Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Ewangelia Mateusza » Rozdział 1
«  Księga Malachiasza 4 Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. [2] »Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy oraz jego braci. [3] »Juda był ojcem Faresa i Zary; ich matką była Tamar. Fares był ojcem Hesroma, Hesrom ojcem Arama. [4] »Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, a Naasson ojcem Salmona. [5] »Salmon był ojcem Boaza, matką zaś była Rachab. Boaz oraz Rut byli rodzicami Obeda, a Obed ojcem Jessaja. [6] »Jessaj był ojcem Dawida, króla. Dawid był ojcem Salomona, a jego matką była żona Uriasza. [7] »Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asafa. [8] »Asaf był ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza. [9] »Ozjasz był ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza. [10] »Ezechiasz był ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza. [11] »Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci. Było to w czasie przesiedlenia do Babilonu. [12] »A po przesiedleniu do Babilonu Jechoniaszowi urodził się Salatiel, który z kolei był ojcem Zorobabela. [13] »Zorobabel był ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora. [14] »Azor był ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda. [15] »Eliud był ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba. [16] »Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, nazywany Chrystusem. [17] »Ogólnie więc biorąc, Abrahama od Dawida dzieli czternaście pokoleń; czasy Dawida od niewoli babilońskiej dzieli również czternaście pokoleń i tyle samo pokoleń przypada na czasy od uprowadzenia do Babilonu do narodzin Chrystusa. [18] »Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. [19] »Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. [20] »Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. [21] »Urodzi ona Syna i dasz Mu na imię Jezus, On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. [22] »To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka: [23] »Oto pocznie dziewica. Urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami[24] »Po obudzeniu się, Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę. [25] »Nie współżył z nią jednak aż do narodzin Syna, któremu dał na imię Jezus. 
«  Księga Malachiasza 4 Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).