Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  5 Księga Mojżeszowa 9 5 Księga Mojżeszowa 10 5 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tym czasie PAN powiedział do mnie: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, i wejdź do Mnie na górę; sporządź też sobie drewnianą skrzynię. [2] »Gdy przyjdziesz, wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich, potłuczonych przez ciebie, a ty włożysz te tablice do skrzyni. [3] »Sporządziłem więc skrzynię z akacjowego drewna i wyciosałem dwie kamienne tablice - takie jak poprzednie. Wziąłem je z sobą i udałem się na górę. [4] »Tam PAN wypisał na nich to samo, co na poprzednich, Dziesięć Przykazań, które wcześniej nadał wam na górze, przemawiając spośród płomieni, w dniu zgromadzenia. Gdy otrzymałem wypisane tablice, [5] »wyruszyłem z powrotem, tablice zaś umieściłem w przygotowanej przeze mnie skrzyni. Umieściłem je tam, tak jak polecił mi PAN. [6] »Potem Izraelici wyruszyli z Beerot synów Jaakana do Mosery.Tam umarł Aaron i został pogrzebany. Urząd kapłański po nim objął jego syn, Eleazar. [7] »Stamtąd Izraelici wyruszyli do Gudgody, a z Gudgody do Jotbaty, leżącej w okolicach obfitujących w strumienie. [8] »W tym czasie PAN wydzielił plemię Lewiego do noszenia skrzyni Przymierza z PANEM, do wykonywania na rzecz PANA innych posług i do udzielania błogosławieństwa w Jego imieniu - jak to jest po dzień dzisiejszy. [9] »Właśnie dlatego Lewi nie otrzymał działu ani dziedzictwa ze swoimi braćmi. PAN - On jest jego dziedzictwem, jak mu zresztą PAN, twój Bóg, oznajmił. [10] »Co do mnie, pozostawałem na górze tak długo, jak poprzednio, to jest przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Także tym razem PAN mnie wysłuchał i nie chciał już was wygubić. [11] »PAN powiedział do mnie: Wstań, wyrusz w drogę na czele ludu, niech wejdą i posiądą ziemię, którą - jak przysiągłem ich ojcom - dam im w posiadanie. [12] »Teraz więc, Izraelu, posłuchaj, czego PAN, twój Bóg, oczekuje od ciebie: Tego, byś żył w bojaźni przed PANEM, swoim Bogiem, byś kroczył Jego drogami, kochał Go i służył PANU, swojemu Bogu, całym sercem i całą duszą, [13] »byś przestrzegał przykazań PANA i Jego ustaw, które ja ci dzisiaj nadaję dla twojego dobra. [14] »Zauważ też, że choć do PANA, twojego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co ją wypełnia, [15] »to tylko do twoich ojców przywiązał się PAN, by ich darzyć miłością, i - spośród wszystkich ludów - wybrał ich potomstwo, jak to właśnie jest dzisiaj. [16] »Obrzezajcie zatem swoje serca i nie usztywniajcie już swoich karków, [17] »gdyż PAN, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, jest Bogiem wielkim, potężnym i budzącym lęk, Bogiem, który nie ma względu na osobę ani nie daje się przekupić. [18] »On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie - i darzy miłością obcego, cudzoziemca, zapewniając mu chleb i ubranie. [19] »Kochajcie zatem cudzoziemców, szczególnie że sami, w ziemi egipskiej, byliście cudzoziemcami. [20] »Co do PANA, twojego Boga, żyj w bojaźni wobec Niego, służ Mu, lgnij do Niego i przysięgaj na Jego imię. [21] »On jest twoją pochwalną pieśnią i On jest twoim Bogiem, On dokonał dla ciebie tych wielkich i strasznych rzeczy, którym przyglądały się twoje oczy! [22] »W siedemdziesiąt osób przybyli twoi ojcowie do Egiptu, a teraz - dzięki PANU, twojemu Bogu - jesteś liczny jak gwiazdy na niebie! 
«  5 Księga Mojżeszowa 9 5 Księga Mojżeszowa 10 5 Księga Mojżeszowa 11  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).