«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Polecam wam Febe, naszą siostrę, która jest opiekunką w kościele w Kenchrach. [2] »Przyjmijcie ją w Panu, w sposób godny świętych. Wspomóżcie ją też, jeśliby czegoś od was potrzebowała, bo i ona była wsparciem dla wielu - również i dla mnie samego. [3] »Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, [4] »którzy za moje życie nadstawili własnego karku. Jestem im wdzięczny nie tylko ja, ale także wszystkie kościoły pogańskie. [5] »Przekażcie też pozdrowienia kościołowi, który gromadzi się w ich domu. Pozdrówcie mojego ukochanego Epenetosa, który jest pierwszym plonem dla Chrystusa z Azji. [6] »Pozdrówcie Marię, która się dla was wiele napracowała. [7] »Pozdrówcie Andronikosa i Junię, moich rodaków oraz współwięźniów, których znają i cenią apostołowie, a którzy wcześniej niż ja narodzili się w Chrystusie. [8] »Pozdrówcie Ampliatosa, mojego ukochanego w Panu. [9] »Pozdrówcie Urbanusa, naszego współpracownika w Chrystusie, oraz Stachysa, mojego ukochanego. [10] »Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie ludzi z domu Arystobulosa. [11] »Pozdrówcie Herodiona, mojego rodaka. Pozdrówcie ludzi z domu Narcyza - tych, którzy są w Panu. [12] »Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie ukochaną Persis, która wiele się w Nim napracowała. [13] »Pozdrówcie Rufusa, powołanego w Panu, oraz matkę - jego i moją. [14] »Pozdrówcie Asynkrytosa, Flegona, Hermesa, Patrobasa, Hermasa oraz braci z ich kręgu. [15] »Pozdrówcie Filologosa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych z ich otoczenia. [16] »Pozdrówcie jedni drugich świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was też wszystkie kościoły Chrystusa. [17] »A proszę was, bracia, strzeżcie się ludzi, którzy wywołują podziały i skandale, uderzające w naukę, którą przyjęliście - unikajcie ich. [18] »Tacy bowiem nie służą naszemu Panu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. Za pomocą gładkich oszustw oraz pochlebstw zwodzą serca prostodusznych. [19] »Natomiast wasze posłuszeństwo znane jest wszystkim. Cieszę się z was zatem i chcę, abyście byli mądrzy w każdej dobrej sprawie i czyści wobec zła. [20] »A Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Niech łaska naszego Pana, Jezusa, towarzyszy wszystkim waszym poczynaniom. [21] »Pozdrawia was mój współpracownik Tymoteusz, Lucjusz, Jazon oraz Sozypatros, moi rodacy. [22] »Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem. [23] »Pozdrawia was Gajusz, gospodarz - mój i całego kościoła. Pozdrawia was Erastos, skarbnik miejski, oraz brat Kwartus. [24] »Niech wam wszystkim towarzyszy łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. [25] »A Temu, który ma moc was utwierdzić według głoszonej przeze mnie dobrej nowiny oraz poselstwa Jezusa Chrystusa, zgodnego z tajemnicą, przez wieki okrytą milczeniem, [26] »a teraz objawioną przez Pisma prorockie na polecenie wiecznego Boga, i obwieszczoną wszystkim narodom dla doprowadzenia ich do posłuszeństwa wiary, [27] »jedynie mądremu Bogu przez Jezusa Chrystusa - Jemu chwała na wieki. Amen. 
«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).