«  Księga Jozuego 11 Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto królowie ziemi, których Izraelici pobili i których ziemie przejęli po wschodniej stronie Jordanu, od rzeki Arnon aż po górę Hermon, całą wschodnią część Araba. [2] »Pierwszym był Sychon, król Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie, a panował od Aroer, które leży nad brzegiem rzeki Arnon, poprzez środek doliny, połowę Gileadu aż po rzekę Jabok, granicę z Ammonitami, [3] »oraz - w Araba - od brzegów jeziora Kineret, na wschodzie, po Morze Araba, to jest Morze Słone, na wschodzie, w kierunku Bet-Jeszimot, i od Temanu aż po zbocza gór Pisga. [4] »Drugim z pokonanych był Og, król Baszanu, należący do ostatnich przedstawicieli Refaitów. Mieszkał on w Asztarot i w Edrei, [5] »a panował nad górami Hermon i nad Salchą, w całym Baszanie aż po granicę Geszurytów i Maakitów oraz nad połową Gileadu, wzdłuż granicy z Sychonem, królem Cheszbonu. [6] »Mojżesz, sługa PANA, wraz z Izraelitami pokonał ich, po czym Mojżesz, sługa PANA, oddał zajęte tereny w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa. [7] »A to królowie ziemi, których pokonał Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu aż po górę Chalak, wznoszącą się w kierunku Seir. Jozue oddał te tereny plemionom Izraela na własność stosownie do ich przydziału, [8] »na pogórzu i na nizinie, w Araba i na zboczach górskich, na pustyni i w Negebie: ziemie Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów: [9] »Król Jerycha - jeden; król Aj, położonego obok Betel - jeden; [10] »król Jerozolimy - jeden; król Hebronu - jeden; [11] »król Jarmutu - jeden; król Lakisz - jeden; [12] »król Eglonu - jeden; król Gezer - jeden; [13] »król Debiru - jeden; król Geder - jeden; [14] »król Hormy - jeden; król Aradu - jeden; [15] »król Libny - jeden; król Adullam - jeden; [16] »król Makkeda - jeden; król Betel - jeden; [17] »król Tapuachu - jeden; król Cheferu - jeden; [18] »król Afek - jeden; król Laszaronu - jeden; [19] »król Madonu - jeden; król Chasor - jeden; [20] »król Szimron-Meron - jeden; król Akszafu - jeden; [21] »król Taanachu - jeden; król Megiddo - jeden; [22] »król Kedesz - jeden; król Jokneamu przy Karmelu - jeden; [23] »król Dor na wyżynie Dor - jeden; król Goim przy Gilgal - jeden; [24] »król Tirsy - jeden; wszystkich królów - trzydziestu jeden. 
«  Księga Jozuego 11 Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).