«  Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13 Księga Jozuego 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, PAN powiedział do niego: Zestarzałeś się, jesteś w podeszłym wieku, a do przejęcia zostało wciąż bardzo wiele ziemi. [2] »Oto ziemia do wzięcia: wszystkie okręgi Filistynów i wszyscy Geszuryci, [3] »od Szichoru, który płynie na wschód od Egiptu, aż do granicy Ekronu na północy - ziemia uważana za kananejską, należącą do pięciu książąt filistyńskich: z Gazy, z Aszdodu, z Aszkelonu, z Gat i z Ekronu, oraz Awwici. [4] »Od południa: cała ziemia kananejska od Arah, które należy do Sydończyków, aż do Afek, do granicy Amorytów. [5] »Następnie ziemia Giblitów i cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u podnóża gór Hermonu aż po Lebo-Chamat. [6] »Wszystkich mieszkańców gór od Libanu aż po Misrefot-Maim i wszystkich Sydończyków Ja wydziedziczę przed synami Izraela. Tylko przydziel losem Izraelowi dziedzictwo, tak jak ci przykazałem. [7] »Rozdziel teraz tę ziemię w dziedzictwo między dziewięć plemion oraz połowę plemienia Manassesa. [8] »Druga połowa plemienia Manassesa otrzymała dziedzictwo od Mojżesza po wschodniej stronie Jordanu wraz z Rubenitami i Gadytami, gdy przydzielał im je Mojżesz, sługa PANA. [9] »Rozdzielone przez niego obszary rozciągały się od Aroer, które leży na skraju doliny Arnonu, i od miasta leżącego w środku tej doliny, poprzez całą równinę od Medeba aż po Dibon, [10] »wszystkie miasta Sychona, króla Amorytów, który panował w Cheszbonie, aż do granicy synów Ammona. [11] »Dalej: Gilead, obszar Geszurytów i Maakitów, całe pasmo górskie Hermonu, cały Baszan aż po Salcha, [12] »całe królestwo Oga w Baszanie, który panował w Asztarot i w Edrei, a należał do ostatnich Refaitów. Tych Mojżesz pobił i wydziedziczył. [13] »Lecz synowie Izraela nie wydziedziczyli Geszurytów i Maakitów, tak że Geszuryci i Maakici mieszkają pośród Izraela aż do dnia dzisiejszego. [14] »Tylko plemieniu Lewiego Mojżesz nie dał dziedzictwa. Jego dziedzictwem są wdzięczne dary składane PANU, Bogu Izraela - one są jego dziedzictwem, jak mu to zapowiedział. [15] »Dał więc Mojżesz plemieniu potomków Rubena dziedzictwo według ich rodzin. [16] »Otrzymali oni obszar od Aroer, które leży na skraju doliny Arnonu, i od miasta leżącego w środku tej doliny, poprzez całą równinę przy Medeba, [17] »Cheszbon i wszystkie jego miasta leżące na równinie, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, [18] »Jachsę, Kedemot, Mefaat, [19] »Kiriataim, Sibmę, Seret-Haszachar na wzgórzu w dolinie, [20] »Bet-Peor, zbocza gór Pisga, Bet-Jeszimot [21] »i wszystkie miasta na równinie, całe królestwo Sychona, króla Amorytów, który panował w Cheszbonie, a którego Mojżesz pobił wraz z książętami Midianu: Ewim, Rekemem, Surem, Churem i Rebą, książętami Sychona, mieszkańcami tej ziemi. [22] »Wraz z innymi Izraelici zabili także wróżbitę Bileama, syna Beora. [23] »Granica Rubenitów biegła wzdłuż Jordanu. Oto dziedzictwo potomków Rubena, według ich rodzin - miasta z przynależnymi do nich osiedlami. [24] »A plemieniu Gada, to jest potomkom Gada, Mojżesz dał według ich rodzin [25] »obszar Jazer i wszystkie miasta Gileadu. Ponadto połowę ziemi Ammonitów aż po Aroer, które leży na wschód od Rabby, [26] »i od Cheszbonu po Ramat-Mispe i Betonim, i od Machanaim po granicę Debiru, [27] »a w dolinie miasta: Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, resztę królestwa Sychona, króla Cheszbonu, Jordan i obszar aż po kraniec morza Kineret po wschodniej stronie Jordanu. [28] »Oto dziedzictwo synów Gada według ich rodzin - miasta z przynależnymi do nich osiedlami. [29] »Mojżesz przydzielił też dziedzictwo połowie plemienia Manassesa. Połowa plemienia potomków Manassesa, według swoich rodzin, otrzymała [30] »obszar począwszy od Machanaim, poprzez cały Baszan, całe królestwo Oga, króla Baszanu, oraz wszystkie Osiedla Jaira leżące w Baszanie - razem sześćdziesiąt miast -  [31] »połowę Gileadu, Asztarot i Edrei, miasta królestwa Oga w Baszanie. To przypadło synom Makira, syna Manassesa - to jest połowie synów Makira - według ich rodzin. [32] »To jest to, co rozdzielił Mojżesz na stepach Moabu za Jordanem, na wschód od Jerycha. [33] »Lecz plemieniu Lewiego nie dał Mojżesz dziedzictwa. PAN, Bóg Izraela - On jest jego dziedzictwem, jak im to zapowiedział. 
«  Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13 Księga Jozuego 14  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).