Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 12
«  5 Księga Mojżeszowa 11 5 Księga Mojżeszowa 12 5 Księga Mojżeszowa 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto ustawy i prawa, których przestrzegania dopilnujecie w ziemi, którą PAN, Bóg waszych ojców, daje wam w posiadanie po wszystkie dni waszego życia na ziemi. [2] »Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca, w których wydziedziczane przez was narody oddają cześć swoim bóstwom: na górach, na wzniesieniach i pod każdym zielonym drzewem. [3] »Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie posągi, spalicie ich aszery, porąbiecie podobizny ich bóstw i usuniecie ich imiona z miejsc, w których oddawano im cześć. [4] »Nic podobnego nie uczynicie PANU, waszemu Bogu. [5] »Przeciwnie, PAN, wasz Bóg, w jednym z waszych plemion sam wskaże miejsce, w którym zamieszka Jego imię. Tam właśnie będziecie się udawać i tam się Go radzić. [6] »Tam też będziecie przynosić wasze całopalenia i rzeźne ofiary, wasze dziesięciny i szczególne dary, wasze ofiary ślubowane oraz dobrowolne i pierworodne z waszego bydła i owiec. [7] »Tam, wobec PANA, waszego Boga, będziecie je spożywać i cieszyć się każdym waszym przedsięwzięciem - wy i wasze rodziny, którymi pobłogosławi was PAN, wasz Bóg. [8] »Nie będziecie już postępować tak, jak my tu dziś postępujemy, każdy według tego, co uzna za słuszne. [9] »Postępujecie tak teraz dlatego, że jeszcze nie dotarliście na miejsce waszego odpoczynku, nie objęliście jeszcze dziedzictwa, którym obdarza was PAN, wasz Bóg. [10] »Lecz gdy przeprawicie się przez Jordan i zamieszkacie w ziemi, którą PAN, wasz Bóg, daje wam w dziedzictwo, gdy tam da On wam wytchnienie od wszystkich waszych wrogów i zamieszkacie bezpiecznie, [11] »wtedy też PAN, wasz Bóg, wybierze miejsce, w którym ma pozostawać Jego imię, i tam będziecie przynosić wszystko, co ja wam przykazuję: wasze ofiary całopalne i ofiary rzeźne, wasze dziesięciny i szczególne dary oraz wszystkie najlepsze ofiary ślubowane, przyrzeczone przez was waszemu PANU. [12] »Tam będziecie się cieszyć wobec PANA, waszego Boga - wy, wasi synowie i córki, wasi słudzy i służące - oraz Lewita, który mieszka w obrębie waszych bram, gdyż nie ma on działu ani dziedzictwa między wami. [13] »Uważaj, abyś nie składał swoich ofiar całopalnych wszędzie, gdzie wyda ci się to słuszne. [14] »Jedynie w miejscu, które wskaże PAN na obszarze jednego z twoich plemion - tam będziesz składał swoje ofiary całopalne i tam będziesz czynił to wszystko, co ja ci nakazuję. [15] »Oprócz tego możesz spożywać mięso, ile tylko zapragniesz, według udzielonego ci błogosławieństwa PANA, twojego Boga, we wszystkich miejscach twojego zamieszkania. Może je spożywać zarówno osoba czysta, jak i nieczysta, podobnie jak to jest w przypadku gazeli lub jelenia. [16] »Tylko krwi nie będziecie spożywać. Wylejecie ją na ziemię - jak wodę. [17] »W obrębie swoich bram nie będziesz jednak spożywał dziesięciny twojego zboża, moszczu i oliwy, mięsa pierworodnych twojego bydła i twoich owiec, wszelkich ofiar ślubowanych, które będą przedmiotem twych przyrzeczeń, ani twoich szczególnych darów. [18] »To wszystko będziesz spożywał tylko przed PANEM, twoim Bogiem, w miejscu, które wybierze PAN, twój Bóg. Będziesz to czynił ty, twój syn i twoja córka, twój sługa i służąca - oraz Lewita mieszkający w obrębie twoich bram. Tam, przed PANEM, twoim Bogiem, będziesz się cieszył ze wszystkich swoich przedsięwzięć. [19] »I pamiętaj, nie opuść Lewity po wszystkie dni twego życia w twej ziemi. [20] »Gdy PAN, twój Bóg, poszerzy twoje granice, tak jak ci zapowiedział, a ty powiesz sobie: Niech skosztuję mięsa! - bo będziesz miał na to chęć - to możesz je spożywać, ile tylko zapragniesz! [21] »Jeśli miejsce, które PAN, twój Bóg, wybierze dla swojego imienia, będzie zbyt odległe od ciebie, to możesz spożywać mięso ze swojego bydła oraz ze swoich owiec, które dał ci PAN - tak, jak ci przykazałem - ile tylko zapragniesz, w obrębie twoich bram. [22] »Będziesz spożywał je tak, jak w przypadku gazeli lub jelenia, i będzie mogła w tym uczestniczyć zarówno osoba nieczysta, jak i czysta. [23] »Tylko wystrzegaj się spożywania krwi, ponieważ krew to dusza - a nie możesz spożywać duszy wraz z mięsem! [24] »Krwi spożywać nie będziesz, wylejesz ją na ziemię - jak wodę. [25] »Nie będziesz zaś jej spożywał, by wiodło ci się dobrze - tobie i twoim dzieciom po tobie - gdy będziesz czynił to, co prawe w oczach PANA. [26] »Jedynie to, co poświęciłeś, a co wciąż będzie u ciebie, oraz ofiary ślubowane weźmiesz i przybędziesz na miejsce, które wybierze PAN. [27] »Tam przygotujesz swoje ofiary całopalne, mięso i krew na ołtarz PANA, twojego Boga - krew twojej rzeźnej ofiary wylejesz na ołtarz PANA, twojego Boga, a mięso twojej ofiary możesz spożyć. [28] »Przestrzegaj tych słów i bądź posłuszny wszystkiemu, co ci nakazuję, po to, by wiodło się tobie i twoim synom po tobie, na wieki - jeśli tylko będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach PANA, twojego Boga. [29] »Gdy PAN, twój Bóg, wytępi przed tobą narody, do których się udajesz, aby je wydziedziczyć, to gdy to uczynisz i zamieszkasz w ich ziemi, [30] »strzeż się, abyś po ich wytępieniu, sam nie dał się usidlić i nie kierował się ku ich bóstwom. Oby nie powiedział: Podobnie jak tamte narody służyły swoim bogom, tak i ja będę im służył. [31] »Nie uczynisz tak PANU, swojemu Bogu! To bowiem, co tamte narody czyniły dla swoich bogów, jest obrzydliwością dla PANA. Posuwały się one nawet do tego, czego PAN nienawidzi, to znaczy swoich synów i córki paliły na ich cześć! [32] »(13:1) Wszystko, co wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani nic od tego nie ujmiesz. 
«  5 Księga Mojżeszowa 11 5 Księga Mojżeszowa 12 5 Księga Mojżeszowa 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).