Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 4
«  5 Księga Mojżeszowa 3 5 Księga Mojżeszowa 4 5 Księga Mojżeszowa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, których ja uczę was stosować, abyście żyli, weszli i posiedli ziemię, którą daje wam PAN, Bóg waszych ojców. [2] »Niczego nie dodawajcie do Słowa, które ja wam przykazuję, i niczego od niego nie ujmujcie, gdy będziecie strzec przykazań PANA, waszego Boga, które ja wam nadaję. [3] »Widzieliście na własne oczy, co PAN uczynił w Baal Peor: że każdego, kto poszedł za Baalem z Peor, PAN, wasz Bóg, wytępił spośród was. [4] »Wy zaś, którzy przylgnęliście do PANA, waszego Boga, wszyscy dzisiaj żyjecie. [5] »Spójrz! Nauczyłem was ustaw i praw, tak jak przykazał mi PAN, mój Bóg, byście według nich postępowali w ziemi, do której wchodzicie, by ją posiąść. [6] »Przestrzegajcie ich więc i stosujcie je, gdyż one są waszą mądrością i roztropnością w oczach ludów, które - gdy usłyszą wszystkie te ustawy - powiedzą: Rzeczywiście, mądrym i roztropnym ludem jest ten wielki naród. [7] »Bo który wielki naród ma bogów tak mu bliskich, jak PAN, nasz Bóg, jest bliski nam, kiedykolwiek do Niego wołamy? [8] »I który wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja kładę dziś przed wami? [9] »Tylko uważaj i pilnie strzeż swojej duszy, abyś nie zapomniał tych spraw, które widziałeś na własne oczy, aby nie odstąpiły one od twojego serca, póki żyjesz. Zapoznawaj raczej z nimi swoich synów i wnuków. [10] »Opowiadaj im o dniu, w którym stanąłeś przed obliczem PANA, twojego Boga, na Horebie, kiedy to PAN powiedział do mnie: Zgromadź Mi lud, a sprawię, by usłyszeli moje słowa i nauczyli się bojaźni przede Mną po wszystkie dni swojego życia na ziemi. Następnie zaś, aby uczyli tego swoich synów. [11] »Wtedy podeszliście i stanęliście u podnóża góry, która płonęła ogniem aż po samo niebo, a spowijał ją ciemny obłok i gęsty mrok. [12] »I PAN przemówił do was spośród ognia. Słuchaliście głosu słów, lecz - poza brzmieniem głosu - nie widzieliście żadnej postaci. [13] »Wówczas przedstawił wam swoje przymierze i polecił wam go przestrzegać: Dziesięć Przykazań, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach. [14] »A mnie PAN przykazał w tym czasie, abym nauczał was ustaw i praw, abyście je stosowali w ziemi, do której przeprawiacie się, by ją posiąść. [15] »Strzeżcie więc pilnie waszych dusz, gdyż w dniu, gdy PAN przemawiał do was na Horebie spośród płomieni, nie widzieliście żadnej postaci! [16] »Dlatego uważajcie, abyście nie upadli i nie sporządzili sobie podobizny bożka, jakiegoś posągu przypominającego mężczyznę lub kobietę [17] »albo jakieś zwierzę żyjące na ziemi, albo jakiegoś ptaka szybującego po niebie, [18] »albo jakiegoś płaza pełzającego po ziemi, albo jakąś rybę pływającą w wodzie pod ziemią. [19] »Również gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i zobaczysz słońce, księżyc i gwiazdy - cały ten zastęp nieba - uważaj, abyś nie dał się zwieść, nie kłaniał się im i nie służył temu, czym PAN, twój Bóg, obdarzył wszystkie ludy pod niebem. [20] »Was natomiast PAN wziął i wyprowadził z Egiptu, z tego pieca do wytopu żelaza, abyście należeli do Niego jako lud, który jest Jego dziedzictwem, jak to właśnie jest dzisiaj. [21] »Na mnie zaś rozgniewał się PAN z waszego powodu i przysiągł, że nie przekroczę Jordanu i nie wejdę do tej dobrej ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo. [22] »Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przekroczę Jordanu, wy natomiast przekroczycie i posiądziecie tę dobrą ziemię. [23] »Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o tym przymierzu, które zawarł z wami PAN, wasz Bóg, i abyście nie sporządzili sobie bożka, jakiejkolwiek podobizny, gdyż tego zakazał wam PAN, wasz Bóg. [24] »PAN, twój Bóg, jest bowiem ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym. [25] »Kiedy już osiądziecie w tej ziemi, gdzie urodzą się wam synowie i wnuki, i popadniecie tam w otępienie, stoczycie się i porobicie sobie jakieś bożki, cokolwiek by przypominały, dopuścicie się niegodziwości w oczach PANA, waszego Boga i rozgniewacie Go w ten sposób, [26] »to wzywam dziś niebo i ziemię na świadka przeciw wam, że szybko doszczętnie wyginiecie z tej ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, by ją posiąść - nie będziecie tam długo mieszkali, zostaniecie raczej doszczętnie wytępieni! [27] »PAN rozproszy was między ludami i pozostanie was niewielu wśród narodów, do których PAN was wypędzi. [28] »A tam będziecie służyć bóstwom, które są dziełami ludzkich rąk, drewnu i kamieniowi, bóstwom, które nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają. [29] »Tam będziecie szukać PANA, swojego Boga - i znajdziecie Go, jeśli będziecie Go szukać całym swoim sercem i całą swoją duszą. [30] »W swojej niedoli, gdy u kresu dni spotkają cię te wszystkie nieszczęścia, a ty zawrócisz do PANA, swego Boga, i zaczniesz słuchać Jego głosu, [31] »to On nie opuści cię ani cię nie zniszczy, nie zapomni o przymierzu z twoimi ojcami, które im potwierdził przysięgą, ponieważ PAN, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym. [32] »Bo sięgnij myślą wstecz, do dni minionych, począwszy od dnia, w którym Bóg stworzył na ziemi człowieka, i od krańca nieba aż po kraniec: Czy stała się rzecz tak wielka jak ta lub czy o czymś podobnym słyszano? [33] »Czy jakiś lud słyszał głos Boga przemawiającego spośród płomieni, tak jak ty słyszałeś, i czy coś takiego przeżył? [34] »Albo czy jakiś bóg próbował przyjść i wziąć sobie jakiś naród, wydzielić go spośród innego narodu za sprawą klęsk i znaków, za sprawą cudów i wojny, mocną ręką i z podniesionym ramieniem, za sprawą dzieł tak wielkich i strasznych, jak te wszystkie, których dokonał dla was PAN, wasz Bóg, na twoich oczach w Egipcie? [35] »Tobie dano to oglądać, abyś wiedział, że tylko PAN, że On jest Bogiem i nie ma innego oprócz Niego! [36] »Z nieba dał ci słyszeć swój głos, aby cię upomnieć, a na ziemi ukazał ci swój wielki ogień - i Jego słowa słyszałeś spośród płomieni. [37] »A ponieważ ukochał twoich ojców i wybrał ich potomstwo po nich, to wyprowadził cię przed sobą z Egiptu w swojej wielkiej mocy, [38] »aby wypędzić przed tobą narody większe i mocniejsze niż ty, a ciebie wprowadzić i dać ci ich ziemię w dziedzictwo, jak to jest dzisiaj. [39] »Wiedz dziś więc i weź to sobie do serca, że tylko PAN, On jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole - żadnego innego nie ma! [40] »Przestrzegaj zatem Jego ustaw i przykazań, które ja tobie dziś nadaję, aby było dobrze tobie i twoim synom po tobie i po to, abyś długo żył w ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje ci na zawsze. [41] »Następnie Mojżesz wydzielił trzy miasta za Jordanem, po jego wschodniej stronie, [42] »aby mógł do nich uciec zabójca, który zabił swego bliźniego nieumyślnie, nie mając go wcześniej w nienawiści, by mógł uciec do jednego z tych miast i przeżyć. [43] »Są to: Beser na pustyni w ziemi równinnej dla Rubenitów, Ramot w Gileadzie - dla Gadytów, i Golan w Baszanie - dla Manassesytów. [44] »Oto Prawo, które Mojżesz przedłożył Izraelitom. [45] »Oto postanowienia, ustawy i prawa, które Mojżesz im oznajmił, gdy wyszli z Egiptu. [46] »Uczynił on to za Jordanem, w dolinie, naprzeciw Bet-Peor w ziemi Sychona, króla Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie, a którego Mojżesz wraz z Izraelitami pobił po swym wyjściu z Egiptu [47] »i przejął jego ziemię oraz ziemię Oga, króla Baszanu, dwóch królów amoryckich, którzy panowali po wschodniej stronie Jordanu, [48] »od Aroer, które leży nad brzegiem potoku Arnon, aż po górę Sion, czyli Hermon, [49] »oraz całą Arabę za Jordanem, na wschodzie, aż po Morze Araba u podnóży Pisga. 
«  5 Księga Mojżeszowa 3 5 Księga Mojżeszowa 4 5 Księga Mojżeszowa 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).