłatę w syklach świątynnych stanowiących dwadzieścia ger. [48] »Uzyskane w ten sposób srebro przekażesz Aaronowi i jego synom jako okup za przewyższających ich liczbą. [49] »Mojżesz zebrał zatem okup w srebrze za tych, których liczba przewyższała okup w postaci samych Lewitów. [50] »Za tych pierworodnych synów Izraela uzyskał tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć sykli według sykla świątynnego. [51] »Opłatę tę przekazał Mojżesz Aaronowi i jego synom zgodnie z poleceniem PANA - i stało się tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. 
«  4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).