«  Księga Jozuego 14 Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To, co przypadło losem plemieniu potomków Judy według ich rodzin, rozciągało się do granicy Edomu, przez pustynię Syn do południowych krańców Negebu. [2] »Ich granicą był zatem Negeb od krańca Morza Słonego, od zatoki wysuniętej na południe. [3] »Następnie granica ta biegła na południe ku przełęczy Akrabim, dochodziła do Syn, po czym wznosiła się - na południu - do Kadesz-Barnea i biegła do Chesronu, wznosiła się w stronę Adaru i skręcała w kierunku Karka. [4] »Dalej biegła do Asmon, dochodziła do Potoku Egipskiego i kończyła bieg na wybrzeżu morza. Tak przedstawiała się granica południowa. [5] »Granicą wschodnią było Morze Słone aż po ujście Jordanu. Granica północna biegła od zatoki morskiej przy ujściu Jordanu, [6] »po czym wznosiła się do Bet-Chogla, omijała Bet-Araba od północy i wznosiła się do Kamienia Bohana, syna Rubena. [7] »Dalej granica ta biegła w górę od doliny Achor do Debiru, kierując się na północ do Gilgal, które leży naprzeciw przełęczy Adumim, leżącej na południe od rzeki. Dalej granica biegła wzdłuż wód En-Szemesz, a jej kraniec dosięgał En-Rogel. [8] »Następnie granica wznosiła się doliną Ben-Hinom ku Grzbietowi Jebuzytów od południa - chodzi o Jerozolimę - po czym wznosiła się na szczyt góry, która leży naprzeciw doliny Hinom na zachód, na krańcu doliny Refaim od północy. [9] »Potem granica skręcała od szczytu góry do źródła w Neftoach, wychodziła na miasta na górze Efron i skręcała do Baali, to jest Kiriat-Jearim. [10] »Następnie - od Baali - granica skręcała na zachód ku górze Seir i od północy biegła do grzbietu góry Jearim - chodzi o Kesalon - schodziła do Bet-Szemesz i docierała do Timny. [11] »Dalej granica biegła ku zboczu Ekron od północy, skręcała do Szichron, omijała górę Baala, wychodziła na Jabneel i dochodziła do morza. [12] »Granicą od zachodu było Morze Wielkie wraz z jego wybrzeżem. Oto granica otaczająca dziedzictwo potomków Judy według ich rodzin. [13] »Kalebowi zaś, synowi Jefunego, Jozue dał dział wśród synów Judy zgodnie z przekazanym mu poleceniem PANA. Dał mu zatem: Kiriat-Arba, to jest Hebron, miasto ojca Anakitów. [14] »Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja, potomków Anaka. [15] »Stamtąd wyruszył na mieszkańców Debiru, które wcześniej nosiło nazwę Kiriat-Sefer. [16] »Tam Kaleb powiedział: Temu, kto pobije Kiriat-Sefer i zdobędzie je, dam za żonę moją córkę Achsę. [17] »Miasto zdobył Otniel, syn Kenaza, który był bratem Kaleba, więc Kaleb dał mu swoją córkę Achsę za żonę. [18] »A gdy ta do niego przybyła, przekonała go, aby ofiarował jej pole. Gdy zsiadła z osła, Kaleb zapytał: Czy coś ci się stało? [19] »A ona na to: Udziel mi, proszę, błogosławieństwa. Skoro dałeś mi ziemię Negeb, to daj mi, proszę, także sadzawki z wodą. I Kaleb dał jej sadzawki górne oraz dolne. [20] »Oto dziedzictwo plemienia potomków Judy według ich rodzin. [21] »Miastami granicznymi plemienia potomków Judy od granicy z Edomem na południu były: Kabseel, Eder, Jagur, [22] »Kina, Dimona, Adada, [23] »Kedesz, Chasor, Jitnan, [24] »Zyf, Telem, Bealot, [25] »Chasor-Chadata, Kerijot-Chesron, to jest Chasor, [26] »Amam, Szema, Molada, [27] »Chasar-Gada, Cheszmon, Bet-Pelet, [28] »Chasar-Szual, Beer-Szeba i Bizjoteja, [29] »Baala, Ijim, Esem, [30] »Eltolad, Kesil, Chorma, [31] »Syklag, Madmana, Sansanna, [32] »Lebaot, Szilchim, Ain, Rimmon - wszystkich miast dwadzieścia dziewięć wraz z ich osiedlami. [33] »Na nizinie: Esztaol, Sorea, Aszna, [34] »Zanoach, En-Gannim, Tapuach, Enam, [35] »Jarmut, Adullam, Socho, Azeka, [36] »Szaaraim, Aditaim, Gedera i Gederotaim - czternaście miast wraz z ich osiedlami. [37] »Senan, Chadasza, Migdal-Gad, [38] »Dilan, Mispe, Jokteel, [39] »Lakisz, Boskat, Eglon, [40] »Kabon, Lachmas, Kitlisz, [41] »Gederot, Bet-Dagon, Naama i Makkeda - szesnaście miast wraz z ich osiedlami. [42] »Libna, Eter, Aszan, [43] »Jiftach, Aszna, Nesib, [44] »Keila, Akzib i Maresza - dziewięć miast wraz z ich osiedlami. [45] »Ekron, jego osady i osiedla. [46] »Od Ekronu do morza wszystko, co leży w bok od Aszdodu, oraz ich osiedla. [47] »Aszdod, jego osady i osiedla; Gaza, jej osady i osiedla aż po Potok Egipski i Morze Wielkie z jego wybrzeżem. [48] »A w górach: Szamir, Jatir, Socho, [49] »Dana, Kiriat-Sanna, to jest Debir, [50] »Anab, Esztemo, Anim, [51] »Goszen, Cholon i Gilo - jedenaście miast wraz z ich osiedlami. [52] »Arab, Duma, Eszan, [53] »Janum, Bet-Tapuach, Afeka, [54] »Chumta, Kiriat-Arba, to jest Hebron, i Sior - dziewięć miast wraz z ich osiedlami. [55] »Maon, Karmel, Zyf, Juta, [56] »Jizreel, Jokdeam, Zanoach, [57] »Kain, Gibea i Timna - dziesięć miast wraz z ich osiedlami. [58] »Chalchul, Bet-Sur, Gedor, [59] »Maarat, Bet-Anot i Eltekon - sześć miast wraz z ich osiedlami. [60] »Kiriat-Baal, to jest Kiriat-Jearim, i Rabba - dwa miasta wraz z ich osiedlami. [61] »Na pustyni: Bet-Araba, Midin, Sechacha, [62] »Nibszan, Ir-Hamelach i En-Gedi - sześć miast wraz z ich osiedlami. [63] »Lecz Jebuzytów, mieszkańców Jerozolimy, Judejczycy nie zdołali wywłaszczyć i Jebuzyci mieszkają z Judejczykami w Jerozolimie aż po dzień dzisiejszy. 
«  Księga Jozuego 14 Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).