«  Księga Jozuego 17 Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cała wspólnota Izraelitów zgromadziła się w Szilo i rozstawiła tam namiot spotkania. Ziemia wprawdzie została przez nich podbita, [2] »ale pozostało wśród nich siedem plemion, którym nie przydzielono jeszcze dziedzictwa. [3] »Wówczas Jozue powiedział do Izraelitów: Jak długo będziecie się ociągać? Kiedy zamierzacie wejść i posiąść ziemię, którą PAN, Bóg waszych ojców, wam dał? [4] »Wybierzcie sobie po trzech ludzi na plemię. Chciałbym ich posłać, by obeszli ziemię i opisali ją z myślą o swym dziedzictwie - a potem niech przyjdą do mnie. [5] »Niech ją też podzielą między sobą na siedem części. Juda niech pozostanie w swych granicach na południu, a ród Józefa w swych granicach na północy. [6] »Wy zaś opiszcie ziemię, z podziałem na siedem części, i przynieście ten opis do mnie. Wtedy ja rzucę dla was losy, tutaj wobec PANA, naszego Boga. [7] »Lewici nie będą mieli działu pośród was. Ich dziedzictwem jest kapłaństwo na rzecz PANA. Gad natomiast, Ruben i połowa plemienia Manassesa otrzymali swe dziedzictwo po wschodniej stronie Jordanu, gdy przydzielił im je Mojżesz, sługa PANA. [8] »Wyznaczeni przez wspólnotę ludzie wybrali się więc w drogę z takim poleceniem Jozuego: Obejdźcie ziemię i opiszcie ją. Potem wróćcie do mnie, a ja tu, w Szilo, wobec PANA rozdzielę ją wam przez losowanie. [9] »Poszli więc, obeszli ziemię i opisali ją w zwoju według miast, z podziałem na siedem części, po czym przyszli do Jozuego do obozu w Szilo. [10] »Jozue zaś przeprowadził tam, w Szilo, wobec PANA, losowanie i w ten sposób, zgodnie z ich podziałem, rozdzielił ziemię między Izraelitów. [11] »Wówczas los padł na plemię potomków Beniamina według ich rodzin i przydzielony im obszar wypadł między potomkami Judy a potomkami Józefa. [12] »Północna granica dziedzictwa Beniamina biegła od Jordanu, wznosiła się do grzbietu górskiego na północ od Jerycha i biegła dalej na zachód w kierunku Bet-Awen, ku pustyni. [13] »Stamtąd granica biegła do zbocza Luz od południa, czyli do Betel, po czym w dół do Atrot-Addar przez górę, która leży na południe od dolnego Bet-Choron. [14] »Tam granica skręcała, po stronie zachodniej zawracała na południe, od góry, która leży naprzeciw Bet-Choron po południowej stronie, i dochodziła do Kiriat-Baal, to jest do Kiriat-Jearim, miasta potomków Judy. To była granica zachodnia. [15] »Granica południowa zaczynała się od skraju Kiriat-Jearim i biegła na zachód do źródła Me-Neftoach. [16] »Potem schodziła do skraju góry leżącej na wschód od doliny Ben-Hinom, która rozciąga się po północnej stronie doliny Refaim, i schodziła w dolinę Ben-Hinom, na południe od Grzbietu Jebuzytów i dalej do En-Rogel. [17] »Stamtąd granica skręcała na północ i dochodziła do En-Szemesz. Dalej biegła do Gelilot, leżącego naprzeciw przełęczy Adumim, i schodziła do Kamienia Bohana, syna Rubena. [18] »Potem granica biegła do zbocza naprzeciw Araba od północy i schodziła w dół na Araba. [19] »Następnie biegła ona do zbocza Bet-Chogla od północy i docierała do północnej zatoki Morza Słonego, do ujścia Jordanu na południu - tak przebiegała granica południowa. [20] »Granicę od strony wschodniej wytyczał Jordan. Tak kształtowały się granice okalające dziedzictwo potomków Beniamina według ich rodzin. [21] »Miastami plemienia potomków Beniamina według ich rodzin były: Jerycho, Bet-Chogla, Emek-Kesis, [22] »Bet-Araba, Semaraim, Betel, [23] »Awim, Parah, Ofrah, [24] »Kefar-Haamona, Ofni i Geba - dwanaście miast wraz z ich osiedlami. [25] »Gibeon, Rama, Beerot, [26] »Mispe, Kefira, Mosa, [27] »Rekem, Jirpeel, Tarala, [28] »Sela, Elef i Jebus - to jest Jerozolima - Gibea i Kiriat - czternaście miast wraz z ich osiedlami. Oto dziedzictwo potomków Beniamina według ich rodzin. 
«  Księga Jozuego 17 Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).