Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto etapy podróży Izraelitów, którzy w swoich zastępach, pod wodzą Mojżesza i Aarona, wyszli z ziemi egipskiej. [2] »Miejsca ich wymarszów i przemarszów spisał Mojżesz na polecenie PANA i oto one: [3] »Podróż zaczęła się w Ramses w pierwszym miesiącu, w piętnastym dniu tego miesiąca. Nazajutrz, gdy minęła Pascha, Izraelici wyszli pewni siebie na oczach wszystkich Egipcjan. [4] »Egipcjanie byli w tym czasie zajęci grzebaniem swych pierworodnych, których pozabijał PAN. On też wykonał wyrok na bóstwach ich kraju. [5] »Izraelici wyruszyli więc z Ramses i rozłożyli się obozem w Sukkot. [6] »Potem wyruszyli z Sukkot i rozłożyli się obozem w Etam, na skraju pustyni. [7] »Potem wyruszyli z Etam, skierowali się w stronę Pi-Hachirot, które leży naprzeciw Baal-Sefon, i rozłożyli się obozem przy Migdol. [8] »Potem wyruszyli z Pi-Hachirot, przeprawili się przez środek morza na pustynię i szli trzy dni przez pustynię Etam, aż rozłożyli się obozem w Mara. [9] »Potem wyruszyli z Mara i przyszli do Elim. W Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm - i tam, nad wodą, rozłożyli się obozem. [10] »Potem wyruszyli z Elim i rozłożyli się obozem nad Morzem Czerwonym. [11] »Potem wyruszyli znad Morza Czerwonego i rozłożyli się obozem na pustyni Sin. [12] »Potem wyruszyli z pustyni Sin i rozłożyli się obozem w Dofka. [13] »Potem wyruszyli z Dofka i rozłożyli się obozem w Alusz. [14] »Potem wyruszyli z Alusz i rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. [15] »Potem wyruszyli z Refidim i rozłożyli się obozem na pustyni Synaj. [16] »Potem wyruszyli z pustyni Synaj i rozłożyli się obozem w Kibrot-Hataawa. [17] »Potem wyruszyli z Kibrot-Hataawa i rozłożyli się obozem w Chaserot. [18] »Potem wyruszyli z Chaserot i rozłożyli się obozem w Ritma. [19] »Potem wyruszyli z Ritma i rozłożyli się obozem w Rimmon-Peres. [20] »Potem wyruszyli z Rimmon-Peres i rozłożyli się obozem w Libna. [21] »Potem wyruszyli z Libna i rozłożyli się obozem w Rissa. [22] »Potem wyruszyli z Rissa i rozłożyli się obozem w Kehelata. [23] »Potem wyruszyli z Kehelata i rozłożyli się obozem pod górą Szefer. [24] »Potem wyruszyli spod góry Szefer i rozłożyli się obozem w Charada. [25] »Potem wyruszyli z Charada i rozłożyli się obozem w Makhelot. [26] »Potem wyruszyli z Makhelot i rozłożyli się obozem w Tachat. [27] »Potem wyruszyli z Tachat i rozłożyli się obozem w Terach. [28] »Potem wyruszyli z Terach i rozłożyli się obozem w Mitka. [29] »Potem wyruszyli z Mitka i rozłożyli się obozem w Chaszmona. [30] »Potem wyruszyli z Chaszmona i rozłożyli się obozem w Moserot. [31] »Potem wyruszyli z Moserot i rozłożyli się obozem w Bene-Jaakan. [32] »Potem wyruszyli z Bene-Jaakan i rozłożyli się obozem w Chor-Hagidgad. [33] »Potem wyruszyli z Chor-Hagidgad i rozłożyli się obozem w Jotbata. [34] »Potem wyruszyli z Jotbata i rozłożyli się obozem w Abrona. [35] »Potem wyruszyli z Abrona i rozłożyli się obozem w Esjon-Geber. [36] »Potem wyruszyli z Esjon-Geber i rozłożyli się obozem na pustyni Syn, to jest w Kadesz. [37] »Potem wyruszyli z Kadesz i rozłożyli się obozem pod górą Hor, na skraju ziemi Edomu. [38] »Tam, na polecenie PANA, kapłan Aaron wstąpił na górę Hor, gdzie umarł. Było to w czterdziestym roku po wyjściu Izraelitów z Egiptu, w piątym miesiącu i w pierwszym dniu tego miesiąca. [39] »W chwili śmierci na górze Hor Aaron liczył sobie sto dwadzieścia trzy lata. [40] »O nadciąganiu Izraela usłyszał wówczas Kananejczyk, król Aradu, który mieszkał wtedy w Negebie, w ziemi Kanaan. [41] »Potem wyruszyli spod góry Hor i rozłożyli się obozem w Salmona. [42] »Potem wyruszyli z Salmona i rozłożyli się obozem w Punon. [43] »Potem wyruszyli z Punon i rozłożyli się obozem w Obot. [44] »Potem wyruszyli z Obot i rozłożyli się obozem w Ije-Haabarim na granicy Moabu. [45] »Potem wyruszyli z Ijim i rozłożyli się obozem w Dibon-Gad. [46] »Potem wyruszyli z Dibon-Gad i rozłożyli się obozem w Almon-Diblataim. [47] »Potem wyruszyli z Almon-Diblataim i rozłożyli się obozem w górach Abarim naprzeciw Nebo. [48] »Potem wyruszyli z gór Abarim i rozłożyli się obozem na stepach Moabu nad Jordanem [naprzeciw] Jerycha. [49] »I rozłożyli się obozem nad Jordanem od Bet-Jeszimot do Abel-Szitim na stepach Moabu. [50] »Tam, na stepach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [51] »Przekaż synom Izraela: Gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi Kanaan, [52] »to wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi. Zniszczycie też ich bóstwa rzeźbione i odlewane i spustoszycie wszystkie ich świątynki na wzgórzach. [53] »Następnie weźmiecie w posiadanie tę ziemię i zamieszkacie w niej, gdyż wam ją dałem, abyście mogli ją dziedziczyć. [54] »Rozdzielicie tę ziemię na własność przez losowanie, w porządku rodzin. Liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, mniej licznemu - mniejsze. Cokolwiek przypadnie każdemu w losowaniu, to będzie jego. Uwłaszczycie się według plemion, w porządku waszych rodów. [55] »Jeśli jednak nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu i jak kolce dla waszych boków. Będą was uciskać w ziemi, w której się osiedlicie. [56] »Wówczas to, co zamierzałem uczynić im, uczynię wam. 
«  4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).